YAZARLARIMIZ
Selahattin Tüven
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
selahattin-tuven@hotmail.comİhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Meydana Gelen Kur Farkı Zararı Faturasında KDV Hesaplanmaz

11 Seri Nolu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair KDV Tebliği ile 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.    Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir. İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir.

25 Seri Nolu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair KDV Tebliği ile ‘‘Ancak, iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmaz.’’

 

Örnek Uygulama:

İmalatçı Derya Tekstil A.Ş. İhracatçı Deniz Dış Tic. A.Ş.’ ye 15.10.2020 Tarihinde 500.000,00 USD tutarında (Kur: 1USD=7,95 TL) ihraç kayıtlı yapmış olduğu satışına istinaden 30.10.2020 tarihinde döviz bedelinin imalatçıya ödenmesi esnasında imalatçı aleyhine (Kur: 1USD=7,89 TL) meydana gelen 30.000,00 TL kur farkı zararı nedeniyle

imalatçı Derya Tekstil A.Ş ’nin düzeltme kaydı:

………………………………….. /30.10.2020/………………………

656 Kur Farkı Zararları 30.000,00

191 İndirilecek KDV         2.400,00

       (Satıştan İade KDV)

                           120 Alıcılar 30.000,00

                           136 Diğer Çeşitli Alacak. 2.400,00

………………………………….. /………………………

Bedelin 30 Ekim2020 tarihinden iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra ödenmesi durumunda imalatçı Derya Tekstil A.Ş ’nin  kur farkı kaydı:

………………………………….. /30.11.2020/………………………

656 Kur Farkı Zararları 30.000,00

                                         120 Alıcılar 30.000,00

………………………………….. /………………………

İhracatçının Deniz Dış Tic. A.Ş. Kestiği kur farkı faturasına istinaden tarih fark etmeksizin yapacağı kayıt:

………………………………….. /    ………………………

320 alıcılar   30.000,00

                  646 Kambiyo Karları 30.000,00

………………………………….. /    ………………………

 

Kaynak: kdvgeneluygulamatebligi/kdv_genteb.pdf

11 ve 25 Seri Nolukdvgeneluygulamatebligi/kdv_genteb.pdf

12.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM