YAZARLARIMIZ
Serkan Taşdöğen
Vergi Müfettişi
serkantasdogen@gmail.comŞirketlerin Linkedin vb. Platformlar Gibi Dar Mükellef Şirketlerden Personel İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Satın Aldıkları Hizmetlerin Tevkifat Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında

Günden güne gelişen teknolojiyle birlikte çağın gerekliliği olarak birçok hizmet dijital ortamda verilmeye başlanmış olup mükellefler ise çağın getirdiği bu kolaylıklardan istifade etmeye yönelmektedirler. Nitekim dijital ortamda alınan bazı hizmetler mükelleflere maliyet açısından kolaylık sağlamakta, ayrıca istenilen bilgi, belge, iş gücü gibi unsurlara hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamaktadır. Özellikle nitelikli işgücü temin etmek amacıyla sosyal medya mükellefler tarafından etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda en çok kullanılan ve tercih edilen web sitesi Linkedin platformu üzerinden birçok kişi iş sahibi olmakta, işverenler ise işgücü ihtiyacını çok yönlü değerlendirme yaparak pratik bir şekilde karşılamaktadır.

Bilindiği üzere bu tür web sitelerin gelir kaynağı; reklam gelirleriyle birlikte sundukları bazı hizmetler karşılığında (Premium üyelik hesabı altında) talep ettikleri ücretlerdir. Genelde kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan bu nitelikte web sitelerine mükellefler tarafından yapılan ödemelerde ise tevkifat yapılıp yapılmayacağına yönelik tereddütler oluşmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1’inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasına göre sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almakta olup üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye'de elde edilmesi ve Türkiye'de daimi temsilci bulundurulması konularında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yine mezkur Kanunun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellefiyete tabi kurumların bu fıkrada bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup anılan fıkranın (d) bendinde, Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına; ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetki verilmiştir. Bu fıkra ile Cumhurbaşkanına verilen yetki, 19/12/2018 tarihli 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18/12/2018 tarihli 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmıştır.

Söz konusu Kararın eki Kararın 1’inci maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Mezkûr Kararın 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden; Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi uyarınca %15, Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesi uyarınca %0, Kurumlar Vergisi Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin yayımlanan 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen "30.4.11. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerde vergi kesintisi" başlıklı bölümünün "30.4.11.1.1. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi" alt başlıklı bölümünde; "476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklik uyarınca, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye’de kanuni ve iş merkezi bulunmayan İrlanda mukimi Linkedin platformu üzerinden tam mükellef şirketlerin reklam mahiyeti olmaksızın sadece personel ihtiyacı doğrultusunda aradığı özelliklere uygun adayların bulunması amacıyla yayınlanan iş ilanları ve gelişen teknolojiye uyum sağlanması adına eğitim hizmetleri almak için Linkedin’e yapılan ödemeler üzerinden söz konusu yasal hükümler çerçevesinde tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Söz konusu durumun sadece Linkedin platformu için değil benzer başka şirketler üzerinden alınan hizmetler içinde geçerli olacağı tabiidir.

Nitekim konuyla alakalı olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 04.08.2020 tarih 62030549-125[15-2019/206]-E.567768 sayılı özelgede Linkedin üzerinden personel ihtiyacını karşılamak isteyen şirket tarafından Linkedin platformuna yaptığı ödemeler üzerinden tevkifat yapılmasına gerek bulunmadığı yönünde görüş bildirmiştir.

Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda, tam mükellef şirketlerin dar mükellef şirketlere, reklam mahiyetinde olmaksızın personel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim hizmeti almak gibi nedenlerle verdikleri iş ilanları nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Kaynak:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

1 ve 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

04.08.2020 tarih 62030549-125[15-2019/206]-E.567768 Sayılı Özelge

15.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM