YAZARLARIMIZ
Sebahattin Eriş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
musavir42@hotmail.comKDV ve Stopaj GV Kesinti Oranlarında Yapılan İndirimler ile Uzatılan Bazı Süreler

*BAZI KDV VE STOPAJ GV ORANLARININ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR İNDİRİLMESİ

*VERİLEN YERE VE ŞEKLE GÖRE DEĞİŞEN YEME-İÇME HİZMETLERİNDEKİ % 8’e ve % 1’e İNDİRİLEN İKİ TÜRLÜ KDV ORANININ YORUMLANMASI….

Dün yayımlanan 2810, 2811, 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları ile; kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, buna karşılık tasarlanan işverenlerin işçilerini ücretsiz izne çıkarma hakkı ve buna dayalı nakit desteği sürelerinde bir aylık kısa süreli uzatmalar yapılmış, KDV ve Stopaj GV kesinti oranlarında da 31.12.2020 tarihine kadar bazı indirimler getirilmiştir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRELERİNİN UZATILMASI

30.06.2020 tarihinden önce başvurusu bulunan işyerleri için; kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2020 tarihinden önce bitmiş olanlara 29.06.2020 tarihinde yayımlanan  Cumhurbaşkanlığı kararı ile 01.07.2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılan kısa çalışma ödeneği süreleri, dün yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bitiş tarihinden itibaren yine bir ay olarak bir kez daha uzatılmıştır. İlk başvuru tarihinden itibaren 30.06.2020 tarihine kadar 3 aylık kısa çalışma ödeneği süreleri henüz bitmemiş işyerleri için  ise, bu 3 ayın biteceği tarihten itibaren bir ay uzatılan kısa çalışma ödeneği süreleri, dün yayımlanan aynı kararla ilk uzatma sonucu biteceği tarihten itibaren bir ay olarak bir kez daha uzatılmıştır.   

Örneğin; kısa çalışma ödeneği İLK başvurusunu 01.05.2020 tarihinde yapan ve başvurusu kabul edilen bir işyerinin, faydalanma sürelerine yönelik kanunda bir düzenleme yapılmadığı ve geçici maddelerle ve Cumhurbaşkanlığı kararları ile uzatıldığı için, normalde kısa çalışma ödeneği Temmuz ayı sonunda bitecektir. Ancak 29.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir ay uzatılması ve o kararda da dünkü kararda da uzatmaya ilişkin “…bittiği tarihten itibaren bir ay…” şeklinde ifadeler bulunması nedeniyle, bu işyerinin bu ilk uzatma ile işçilerine yapılacak kısa çalışma ödenekleri Ağustos ayı sonuna kadar kesintisiz uzamış olacak, dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile de yine bittiği tarihten itibaren bir ay daha uzatılarak yine kesintisiz EYLÜL ayı sonuna kadar faydalanma imkanı sürecektir. “Kesintisiz” ifadesinden kastım; 30.06.2020 tarihinden önce başvuru yapmış olmak ve başvuruda bildirilen işçilerle ve kısa çalışma günleri ile sınırlı olmak üzere yeni bir başvuruya gerek kalmaksızın…, anlamında kullandım.  

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI VE BUNA KARŞI İHDAS EDİLEN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA HAKKI SÜRELERİNİN UZATILMASI

Yine dün yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; işçi çıkarma yasağı olarak bildiğimiz süreler bir ay daha uzatılarak 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu düzenleme 17.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 9.maddesi ile 4857 sayılı Kanununa geçici 10.madde şeklinde eklenmesi sonucu başlatılmış, birinci fıkrada yer alan bu ilk düzenlemede iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan bazı sebepler haricinde işveren tarafından işçi çıkarılması 3 ay boyunca yasaklanmış, söz konusu süreler 29.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile, bitiş tarihinden itibaren bir ay uzatılmış ve dün yayımlanan kararla da biteceği 17.08.2020 tarihinden itibaren yeniden bir ay uzatılarak aynı yasak 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

Yine aynı geçici maddenin 2.fıkrasına ihdas edilen 17.04.2020 tarihli yeni düzenleme ile, işverene tanınan işçilerini ücretsiz izne çıkarma hakkı, yukarıdaki aynı tarihli ve aynı kanun ve kararlarla aynı sürelerde uzatılarak gelmiş ve dün yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, bir ay uzatılarak yine aynı 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 4857 sayılı Kanunun geçici 10.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aynı kararlarla ve aynı süreliğine uzatılmaktadır.

İşçi çıkarma yasağı ve onun karşılığında işverene bir hak olarak tasarlanan ücretsiz izne çıkarma hakkı ile ilgili olarak, 29.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararında tek cümle ile sadece bir ay uzatıldığına yer verilmiş, hangi tarihten itibaren bir ay daha uzatıldığı açıklanmamış ve konuya yönelik aynı gün, güncel konularda gün içinde ivedi makale üreten bir çok kişi bir türlü hangi tarihten hangi tarihe bir ay uzatıldığına ilişkin bir yorumdan kaçınmışlardır.

30.06.2020 tarihinde yazdığım aynı konudaki küçük bir yazıda, konunun her yönü anlatılmaya çalışılmış ve 17.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay daha uzatıldığı tarafımdan yorumlanmıştır. 4857 sayılı Kanuna eklenen geçici 10.maddenin 17.04.2020 tarihinde ihdas edilmesi, burada açıkça 3 ay olarak zikredilmesi ve henüz 3 aylık süre dolmadan bir uzatma açıklaması yapılmış olması bunun, dolacağı tarihten itibaren bir ay daha uzatıldığının ayrıca açıklanmasına ihtiyaç olmadığı bellidir. Bu günkü yayımlanan kararlarda ise, hangi tarihten itibaren bir ay daha uzatıldığına açıkça yer verilmiştir.

NAKİT ÜCRET DESTEĞİ SÜRESİNİN UZATILMASI

Diğer bir konu, dün yayımlanan kararlarda yer almasa bile, işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkına dayalı olarak işçilere sağlanan nakit ücret desteği süreleri de 17.09.2020 tarihine kadar doğal olarak uzamıştır.

Şöyle;

SGK tarafından yayımlanan “NAKİT ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİLGİ NOTUNUN” 6.maddesinde;  

Hak kazanma şartları

MADDE 6- (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki işçiler;

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

ifadelerine yer verilmiştir.

Bitiş paragrafında “4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ÜCRETSİZ İZNE AYRILDIKLARI SÜRE KADAR nakdi ücret desteğine hak kazanır.” şeklinde yer alması nedeniyle, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 maddesinin 2.fıkrasında yer alan “ÜCRETSİZ İZNE  ÇIKARMA HAKKININ” 1 ay uzatılmış olması NAKİT ÜCRET DESTEĞİNİN de 1 ay doğal olarak uzadığı anlamına gelmektedir.  

Yani 4857 sayılı Kanunun geçici 10.maddesinin 2.fıkrasındaki ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA HAKKININ 1 ay uzatılmış olması, buna dayalı olarak NAKİT ÜCRET DESTEĞİ haklarını da doğal olarak 1 ay UZATMIŞ olmaktadır. 4857/geç.10-2 de yer alan ücretsiz izne çıkarma hakkına yönelik yapılacak her türlü süre uzatımı, NAKİT ÜCRET DESTEĞİNİ sürekli olarak uzatmış olacaktır.

% 8’e ve % 1’e İndirilen KDV ORANLARI ile Yeme-İçme Hizmetlerindeki Verildiği Yere ve Şekle Göre Değişen İki Farklı KDV Oranının YORUMLANMASI

2007/13033 Sayalı Bakanlar Kurulu Kararına; 31.07.2020 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçici 6’ncı madde eklenmiş ve (1).fıkrada KDV oranı %18’den  % 8’e indirilen teslimler, (2).fıkrada da KDV oranı % 8’den %   1’e indirilen teslimler anlatılmıştır. Nelerin hangi orana indirildiği gayet açık sayılarak yoruma mahal bırakılmamıştır.  Ancak verildiği yere ve şekle göre iki farklı KDV oranına tabi olan yeme-içme hizmetlerinde iki türlü değişiklik yapılmış, dolayısı ile yorumlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“GEÇİCİ MADDE 6-

(1) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil):

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f)  Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın,

     klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.)

    bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi

   ısıtma kazanları hariç) bakim ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve

    döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler

    hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki

    yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç),

r) Yolcu taşıma hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar

    hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik

    Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile

    Çiçek teslimleri,

için, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.”

şeklindedir.

(1). fıkrada yer alan ve açıkça sayılan söz konusu bazı tamir, bakım, onarım ve bazı yerler ve şekillerdeki yeme-içme hizmetleri ile bazı hizmet teslimlerinin KDV oranı 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %18 yerine % 8 olarak belirlenmiştir.

(1).fıkranın p) bendinde yer alan yeme-içme hizmetleri ile s) bendinde yer alan süs bitkileri ve çiçek teslimleri ve (2).fıkranın b) bendinde yer alan yeme-içme hizmetleri haricinde, her iki  fıkranın diğer hiçbir bendi; mal-malzeme-emtia satışı veya teslimi içermemekte, bazı tamir, bakım, onarım ve bazı hizmet gelirlerini kapsamaktadır.   

Yine aynı geçici 6.maddenin (2).fıkrası;

“(2) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil):

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16’ncı sırasında yer alan

    giriş ücretleri

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırasında yer alan

    yeme-içme hizmetleri

c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25’inci sırasında yer alan

    geceleme hizmetleri

için, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.”

şeklindedir.

(2). fıkrada yer alan ve yine açıkça sayılan söz konusu giriş ücretleri, bazı yerler ve şekillerdeki yeme-içme hizmetleri ile geceleme hizmetlerinin KDV oranı da yine 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu defa % 8 yerine % 1 olarak belirlenmiştir.

Daha açık ifadelerle KDV oranı % 1’e İNDİRİLEN söz konusu teslimler şunlardır.

II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;

16- sırasında yer alan; sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

24-sırasında yer alan; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek  hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

25-sırasında yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti 

Kararda ve geçici 6.maddede yer alan KDV oranı indirimlerine ilişkin ifadeler gayet açık  olmakla beraber, dikkat edilmesi ve iyi yorumlanması gereken bölüm; (1).fıkranın p) bendindeki yeme-içme hizmetlerinin (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç) % 8’e indirildiği bölümle, (2).fıkranın b) bendindeki yeme-içme hizmetlerinin (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç) % 1’e indirildiği bölümlerdir.

Şöyle ki;

II Sayılı Listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünde yer alan 24.sıranın güncel hali şu şekildedir.

 

“24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay  ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),”

2007/13033 sayılı BKK’na eklenen geçici 6.maddenin, KDV oranları hem %18’den % 8’e indirilen teslimlere ilişkin (1).fıkrasında, hem de % 8’den % 1’e indirilen teslimlere ilişkin (2).fıkrasında, söz konusu 24.sıraya her ikisinde de atıf yapılmıştır.

(1).fıkrada bu atıf “p) Ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç),” şeklinde yer alırken,

(2).fıkrada ise; “b) Ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 24’üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri” şeklinde yer almıştır. 

Görüleceği üzere, (1).fıkra ile, 24.sıra kapsamında olmayan, 24.sıranın dışarıda tuttuğu ya da 24.sırada hariç olarak belirtilen yerlerdeki veya şekildeki ve bu güne kadar %18 KDV oranı uygulanan yeme-içme hizmetleri % 8’e indirilmiş, (2).fıkra ile de, 24.sıra kapsamında olan ve 24.sırada sayılı bulunan yerlerdeki veya şekildeki yeme-içme hizmetleri bu güne kadar % 8 KDV oranı uygulanmakta iken, % 1’e indirilmiştir.  

“Alkollü içeceklere isabet eden kısım” ise her ikisinde de kapsam dışı olup, geçici 6.maddede de kapsam dışında tutulmuştur.

Başka bir ifade ile, yeme-içme hizmetleri ile ilgili iki temel değişiklik olup, KDV oranı %18 olan yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç) % 8’e, KDV oranı % 8 olan yeme-içme hizmetleri de (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç) % 1’e indirilmiştir. 

BİRİNCİSİ; II sayılı listenin B) bölümünün 24.sırasında yer ALMAYAN-dışında tutulan ve bu güne kadar %18 KDV oranı uygulanan yeme-içme hizmetlerinin KDV oranı 31.07.2020 tarihinden itibaren % 8’e indirilmiştir. 

İKİNCİSİ; II sayılı listenin B) bölümünün 24.sırasında yer ALAN ve bu güne kadar % 8 KDV oranı uygulanan yeme-içme hizmetlerinin KDV oranı yine 31.07.2020 tarihinden itibaren % 1’e indirilmiştir.

Dolayısı ile bu güne kadar, gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde ve birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da  işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen tüm yeme-içme hizmetlerinin KDV oranı %18 iken, 31.07.2020 tarihi itibariyle buralarda verilen yeme-içme hizmetlerinin (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) KDV oranı % 8’e indirilmiştir.

Bunların haricindeki ve 24.sırada sayılı; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya  diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde  verilen yeme-içme hizmetlerinin KDV oranı; alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç olmak üzere % 8’den % 1’e indirilmiştir. 

Geçici 6.maddenin 2 ayrı fıkrasında yer alan yeme-içme hizmetlerine yönelik iki farklı KDV oranı değişikliğinde de 24.sıraya atıf yapılarak; (1).fıkrasının p) bendi hükmündeki “24.sırası kapsamı dışında olan” ve (2).fıkrasının b) bendi hükmündeki “24.sırasında yer alan” ifadeleri ile anlatılmaya çalışılan budur.

Dolayısı ile, kararda yer alan ve %18’den % 8’e indirilen KDV oranları içerisinde de, % 8’den    % 1’e indirilen KDV oranları içerisinde de alkollü içecek hizmetleri veya alkollü içeceklere isabet eden kısım HARİÇ TUTULMUŞTUR.

ÖZETLE; ALKOLLÜ İÇECEK hizmetleri ile ALKOLLÜ İÇECEKLERE İSABET EDEN kısımlar hariç  olmak üzere; verildiği yerlere göre ayırıma tabi tutulan ve bu güne kadar %18 KDV oranı uygulanan yeme-içme hizmetleri % 8’e, yine verildiği yerlere göre ayırıma tabi tutulan ve bu güne kadar % 8 KDV oranı uygulanan yeme-içme hizmetleri de % 1’e indirilmiştir.

Örneğin “işyeri kiralama hizmetlerinin” KDV oranının % 8’e düşürüldüğü veya geçici 6’ncı maddenin her iki fıkrasındaki diğer tüm bentlerde yer alan hükümlerin gayet açık olması nedeniyle, bunlara yönelik bir yorum yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 

193 sayılı GV Kanununda ve 5520 Sayılı KV Kanununda Yapılan, Stopaj GV Kesinti Oranlarına İlişkin İndirimler

Yine 31.07.2020 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, sadece kira ödemelerini kapsayan bazı stopaj gelir vergisi kesinti oranları yine 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %20’den %10’a indirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde yer alan

-70.maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

-Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinde yer alan

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

bu güne kadar % 20 olarak uygulanan stopaj gelir vergisi kesinti oranları 31.07.2020 ilâ 31.12.2020 tarihleri arasında geçici olarak %10’a indirilmiştir.

Bu bölümle ilgili yorum olarak sadece şu eklenebilir; söz konusu yabancı devlet, kurum, kuruluş ve uluslar arası kuruluşlara ait olup  “…….diplomatik statüsü bulunmayan…” ifadesinden maksat, diplomatik maksatla kullanılmayıp kira geliri elde etme maksadı ile kiralanan gayrimenkuller için yapılan kira ödemelerinden…..şeklinde anlaşılması gerekir.

Yukarıda değindiğim tüm kararların 31.07.2020 tarihinde yayımlanması ve aynı gün yürürlüğe konulması, 31.07.2020 tarihi itibariyle hatta bayramda işyerlerini açan mükellefler tarafından hemen uygulanacak olması ve bayram ve tatil münasebeti ile herkes tarafından ivedi inceleme olanağı olmayabileceği düşüncesi ile inceleme ve yazma ihtiyacı hissettim.

Faydalı olması dileğimle, iyi bayramlar diliyorum.

04.08.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM