YAZARLARIMIZ
Sezai Kaya
Gümrük Kontrolörü
kayasezai@mynet.comYurtdışından Getirilen Numunelerde 2 No’lu KDV Beyannamesi Yanlışlığı


Şirketlerin 2 no.lu KDV beyannamelerinin ekinde yurtdışından getirildiği anlaşılan numune faturalarına rastlanılmaktadır. Özellikle de yükte hafif, pahada ağır eşyaların bahis konusu olduğu durumlarda fatura toplamlarının kimi zaman oldukça yüksek bedellere ulaştığı gözlemlenmektedir. Bu numunelerin bazılarının Türkiye Gümrük Bölgesine kargo yoluyla ithal edildiği, bazılarının da yurtdışından dönen personel veya işletme yetkililerinin yanında getirildiği ancak gümrüğe herhangi bir beyanda bulunulmadığı, buna karşın, muhasebeleştirme esnasında “hiç olmazsa KDV’sini ödeyelim” gibi bir düşüncenin hâkim olduğu anlaşılmaktadır. 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 167. maddesinin 1. fıkrasının 8. bendinin (d) alt bendine göre; ticari mahiyet arz etmeyen numunelerin gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilmiş, söz konusu alt bendin devamında numuneler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller,

Basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler,

Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler.

Kanun’un 167. maddesinin ikinci fıkrasında; birinci fıkranın (3) ila (12) numaralı bentlerinde yer alan eşyayı geliş süreleri dâhil tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarlarını belirlemeye, muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşya itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı uygulamaya ve ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu hükmedilmektedir.

Bakanlar Kurulu, Kanun’un verdiği bu yetkiye dayanarak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ı yayımlamıştır.  

Yurtdışından kargo yoluyla ithal edilen veya yurtdışından gelen kişilerin yanında getirdiği ve ticari faaliyetin yürütülmesi ile ilgili olan numuneler, mezkûr Karar’ın 45, 86, 126, 127 ve 128. maddeleri çerçevesinde gümrüğe beyan edilmek zorundadır. Ayrıca, kargo yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaların gümrüğe beyan edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) yayımlanmıştır.

Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Genel Tebliği’ne aykırı olarak her ne surette olursa olsun gümrüğe herhangi bir beyanda bulunulmadan Türkiye Gümrük Bölgesine eşya ithal etmek 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasına muhalefet etmektedir. Kanun’un mezkûr fıkrası aşağıdaki gibidir.

“MADDE 3 – (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye’ye ithal edilmesi halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.”

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun bu maddesinde belirtilen cezalarla karşılaşmak istemeyen kişilerin, bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile ilgili olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirdiği numuneleri gümrüğe beyan etmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak; bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile ilgili olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen numuneler gümrüğe beyan edildiğinde, eşyanın KDV’si 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1, 10, 40/4, 43/4, 46/2. maddeleri çerçevesinde gümrük idaresine ödeneceğinden bu Kanun’un 9. maddesiyle getirilen “vergi sorumlusu” müessesesinin ruhuna da uygun davranılmış olacaktır.  

02.07.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM