YAZARLARIMIZ
Selahattin Tüven
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
selahattin-tuven@hotmail.comKar Payı Dağıtımı Kısıtlaması Süre Uzatımı

18 Eylül 2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Nisan 2020 tarihli R.G'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 30.09.2020 tarihine kadar kar dağıtım sınırlamasına ilişkin eklenen geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasının Üç (3) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

(1) Sermaye şirketlerinde, 31/12/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

 1-(Madde:4) Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları;

1-1) Sermaye şirketlerinde 17.04.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında 2019 yılı net dönem karının en fazla %25’i nakden dağıtılabilir. Bu sınırlama, Kanunun 462 inci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

1-2) Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 31.12.2020 tarihine kadar Anonim Şirketlerinde Yönetim Kurulana, Limited Şirketlerde ise müdür veya müdürler kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

1-3) Geçici 13ncü maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden önce yapılan genel kurulda kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 31.12.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ancak kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden önce ödenen kâr payı avansları için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

1-4) Genel kurulda yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.

2- (Madde :5) Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar;

Aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketler hakkında, kâr payı kısıtlaması uygulanmayacaktır:

a) Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alan şirketler,

b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. Bu şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 31.12.2020 tarihine kadar ertelenmektedir.

3-(Madde :6) Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması;

5 inci madde uyarınca yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.

a) 5 inci maddenin (a) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kuramlardan alınacak tevsik edici belge,

b) 5 inci maddenin (b) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,

c) 5 inci maddenin (c) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge

4-(Madde:7) Kar Payının Hesaplanmasında Esas Alınacak Finansal Tablolar;

1-Bağımsız Denetime tabi şirketlerde, bağımsız denetimden geçmiş,

2-Bağımsız Denetime tabi olmayan şirketlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolar esas alınacaktır.

21.09.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM