YAZARLARIMIZ
Sibel Akdoğmuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sibelakdogmus@hotmail.comTurquality Nedir? Bilinmesi Gerekenler

Uluslararası pazara açılan bir firmanın tek bir amacı vardır oda markanın varlığı ve uluslararası pazarda güven inşa etmektir.

Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar

Günümüzde, ürünlerin giderek daha benzer hale geldiği pazarlarda öne çıkmanın tek yolu marka olmaktır, çünkü rakiplerin markayı taklit etmek için hiçbir zaman geç kalmadığı rekabetçi bir pazar ortamı vardır. Rekabetçi piyasa koşullarında, tüketiciler her zaman rasyonel davranmazlar. Bu nedenle, bir şirketin ürünü, bir süre sonra, benzer ürünlerin bulunduğu ve tüketicilerin rasyonel olmadığı rekabetçi pazar ortamlarında fark edilmeyebilir.

Şirketi bu durumdan uzaklaştırabilmek için yalnızca güçlü bir şirket imajı mümkün olacaktır. Kurumsal imajı güçlü kılan şey güçlü bir marka imajıdır, çünkü marka bir iş stratejisinin en belirgin yüzüdür. Tek kelime, tek işaret, tek ses ve tek duygu bazen markanızı anlatan en iyi şey olabilir. Temel olarak bir marka, alıcının, belirli bir dizi özellik, avantaj ve hizmetin sürekli olarak sağlanacağına dair alıcıya garantisidir. En iyi markalar, onlarla birlikte kalite güvencesi sağlar

Tüketici Açısından Marka

Ulusal ve uluslararası pazarlarda, bir şirket, kar elde etmek için ürünlerinin veya hizmetlerinin birden fazla ülkedeki tüketicilere veya şirketlere akışını sağlamalıdır. Bu bağlamda, şirketler doğrudan tüketicilere hitap eden markalı ürünü yaratmalıdır. Özellikle mevcut marka alışkanlıklarını kırmak ve yeni bir marka yaratmada tüketicilere en etkili mesajı sunmak oldukça önemlidir. Tüketici ve ürün arasındaki köprü marka imajı ile inşa edilmiştir.

Tüketicilerin büyük bir kısmı markayı bir sembol veya imaj olarak algılıyor ve kendilerini bu markaya bağlı hissediyor. Bu tür davranışlarda, marka sahibinin marka imajını ve tanınmasını geliştirme çabaları, marka sahibinin kullanıcılara verdiği güven kadar önemlidir. Markalı ürün, tüketicinin o ürüne duyduğu güveni artıracağından, tüketiciler satın almaktan çekinmeyecektir. Bu nedenle marka, tüketici haklarının korunması açısından da önemlidir. Sonuç olarak, marka tüketiciler için bir ürünü tanımanın en kolay yoludur.

İşletmeler açısından marka

Şirketlerin iç ve dış pazarda güçlü ve kalıcı olmaları için markalarıyla öne çıkması, ekonomik pazarda yer almasının önemli şartlarından biridir. Bunun için ilk adım olan marka tescili, güçlü bir temele dayanan ancak sürekli gelişmeyi hedefleyen bir sürecin başlangıcı olarak düşünülebilir. Bir yandan pazara yeni ürünlerin tanıtılması ve tüketicilerin mevcut küresel rekabette mevcut markaların tüketicilerin kullanım ve bağımlılıklarını yaratması ve arttırması, diğer yandan da bazı pazarlarda işletmeler için oldukça önemlidir.
Bu nedenle işletmeler, tüketicilerin satın alma davranışlarında markanın ne kadar önemli olduğunu, marka özelliklerinin tüketicilerin tercihlerini nasıl etkilediğini, tüketicilerin marka seçiminde ve kullanımında neyin önemli olduğunu bilmeleri gereken bir durumla karşı karşıyadır.

Üretici için vurgulamamız gereken bir diğer nokta, bir ürün yelpazesinin tek bir marka adı altında getirilip getirilmeyeceği veya her bir ürünün ayrı olarak markalanıp markalanmayacağıdır. Ürünler tek bir marka altına alındığında, yeni ürün eski ürünün popülerliğinden yararlanabilir. Ancak, ürünlerin nitelikleri ve fiyatları farklıysa, farklı markaları belirlemek daha uygun olacaktır. Üreticinin, ürünün nasıl markalaştırılacağına, ürünün nasıl tercih edileceğine karar vermesinden, markanın önemi ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

Turquality, günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

Turquality Nedir?

Turquality kelimesi “Türk” ve “Kalite” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın amacı dünya markası olabilecek Türk markalarını oluşturmaktır.  Turquality, bir sertifikasyon veya belgelendirme değildir. TURQUALITY programı, rekabet gücü yüksek ürün gruplarına yönelik üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetleri içeren ve bu süreçleri iyileştirmeyi hedefleyerek şirketleri küresel rekabete hazırlayan bir destek programıdır.

TURQUALITY programıTarihçesi

Turquality, 23 Kasım 2004 yılında tekstil & hazır giyime yönelik desteklerle başlamıştır. Türkiye'deki hazır giyim ve tekstil sektörünün, kendilerini dünyanın farklı perakende pazarlarında göstermeleri ve bu pazarlarda yer bulmaları amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu destek pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

2015 yılında, üretim sektörünün yanına hizmet sektörleri eklenerek programın kapsamı genişletilmiştir. 2016 yılında ise Turquality destek programının yapılandırılmasıyla, firmaların faaliyetlerini iş-zaman planı çerçevesince gerçekleştirerek hedeflerine ulaşmaları için belirli standartlar getirilmiştir. Zamanla stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaşmıştır.

TUROQUALITY Programının Amacı

Programın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak ihracatı artırmaya yönelik firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Böylece program kapsamındaki işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Özetle Turquality programının amaçları; markalaşma bilinci ve sürecinin hız kazanması, Türk mallarının dış pazarda tutundurulması ve Türk  malı imajının sağlanmasıdır

TURQUALITY vizyonu

 TURQUALITY “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonuyla, sadece parasal bir destek olmanın ötesinde tüm aşamalarda küresel bir marka olma potansiyeli olan Türk markalarını geliştirmek ve desteklemek amaçlanmıştır.

TURQUALITY'nin Misyonu

Turquality Programının misyonu; Küresel Türk markalarından yurt içinde lokomotif oluşturup, güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmaktır. Bu doğrultuda seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olması amaçlanmaktadır.

TURQUALITY Programının Hedefleri Nelerdir?

• Olumlu bir Türk ürün imajı yaratmak
• Dış pazarlarda marka potansiyeli olan ürünlerin tanıtımını sağlamak
• TURQUALITY Programı kapsamında yeni bir akreditasyon sistemi kurulması
• Tüm iş süreçlerini içeren Türk markalarını desteklemek
• Küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmeti vermek

TURQUALITY Kapsamında Hangi Konular Desteklenir?

• Marka Tescil Desteği
• Kalite Belgelendirme Desteği
• Reklam ve Promosyon Desteği
• Moda ve Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Desteği
• Yurtdışı Departmanlar için Kira Desteği
• Danışmanlık Desteği

TURQUALITY Danışmanlık Süreci 

Turquality programına başvurmak isteyen firmalar; Turquality Danışmanlığı alanında güven veren, bilgi ve deneyimi yüksek danışmanlık firmalarıyla işbirliğine ihtiyaç duymaktadır.

  • Firma ön inceleme çalışmalarının yapılması ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
  • Belirlenen iyileştirme alanları ile ilgili dokümantasyon eksikliklerinin giderilmesi
  • Ön İnceleme Sunumların hazırlanması ve Prova Ön İnceleme Yapılması
  • Prova Ön İnceleme sonrasında belirlenen eksikliklerinin Tamamlanması

TURQUALITY Kapsama Alınma

Turquality programının 2 önemli ön koşulu vardır. Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ilk ön koşulu oluşturmaktadır. Yurt dışında, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması ikinci ön koşulu oluşturmaktadır.  Turquality program başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterleri neticesine göre Turquality veya marka programı kapsamına dahil edilmektedir.

Bu süreçte önemli olan, TURQUALITY otomasyonunda Şirket Ön Değerlendirme Setini doldurup geçerli puanı almaktır. TURQUALITY Ön Değerlendirme Setinin amacı, Şirketin belirtilen tutarın ödenmesinden önce Uygulama Usul ve Esasları'nın 20. maddesinde belirtilen soruşturma çerçevesini kabul etmesi ve kendisini sınamasıdır. Sonuç puanı bir öneridir ve bağlayıcı değildir. Daha sonra, şirketler'de yeni bir kullanıcı oluşturmalı, sistem tarafından sağlanacak şifre ile giriş yapmalı ve Başvuru Formunu doldurmalıdır.

Turquality Otomasyon Sistemi Başvuru Formunu doldurup, Başvuru Prosedürleri ve Prensipleri yer alan dokümanları “Ekli Dokümanlar” alanına yükleyerek başvuru formunu sisteme gönderen firmalar, tüm dokümanların asıl kopyalarını veya noter onaylı kopyalarını sunmalıdırlar.

Başvurularında eksiklik bulunan şirketler için bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, şirketin Ekonomi Bakanlığı tarafından atanan TURQUALITY Program Yönetim Danışmanlığı Şirketi tarafından atanan Ön İnceleme Çalışması için gereken tutarı atanmış danışmanlık şirketine ödemesi gerekir. Ön İnceleme Çalışması kapsamında, inceleme alanlarıyla ilgili detaylı bilgi ve belgeler TURQUALITY Program Yönetim Danışmanlığı Şirketi tarafından talep edilmekte ve bu belgeler incelendikten sonra 2 gün sonra yerinde inceleme yapılmaktadır. Yerinde incelemelere Ekonomi Bakanlığı veya TİM - TURQUALITY Sekreteryası yöneticileri katılabilir. Ön Muayene Çalışması sırasında şirket farklı alanlarda incelenir. Ön İnceleme Çalışması sonucunda onaylanan firmaya Marka Programına mı yoksa TURQUALITY Programına mı kabul edildiği bildirilir.

16.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM