YAZARLARIMIZ
Serkan Taşdöğen
Vergi Müfettişi
serkantasdogen@gmail.comEl Emeği Göz Nuru Evlerinde Bir Şeyler Üretip İnternet Üzerinden Satış Yapanlar Dikkat!

Evlerde Üretilen Malların İnternet Üzerinde Satışında Esnaf Muaflığı

Son zamanlarda internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden ürün satanların sayısı belirgin bir artış göstermiştir. Bu artış üzerine 7256 sayılı Kanunla, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu esnaf muaflığını düzenleyen 9’uncu maddesinin birini fıkrasına yeni bir bent ekleyerek düzenlemeye gidilmiş, böylelikle evlerinde bir şeyler üretip internet üzerinden satış yapanların muaflıktan yararlanma şartlarına ilişkin sınırlar da çizilmiştir.

Mezkur kanun bendinde özetle; ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların esnaf muaflığından faydalanabilme imkanı getirilmiş, bu muaflığa ilişkin detaylara da 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ taslağında yer verilmiş olup detayları aşağıdaki gibidir.

Esnaf muaflığından kimler faydalanabilir:

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar bu muaflıktan faydalanabilecektir.

Muaflıktan faydalanma şartları:

Esnaf muafiyet belgesi alınması, (İkametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak alınmalı, söz konusu belgenin geçerlilik süresi üç yıl olup süresi bittiğinde yenilenmesi gerekmektedir.)

Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açtırılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri:

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgeleri 5 yıl boyunca saklamaları zorunludur.

Muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler hakkında yapılacak işlemler:

 Geçerli “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” olmadığı, Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığı, elde edilen hasılatının tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığının tespit edilmesi ve öngörülen diğer şartların ihlali halinde ilgili takvim yılından başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

Esnaf muaflığından faydalanmaktayken bentte öngörülen şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından, bunlara verilen belge, ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilecektir.

Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise (2021 takvim yılı için 240.000,00 TL) “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilecektir.

Bankalar tarafından yapılacak işlemler:

Mezkur Kanuna eklenen bentle bankalara da bir takım yükümlülük getirilmiştir. Daha öncede bahsedildiği üzere esnaf muaflık belgesine haiz olanlar Türkiye’de kurulu bankalardan birisine başvurarak ticari hesap açmaları gerekmektedir. Açılacak ticari hesaptan anlaşılması gereken, münhasıran esnaf muaflığı kapsamında internetten satışı yapılan ürünlere ilişkin satış bedellerinin tahsil edileceği ve tahsil edilen bu tutarların tevkifat matrahı olarak kabul edileceği bir hesaptır.

Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, GVK 98. ve 119’uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. Böylelikle esnaf muaflığından faydalanan mükellefler için yapılan kesinti nihai vergilendirme olacak, söz konusu kesintiler için ayrıca bir beyanname vermelerine gerek kalmamıştır.

Bu bent kapsamında esnaf muaflığından yararlanan kişilerin (kendisi hariç) bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. (İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, sosyal güvenlik kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir.)

Elde edilen hasılat tutarı üzerinden Gelir Vergisi tevkifatı bankalar tarafından yapılacağından dolayı bu bent kapsamında bulunanlardan mal alımı yapanlar tarafından ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca Gelir Vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Esnaf Muaflığı Belgesine Haiz Olanlardan Mal Alan Mükellefler:

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, esnaf muaflığı belgesine haiz olanlardan yapılan mal alımlarının tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi veya münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi gerekmektedir.

         Yukarıda etraflıca açıklandığı üzere ürettiği ürünleri internet ortamında satanlara ilişkin GVK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasına yeni bir bent eklenmiş, bu bende ilişkinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taslak tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğin henüz taslak aşamasında olduğunu hatırlatır, ilerleyen zamanlarda resmi olarak yayınlandığında konuyu etraflıca değerlendireceğimizin bilinmesini isterim.

Kaynaklar:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

19.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM