YAZARLARIMIZ
Semra Nart
Gelir Uzmanı
semranart_71@hotmail.comTüm Yönleriyle MUHSGK

Muhtasar beyannamede; çalıştırılan işçi sayısı, asgari ücretli ve diğer ücretli bilgileri;aylık prim ve hizmet belgesinde; sigortalı bilgileri, sigorta primine esas kazanç bilgileri, prim ödeme gün sayısı bilgileri yer almaktadır.

15/07/2016 tarihli 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değiştirilen 193 sayılı Kanunun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 18/2/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilerek alınması uygun görülmüştür.

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri;  5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini (1003A)Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorundadırlar.

Söz konusu uygulamaya 01.01.2020 tarihinden itibaren geçilecek olup, ilk beyanname Ocak 2020 dönemine ait olup, 26 şubat 2020 tarihinde verilecek olan beyannamedir.

213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere istinaden kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının “1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini de elektronik ortamda kendilerinin gönderebileceklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

122 Seri Nolu VUK Sirküleri ile, Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

1- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN MÜKELLEFLERİ

 • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapan gelir vergisi stopajı mükellefleri

(GVK-94 ve KVK-15)Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler )       

 • 5510 Sayılı Kanun madde 4/1-a’ya göre bildirimde bulunması gerekenler (Ek-9 hariç,Geçici- 20 kapsamındaki sandıklar dahil)
 • Gelir vergisi kesintisi yapmak mecburiyetinde olanlar arasında sayılmayan,

-Basit usul mükellefler,

-Apartman ve site yönetimleri,

-5510 EK-9 dışında ev hizmetlerinde personel çalıştıran,

-Vergiye tabi olmayana bağlı çalışan,

-Özel inşaat dosyaları da bu kapsamda MUHSGK vermekle yükümlüdür.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler kapsamdadır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4/1-c (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamındaki sigortalılar kapsama alınmamışken 4/1-a kapsamındaki sigortalılar kapsama alınmıştır. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran Kamu işyeri işverenlerinden, gelir vergisi kesintisi yapıp muhtasar beyanname göndermekle yükümlü olanların, 01.01.2020  itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini e-Beyanname sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Genel bütçe kapsamında olan kamu idareleri ise, SGK bildirimlerini daha önce olduğu gibi e-bildirge üzerinden “Aylık  Prim ve Hizmet Belgesi” vermek suretiyle yapmaya devam edeceklerdir.

2. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLECEĞİ YER

193 sayılı Kanunun 98/A maddesiyle verilen yetkiye istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

            a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar ile bunlardan kesilen vergilere ilişkin ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

            b) Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;            

-  Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,

- Gerçek kişiler için ikametgâhının, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir stopaj vergisi mükellefiyeti bulunanlar için, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

3- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN İÇERİĞİ VE DÖNEMİ-ZAMANI

-Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, 1 ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

-5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü

olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini ertesi ayın 26 ncı  günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

(Beyanname işverenlerin kayıtlı oldukları yetkili vergi dairesine gönderilecektir. İlgili vergi dairesine yapılan bildirim aynı zamanda SGK’ya da yapılmış sayılacaktır. Yani beyanname, SGK’nın E-Bildirge sistemi üzerinden değil, vergi dairelerinin otomasyon sistemi üzerinden gönderilecektir).

Beyannameyi işverenler yetkili vergi dairesinin elektronik sistemi üzerinden kendileri bizzat gönderebilecekleri gibi bu konuda yetki tanımış oldukları aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da gönderebilirler.

Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15’inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil edilecektir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Bu nedenle, beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numarası ile prim ve hizmet bilgilerini bildirecek işyeri sicil numaralarını Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edilecektir. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir. 

Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde 4/1-a'ya tabi çalışanlardan ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Vergiye ilişkin beyan ise ödeme yapılan zamana göre değişmektedir. Ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ödeme peşin yapılmışsa, bu takdirde vergi kesintileri de aynı döneme ait beyannamenin konusuna girecektir. Ancak ödeme bir aylık çalışma dönemi sonunda (takip eden ayın 14 ünde) yapılmışsa vergi kesintileri için beyan dönemi prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edildiği ayı takip eden ay yapılacaktır.

Örneğin; 15 Ocak-14 Şubat 2020 dönemi için yapılacak sigorta primi ve hizmet beyanı Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 26 Şubat tarihine kadar verilecektir. Vergi kesintisi beyanı ise ödeme yapılan aya göre değişecektir.

4-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERGİLENDİRME DÖNEMİ

İşçi çalıştıran mükellefler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur.

Vergi kesintisini 3 ayda bir bildirme hakkı olan mükellefler de, işçi çalıştırdıkları takdirde, her ay beyanname vereceklerdir.

      İşçi çalıştıranlardan vergi kesintisini 3 ayda bir bildirme hakkı olanlar iki şekilde beyanname düzenleyebilir.

  •  Her ay beyanname verdikleri halde, beyannamenin vergi kesintilerine ilişkin bölümünü mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık olarak beyan edebilirler. Ancak bu mükellefler muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay beyan etmek zorundadır.
  •  Her ay verdikleri beyanname ile hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini beyan edebilirler.

5-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ VE GÖNDERME YETKİSİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Konu ile ilgili olarak, 1 Seri Nolu Genel Tebliğ, 122 nolu VUK Sirküleri ve 2020/1 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesi yayınlanarak uygulamaya yön verilmiştir.

Buna göre, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının “1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

122 nolu sirkü ile de, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Buna göre,

 • E-beyanname kullanıcısı olan ve beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen (340 VUK GT) mükellef/işverenler,

 - Sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesinti matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı kanunla sigortalı prim ve kazanç toplamları için, 1003B kodlu MUHSGK beyannamesi için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifresi alıp kullanarak,

- Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri 1003A kodlu  MUHSGK beyannamesi için ise   bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,

 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla ,
 • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar,siyasi parti vb.), bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup  muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi  alarak,
 • Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, GMSİ mükellefi olanların yanında çalışanlar, vb.  muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak,
 •  Defter Beyan Sistemine tabi olan mükellefler, varsa mevcut e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak, yoksa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla elektronik ortamda göndereceklerdir.
 

Genel e-Beyanname Gönderme Şifresi

Ücrete İlişkin Alınan Şifre

Gönderilebilecek Beyannameler

Ücrete ilişkin MPHB (1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga vb. tüm beyannameler

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)

Kullanıcı Kodu Sayısı

Yalnızca tek kullanıcı alınabilir.

Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.

Görüntüleme Yetkisi

Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir.

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B) görüntüleyebilir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN MUHASEBECİLER ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİ

Mükellefleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyen ve konu ile ilgili olarak yayımlanan tebliğden önce aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler, MUHSGK beyannamesini mevcut  kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak gönderebilirler.

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yeni sorumluluklar getirilmiştir. Bu nedenle, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, mükellefleri ile düzenlemiş oldukları mevcut "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinde 5510 sayılı Kanun ile ilgili sorumluluklara ilişkin ifadeler yer almıyorsa ve mükelleflerinin çalıştırdığı sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin bilgilerini içeren bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi beyan edeceklerse, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan 5510 sayılı Kanuna ilişkin bilgileri ihtiva eden "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"ni düzenleyerek İnternet Vergi Dairesi sistemine bilgi girişi yapmaları gerekmektedir.

Mükellefleri adına 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin beyan yapmayacak olan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" bilgilerini yenilemelerinde zorunluluk bulunmamaktadır.

6- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İÇİN MÜKELLEFİYET TESİSİ

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenlerden 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti bulunmayanlar mükellefiyet tesis ettirmek zorundadır. “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti, bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir. Bunun için; - İnteraktif vergi dairesine kullanıcı kodu / vergi kimlik no / T.C. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılır. - Şifresi olmayan mükellefler “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.

Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Stopaj” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

7- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TAHAKKUKU VE ÖDEMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.

- Damga vergisi ve gelir stopaj yönünden oluşan tahakkuk fişi, vergi kanunlarına göre belirlenen vadede ve Gelir İdaresinin belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir.

- Prim ve hizmete ilişkin tahakkuklar için ilgili kanunlarda belirtilen vadede ve Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir.

Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir. Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir.

Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi dairesine verilmiş sayılacaktır. Sistem tarafından beyannamenin vergi kesintileri ve/veya prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi ve hatanın kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilmesine rağmen; beyannameyi gönderen, bildirilen hataya ilişkin düzeltmeleri yapmaksızın hata tespit edilmeyen tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini gönderebilecektir. Bu durumda onaylanan tahakkuka esas bilgiler için beyanname verilmiş sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişi/fişleri düzenlenecektir.

Bu çerçevede, tespit edilen ancak düzeltme yapılmayan hatalara ilişkin bilgiler için aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylama işlemi tamamlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Kanuni süresi içerisinde istenilen sayıda düzeltme beyannamesi verilebilir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Damga Vergisi Kesilmesi 6728 sayılı Kanunun 28’nci maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Tablonun; (c) “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün 2) “2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklikle; aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden 2020 yılında yeniden değerleme ile belirlenecek olan (69,70TL)  tek damga vergisi alınacaktır.

8-DÜZELTME BEYANNAMELERİ

1. Vergi Kesintilerine İlişkin Düzeltmeler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintilerine ilişkin bölümlerinde hesap hatası, eksik bildirim, T.C. kimlik no hatası vb. hatalar olması durumunda, düzeltme beyannameleri aynı dönem için daha önce verilen beyannameler dikkate alınmaksızın, beyan edilmek istenen tüm bilgiler olması gereken son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir.

Verilen düzeltme beyannamesi vergi kesintileri açısından eski beyannameyi hükümsüz hale getirir ancak tahakkukların tümü geçerlidir. Yapılan düzeltme matrah artırıcı yönde ise, sistem tarafından düzeltme beyannamesinde belirtilen matrah ile önceki beyannamedeki fark kadar tahakkuk düzenlenir. Hem ilk beyannamenin tahakkuku, hem de ikinci beyannamenin tahakkuku geçerlidir.

Yapılan düzeltme matrah ve/veya vergiyi azaltıcı yönde ise düzeltme beyannamesinin tahakkuku sistem tarafından sıfır olarak düzenlenir.

Yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellef tarafından yapılan yazılı açıklamanın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi halinde, tahakkuk vergi dairesince düzeltilebilmektedir. Açıklamanın yeterli görülmediği durumlarda bu düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmektir.

Düzeltme işleminin sadece vergi kesintilerine ilişkin olması, prim ve hizmet bilgilerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde, SGK Bildirimleri kulakçığında “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Sigortalı bilgilerinin tekrar beyan edilmesine gerek yoktur.

2. SGK Bildirimlerine İlişkin Düzeltmeler

SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda, düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilmelidir. Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de yine aynı şekilde kalması istenilen bilgilerin “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna tekrar yazılmasına gerek yoktur. Bu bilgiler için tablo üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

Düzeltme işleminin sadece prim ve hizmet bilgilerine ilişkin olması, vergi kesintilerine ilişkin düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde vergi kesintilerinin önceki beyannamede beyan edildiği şekliyle düzeltme beyannamesinde de yer alması gerekmektedir.

06.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM