YAZARLARIMIZ
Serdar Yücel
Yeminli Mali Müşavir
E.Vergi Müfettişi
serdar.yucel@vdk.gov.trİhracat İstisnası Uygulmasında KDV ile ÖTV I Sayılı Liste Arasındaki Farklılıklar

Tarih: 15.07.2015 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, yurt dışındaki müşterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkan mallar ihracat istisnası kapsamında ÖTV’den istisnadır. Bu açıdan KDV’de yer alan ihracat istisnası tanımı ile aynıdır. Ancak ihracat istisnası uygulamasında KDV ile ÖTV I sayılı listedeki mallar için aşağıdaki farklılıkları sayabiliriz.

1-      Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki serbest bölgedeki alıcıya veya yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılan teslimlerin ihracat teslimi sayılacağına dair hükümler, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer almamaktadır. Bundan dolayı serbest bölgelere veya yetkili gümrük antreposu işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmamaktadır.

2-      Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde KDV iadesi uygulamasına ve özel fatura ile KDV istisnası uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemelerin ÖTV uygulaması açısından geçerliliği bulunmamaktadır. Bundan dolayı Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların tesliminde ÖTV istisnası uygulanmamakta veya tahsil edilen ÖTV iade edilmemektedir.

3-      KDV yönünden tecil-terkin uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine dair hüküm bulunmasına rağmen, Özel Tüketim Vergisi Kanununda bu yönde bir hüküm yoktur. Bundan dolayı, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilmektedir.

4-      Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında satın alınan malların, gerek Kanunda belirtilen yasal süre içerisinde (üç ay), gerekse bu süre geçtikten sonra iade edilmesi, tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurması nedeniyle, tecil edilen vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edildiğinden bu malların yeniden tesliminde ÖTV uygulanmamaktadır.

5-      Dahilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkan sağlayan bir rejimdir. I sayılı listedeki malların ithali ÖTV’ye tabi olmadığından (I) sayılı listede yer alan malların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnasından bahsedilemez. KDV’den esas farklı olarak, dâhilde işleme rejimi kapsamında imalatta kullanılacak I sayılı listedeki malların yurt içinden temin edilmesi halinde istisna uygulanmamaktadır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM