YAZARLARIMIZ
Sadettin Ural
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
sadettinural@gmail.comYatırım Yapan Firmalarda Vergi Avantajı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2009/15199 ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgesine sahip şirketlerin 01.01.2017 tarihinden itibaren yurtiçi ve yurtdışından temin etmiş olduğu makine ve teçhizat ile diğer harcamalar kalemine belge kapsamında belirtilen yatırıma katkı tutarına 15 puan eklenmek sureti ile diğer kazançlarına %100 uygulanabilmektedir.

İndirimli vergi oranı uygulamasında, mükelleflerin gerek 2009/15199 sayılı ve gerekse 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.

2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı kararına geçici madde eklemek suretiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesine “Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya % 100’e kadar artırmaya” şeklinde, daha önce %80 olan oranı %100 olarak değiştirmiştir.

Bu karara istinaden imalat sanayine yönelik US-97 Kodu:15-37 (ulusal faaliyet ve ürün sınıflaması) kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında kurumlar vergisi vergi indirimi uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında uygulanacak olup, yatırıma katkı tutarı yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulunun 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına dair 2017/11175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2017” ibaresi “31.12.2018” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 01.01.2017 tarihinden sonra yapılan yatırım harcaması kapsamında tamamı indirimli kurumlar vergisi kapsamında kullanılamayarak sonraki döneme devreden yatırım indiriminin yatırımın tamamlanmamış olması şartı ile sonraki yılarda da istifa edileceği sonucu çıkmaktadır.

Kurumlar Vergisi 1 seri nolu tebliğde değişiklik yapılmasına dair 11 Seri Nolu Genel Tebliği ile Yatırıma katkı tutarında endeksleme uygulaması getirilmiş olup, endeksleme yatırımın tamamlanması şartı ile 2017 hesap döneminde başlanılacaktır. Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

08.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM