YAZARLARIMIZ
Semra Ersoy
Yeminli Mali Müşavir
ersoysemra@yahoo.com7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödemelerin İhlali Nedeni İle Kanundan Faydalanma Hakkını Kaybeden İşletmeler İçin Getirilen Yeni Ödeme Şartları

7143 Sayılı Yapılandırma Kanuna eklenen Geçici 2.madde (28.12.2018 tarihli R.G. 7159 S.K.) ile 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurulara ilişkin ödemelerin ihlal edilmesi nedeni ile kanundan faydalanma hakkını kaybeden işletmeler için kanundan yeniden faydalanma şartları düzenlenmiştir.

Yapılandırma kanunundan yeniden faydalanma şartları şunlardır:

Kesinleşmiş Borçların Yapılandırması

7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 7143 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal edenler, ödenmeyen tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla 7143 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edebilecekler.

Ayrıca bu Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Ancak (Varlık Barışı) menkul kıymetler ve taşınmazların kayda alınması sureti ile yapılan bildirimler ile yurtdışında bulunan para ve kıymetli menkul malların kayda alınması sureti ile yapılan bildirimlere ait ödeme süresi uzatılmamıştır.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

7143 Sayılı Kanun kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar maddesinden faydalanan ancak bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme nedeni ile yapılandırma hakkını kaybeden mükellefler için ödenmeyen tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği 28.12.2018 tarihinden önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da 7143 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

Kesinleşmiş SGK Borç Yapılandırması

Kesinleşmiş SGK borç yapılandırmasına başvurduğu halde bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme nedeni ile yapılandırma hakkını kaybeden mükellefler için ödenmeyen tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği 28.12.2018 tarihinden önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da 7143 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler nedeni ile 7143 sayılı kanun kapsamında başvuru yapan ancak ödemeleri süresinde yapmamış olan işletmeler;

 -ödenmemiş tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri

- ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise 7143 Sayılı Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri

hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Matrah Artırımı

7143 Sayılı kanun kapsamında matrah artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar,

-ödenmemiş tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri,

-ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise 7143 Sayılı Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri

hâlinde 7143 Sayılı kanundan yararlandırılır.

Bu takdirde matrah artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle matrah artırımına konu yıllar için başlayan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri, uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri, durur.

Borç Yapılandırma Başvurusu Yapanlardan Ödemelerin İhlali Nedeniyle Kanun Hükmünden Faydalanma Hakkını Kaybedenlerden Fazla Tahsil Edilen Tutarların Red ve İadesi

7143 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların 28.12.2018 tarihinden önce Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak 7143 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 2. madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

Matrah Artırımı Başvurusu Yapanlardan Ödemelerin İhlali Nedeniyle Kanun Hükmünden Faydalanma Hakkını Kaybedenlerden Ödenmesi Gereken Tutarların Tamamının Tahsili

7143 Sayılı kanun kapsamında matrah artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olan işletmelerden 28.12.2018 tarihinden önce ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde, bu mükellefler de matrah artırımı hükümlerinden yararlanır.

04.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM