YAZARLARIMIZ
Recep Selimoğlu
Yeminli Mali MüşavirKentsel Dönüşüm Kapsamında Kat Karşılığı Şeklinde Yapılan İnşaatlarda Muhasebe ve Vergi Uygulaması (Örnek Uygulama)

8 daireli bir binada kat malikleri/bağımsız bölüm sahipleri (vergi mükellefi olmayan yedi gerçek kişi ile bir şirket) kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkılarak yeniden yapılmasına karar vermişler ve ‘’ Bina Ortak Karar Protokolü’’ nü imzalamışlardır. Yeni bina inşaatının kat karşılığı inşaat  sözleşmesi üzerinden bir inşaat firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, 25/07/2018 tarihinde inşaat firması (yüklenici) (A) Ltd.Şti. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmeye göre, yüklenici (A) Ltd.Şti. kentsel dönüşüm projesi kapsamında sözkonusu binayı yıkacak ve her biri 110 m2 alana sahip toplam 12 dairelik yeni bina inşa edecektir. Yeni binadaki dairelerden  8 daireyi arsa sahiplerine (kat maliklerine) teslim edecek,  4 daire yüklenicinin olacaktır.

Ayrıca, kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre Yüklenici (A) Ltd.Şti. arsa sahiplerine (kat maliklerine) sözleşme tarihinde daire başına 90.000 TL nakit ödeme yapacak ve yine daire başına sözleşme süresince 24.000 TL kira bedeli (arsa sahiplerinin inşaat süresince kaldıkları/kullandıkları gayrimenkullerin kiraları karşılığı olarak) ödeyecektir.

Büyükşehirde birinci sınıf olarak yapılacak inşaatın yapı ruhsatı 01/08/2018 de alınmıştır. İnşaat yapımına tahsis edilen arsanın inşaat yapı ruhsatının alındığı tarihte Emlak Vergisine esas vergi değeri 920 TL dır.                                           

Kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapımına tahsis edilen mevcut binada 7 daire vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerin kendi şahsi mülkleri olup, 1 daire ise (D) A.Ş.ne aittir. (D) A.Ş. aktifinde duran varlıklar arasında 130.000 TL bedelle kayıtlı olan bu daireyi şirket yönetim merkezi olarak kullanmaktadır, yeni daireyi de bu şekilde kullanacaktır.       

Yüklenici (A) Ltd.Şti. kendisine ait 4 daireden birini 15/01/2020 de  1.500.000 TL +KDV karşılığında satmıştır. 

İnşaat 10/09/2018 de başlamış ve 30/11/2019 da tamamlanmıştır.

İnşaat ruhsatına göre bina inşaat alanı / paylaşımı:

 7 daire x 110 m2 …….     770 m2  ( arsa sahibi 7 gerçek kişiye ait)

 1 daire x 110 m2 ……      110 m2  ( arsa sahibi (D) A.Ş.ne ait)

 4 daire x 110 m2……        440 m2 (yüklenicinin)

olup, toplam inşaat alanı: 1.320 m2 dir.

 Yüklenici (A) Ltd.Şti.nin bu inşaatla ilgili faaliyetinde:  (Alışlardaki KDV ihmal edildi)

2018 dönemi (10/09/2018 - 31/12/2018)

Madde/malzeme alımları              1.200.000

Madde/malzeme kullanımı           1.180.000

Direkt işçilik giderleri                       260.000

Genel üretim giderleri                      240.000  

Genel yönetim giderleri                   115.000

Ödenen Kiralar                                 32.000

2019 dönemi(01/01/2019 - 30/11/2019)

Madde/malzeme alımları           2.035.000

Madde/malzeme kullanımı        2.040.000

Direkt işçilik giderleri                    380.000

Genel üretim giderleri                  310.000  

Pazarlama/satış giderleri               95.000

Genel yönetim giderleri                  85.000

Ödenen Kiralar                            160.000

Açıklama

 Yüklenici (A) Ltd.Şti. kat karşılığı şeklinde özel inşaat yapmaktadır, mamul üretim işletmesidir.

--------------------------------------25/07/2018---------------------------------------

730-Genel üretim giderleri                       720.000

(8 daire x 90.000 TL)

                                          xxx                                         720.000

Arsa sahiplerine ödenen …

--------------------------------------------/------------------------------------------------

------------------------------------------2018--------------------------------------------

150-İlk madde/malzeme                     1.200.000

                                          xxx                                    1.200.000

Madde/malzeme alımları…

-------------------------------------------2018-------------------------------------------

710-Direkt ilk madde/malzeme gid.   1.180.000

                                          150-İlk madde/malzeme   1.180.000

Üretime verilen ilk madde/malzeme…

--------------------------------------------2018------------------------------------------

720-Direkt işçilik giderleri                   260.000

                                          xxx                                      260.000

--------------------------------------------2018------------------------------------------

730-Genel üretim giderleri                    240.000

                                          xxx                                      240.000

-------------------------------------------2018-------------------------------------------

730-Genel üretim giderleri                     32.000

                                          xxx                                        32.000

Arsa sahiplerine ödenen kira bedelleri…

---------------------------------------------2018-----------------------------------------

770-Genel yönetim giderleri                 115.000

                                         xxx                                       155.000

----------------------------------------31/12/2018-------------------------------------

151-Yarı mamuller/üretim                 2.432.000

                                      711-Dimm gid.yansıtma hs. 1.180.000

                                      721-Dig.yansıtma hs.              260.000

                                      731-Güg yansıtma hs.             992.000

2018 yılı üretim maliyetleri…

--------------------------------------------/----------------------------------------------

----------------------------------------31/12/2018-------------------------------------

711-Dimm gid.yansıtma hs.             1.180.000

721-Dig.yansıtma hs.                         260.000

731-Güg yansıtma hs.                        992.000

                                    710-Direkt ilk madde/malzeme gid.   1.180.000

                                    720-Direkt işçilik giderleri                    260.000

                                    730-Genel üretim giderleri                    992.000

----------------------------------------31/12/2018-------------------------------------

632-Genel Yönetim giderleri                       115.000

                                      771-Genel yön.gid.yansıtma hs.   115.000        

----------------------------------------31/12/2018-------------------------------------

771-Gen.yön.gid.yansıtma hs.                     115.000

                                      770-Gen.yönetim giderleri            115.000

----------------------------------------31/12/2018-------------------------------------

690-Dönem kârı/zararı                                115.000

                                      632-Genel yönetimgiderleri           115.000

----------------------------------------31/12/2018-------------------------------------

692-Dönem net kârı/zararı                          115.000

                                     690-Dönem kârı/zararı                    115.000

----------------------------------------31/12/2018-------------------------------------

591-Dönem net zararı(-)                             115.000

                                     692-Dönem net kârı/zararı              115.000

---------------------------------------02/01/2019--------------------------------------

580-Geçmiş yıllar zararları (-)                    115.000  

(2018 yılı zararı)

                                     591-Dönem net zararı(-)                 115.000  

---------------------------------------------/---------------------------------------------

-------------------------------------------2019-------------------------------------------

150-İlk madde/malzeme                        2.035.000

                                          xxx                                        2.035.000

Madde/malzeme alımları…

-------------------------------------------2019-------------------------------------------

710-Direkt ilk madde/malzeme gid.      2.040.000

                                          150-İlk madde/malzeme      2.040.000

-------------------------------------------2019-------------------------------------------

720-Direkt işçilik giderleri                       380.000

                                          xxx                                          380.000

-------------------------------------------2019-------------------------------------------

730-Genel üretim giderleri                       310.000

                                          xxx                                         310.000

-------------------------------------------2019-------------------------------------------

730-Genel üretim giderleri                       160.000

                                          xxx                                         160.000

Arsa sahiplerine ödenen kira bedelleri…

-------------------------------------------2019-------------------------------------------

760-Pazarlama/satış giderleri                     95.000

                                         xxx                                          95.000

-------------------------------------------2019-------------------------------------------

770-Genel yönetim giderleri                    85.000

                                         xxx                                          85.000

----------------------------------------------/----------------------------------------------

--------------------------------------30/11/2019---------------------------------------

151-Yarı mamuller/üretim                    2.890.000

                                      711-Dimm gid.yansıtma hs.  2.040.000

                                      721-Dig.yansıtma hs.               380.000

                                      731-Güg yansıtma hs.              470.000

2019 yılı üretim maliyetleri…

---------------------------------------30/11/2019--------------------------------------

711-Dimm gid.yansıtma hs.             2.040.000

721-Dig.yansıtma hs.                           380.000

731-Güg yansıtma hs.                          470.000

                                    710-Direkt ilk madde/malzeme gid.   2.040.000

                                    720-Direkt işçilik giderleri                    380.000

                                    730-Genel üretim giderleri                    470.000

--------------------------------------30/11/2019---------------------------------------

152-Mamuller                                 5.322.000

                                    151-Yarı mamuller/üretim                  5.322.000

İnşaatın tamamlanması…

----------------------------------------------/----------------------------------------------

Arsa sahiplerine (kat maliklerine) teslim edilecek dairelerin KDV açısından emsal bedelinin hesaplanması / arsa sahiplerine faturaların düzenlenmesi:

213 sayılı VUK/Md-267/2.sıra (maliyet bedeli esası):

‘’ Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.’’

Not: Genel uygulamada, vergi mükellefi olanlara yapılan satışlar toptan satış, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlar ise perakende satış olarak kabul görmektedir.

Katma Değer Vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir. (KDVK/Md-27/4)

(abc) Ltd.Şti, arsa sahiplerine teslim edeceği daireler için, arsa maliyeti üzerine VUK/267 Md-2.sıra hükmü tatbikiyle vergi mükellefi olmayan gerçek kişiler için %10, (D) A.Ş. için %5 ilave ederek fatura düzenler. Bu fatura sadece KDV hesaplanması için düzenlenecek olup, KDV dışında kalan fatura tutarının arsa sahiplerinden tahsili söz konusu olmayacaktır.

KDV uygulamasında, inşaat ruhsatının 01/01/2013 sonrasına ait olması durumunda , net alanı 150 m2 ye kadar (150 m2 dahil) olan konutların tesliminde 24/12/2012 tarih 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen yeni düzenlemeler geçerlidir. İlgili hükümlere göre yeni düzenlemede net alanı 150 m2 ye kadar olan (150 m2 dahil) konutların tesliminde, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine inşaat yapılan arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. Maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değerine göre işlem yapılacaktır.

Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında,  ‘’16/5/2012  tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç ‘’ hükmü yer almaktadır.

Buna göre,6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ‘’Kentsel Dönüşüm’’ kapsamında yapılan konut inşaatlarında, inşaat ruhsatı 01/01/2013 sonrasında alınmış olsa dahi eski uygulamaya devam edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm kapsamında yürütülen inşaat projelerinde, inşaat ruhsatı 01/01/2013 öncesinde veya sonrasında alınmış olsa da, net alanı 150 m2 ye kadar (150 m2 dahil) olan konutların tesliminde, önceki uygulamalarda olduğu gibi  KDV oranı  % 1, net alanı 150 m2 nin üstündeki konutların tesliminde ise KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam edilmektedir.

Bu örnek uygulamada inşaat, Büyükşehirde ve 1.sınıf olarak yapılmaktadır. İnşaat ruhsatı 01/08/2018 de alınmıştır. 

İnşaat ruhsatı 01/01/2013 den sonra alınmış  olmasına  ve inşaat  Büyükşehirde  1.sınıf olarak yapılmasına rağmen , inşaat yapımına tahsis edilen arsanın inşaat yapı ruhsatının alındığı tarihte Emlak Vergisine esas vergi değerinin bu uygulamada önemi yoktur.

Arsa sahibinin konut kirasının karşılanması veya ilave nakdi ödeme yapılması şeklinde, yüklenicinin katlandığı ilave maliyetler, yüklenici açısından inşaatın toplam maliyetinin parçasıdır.

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 06/06/2007 tarih B.07.1.GİB.0.40/4006-51523 sayılı özelgesinde:

 ‘’… Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı ise toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir….

Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda, arsa sahibine daire dışında nakit ve kira ödemesinde bulunulması durumunda söz konusu ödemelerin, müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyetinin (toplam arsa maliyeti) bir unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.’’

görüşü yer almaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, yüklenici tarafından arsa sahiplerine arsa paylarının karşılığı olarak yapılan kira + nakit şeklindeki ödemelerin                               (ilave maliyetler) % 18 oranında Katma Değer Vergisine tabi olduğudur…

7 daire  ( arsa sahibi 7 gerçek kişiye ait)

 1 daire  ( arsa sahibi (D)A.Ş.ne ait)

 4 daire  (yüklenicinin)

Yüklenici için toplam inşaat maliyeti (152-Mamuller)                        5.322.000

  • İnşaat yapımı harcamaları    4.410.000
  • Nakit ödemeler                        720.000
  • Kira ödemeleri                         192.000

Yüklenici için toplam arsa maliyeti                                                    3.852.000

Arsa sahiplerine ait dairelerin inşaat yapımı harcamaları

(4.410.000/12 x 8 daire)                            2.940.000

Arsa sahiplerine yapılan nakit ödemeler      720.000

Arsa sahiplerine yapılan kira ödemeleri       192.000

Yüklenici için kendisine ait bir dairenin maliyeti                           1.330.500

(5.322.000/4 daire)         

KDV uygulaması açısından:

Toplam arsa  maliyeti                                                         3.852.000

Genel Yönetim Giderleri (2018+2019)                                  200.000

Pazarlama Satış ve Dağ.Gid (2019)                                       95.000

Toplam                                                                              4.147.000                                  

Arsa sahiplerine ait bir dairenin payı                                   518.375

(4.147.000/8 daire)                                                     

  • İnşaat yapımı harcamaları payı        367.500
  • Nakit ödeme payı                               90.000  
  • Kira ödemesi payı                              24.000
  • Genel Yönetim Giderleri payı             25.000
  • Pazarlama Satış ve Dağ.Gid.payı      11.875

 

1 Daire için Arsa sahibi gerçek kişiye düzenlenecek 30/11/2019 tarihli fatura:

(bu fatura 7 gerçek kişiye aynı şekilde / ayrı ayrı düzenlenecek)

1 adet konut teslimi                                               518.375  

VUK/Md-267 /2.sıra (+) % 10                                 51.838

Toplam                                                                 570.213

% 1 KDV Matrahı                                                 444.813                       

(367.500 + 25.000 + 11.875) x + % 10

Hesaplanan  % 1 KDV (444.813 x % 1)                  4.448

% 18 KDV Matrahı                                               125.400                          

(90.000 + 24.000) x + % 10

Hesaplanan  % 18 KDV (125.400,00 x % 18)        22.572  

Toplam Hesaplanan KDV                                       27.020   

---------------------------------------30/11/2019--------------------------------------

120-Alıcılar                                                 189.140

(arsa sahipleri 7 gerçek kişi  x 27.020 )

                                 391-Hesaplanan KDV                 189.140

Arsa sahibi gerçek kişilere KDV için düzenlenen faturaların kaydı…

----------------------------------------30/11/2019-------------------------------------

102-Bankalar                                              189.140

                                 120-Alıcılar                                189.140

Tahsilatlar…

----------------------------------------------/----------------------------------------------

Not: Arsa sahibi geçek kişilerin sözleşme hükümlerini öne sürerek söz konusu KDV’yi ödemeyeceği/ödememesi durumunda, bu tutar yüklenici şirket tarafından sözleşmeye dayanılarak maliyet yazılabilir görüşündeyiz…

08/08/2011 tarih KDVK-60/2011-1 sayılı KDV sirküleri’nde:

‘’…Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır. Taşınmazda teslim kural olarak tapuya tescil ile gerçekleşmekle birlikte, tapuya tescilden önce bağımsız birimlerin alıcının tasarrufuna terk edilmesi durumunda da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

Dolayısıyla, arsa sahibinin arsa tesliminin ticari nitelikli olması durumunda arsa için, müteahhidin ise arsa sahibine teslim ettiği bağımsız birimler için, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle eş zamanlı olarak fatura düzenlemesi gerekmektedir.  Buna göre; - Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa teslimi nedeniyle düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.’’

açıklamaları yer almaktadır.

(D) A.Ş.nin şirket yönetim merkezi olarak kullandığı ve kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapımına tahsis ettiği dairesi, kendi kayıtlarında aktifinde duran varlıklar arasında kayıtlıdır. Bu dairenin bulunduğu binanın yeni inşaat yapımına tahsis edilmesi ve yıkılmasıyla birlikte (D) A.Ş. kayıtlarında 252-Binalar hesabında izlenen sözkonusu daire, arsa biçimine dönüşecektir…Dolayısıyla yüklenici, yeni daireyi (D) A.Ş.ne teslim ettiğinde, karşılığında bu arsadan pay alacaktır.

(D) A.Ş. yüklenicinin kendisine teslim ettiği yeni daireyle ilgili düzenlediği fatura tarihi itibariyle, eş zamanlı olarak aynı tarihte yükleniciye arsa payı faturası düzenlemelidir. Düzenleyeceği faturada teslime konu olan arsa payıdır, dolayısıyla KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır. Buna göre:

Arsa sahibi (D) A.Ş.ne düzenlenecek 30/11/2019 tarihli fatura:

1 adet konut teslimi                                               518.375

VUK/Md-267 /2.sıra (+) % 5                                   25.919

Toplam                                                                 544.294

% 1 KDV Matrahı                                                 424.594                     

(367.500 + 25.000 + 11.875) x + % 5

Hesaplanan  % 1 KDV (424.594 x % 1)                  4.246

% 18 KDV Matrahı                                               119.700                       

(90.000 + 24.000) x + % 5

Hesaplanan  % 18 KDV (119.700 x % 18)            21.546

Toplam Hesaplanan KDV                                      25.792

(D) A.Ş. Muhasebe Kayıtları:                        

  • (D) A.Ş.nin aktifinde kayıtlı daire, eski binada 1/8 oranında ( % 12,50 ) arsa payına sahipti. (eski binada 8 daire vardı…)  Şirketin yeni yapılan binada sahip olduğu dairenin arsa payı 1/12  (% 8,34) olmuştur.  (D) A.Ş. yükleniciden devraldığı yeni daire karşılığında, daha önce % 12,50 oranında sahip olduğu arsanın % 4,16                    ( 12,50 – 8,34 ) payını  yükleniciye devretmiştir.

(D) A.Ş. de eski dairenin (binanın yıkılmasıyla birlikte dolayısıyla arsa payının) aktifte kayıtlı değeri 130.000 TL dır. Yükleniciye devredilen arsa paylarının (D) A.Ş.de aktifte kayıtlı değeri ise (130.000 TL x % 4,16) 5.408 TL dır.

Sonucu itibariyle arsa sahibi (D) A.Ş.,  aktifinde kayıtlı arsa payının 5.408 TL kısmını yükleniciye devretmiş ve karşılığında 544.294 TL emsal değere sahip yeni daire  almıştır. Bu arsa payının devrinden ortaya çıkan ( 544.294 – 5.408) 538.886 TL, gayrimenkul satış kazancı olarak arsa sahibi (D) A.Ş.nin dönem kazancına dahil edilmeli/Kurumlar Vergisine konu olmalıdır.

(D) A.Ş.nin teslim aldığı yeni daireye ait arsa payı, yükleniciye devrettiği arsa payı sonrası kendi kayıtlarında yer alan  ( 130.000 – 5.408 ) 124.592 TL dır.

-------------------------------------10/09/2018------------------------------------

250-Arazi ve arsalar                     130.000

                   252-Binalar                                  130.000

Dairenin(binanın) yeni inşaata tahsis edilmesi…

------------------------------------------/--------------------------------------------

D) A.Ş.nin yükleniciye düzenleyeceği 30/11/2019 tarihli fatura

Arsa payı bedeli                          544.294

% 18 KDV                         (+)       97.973

Fatura toplamı                             642.267        

---------------------------------30/11/2019-----------------------------------------

120-Alıcılar (Yüklenici)                                      97.973

252-Binalar                                                     544.294

                               250-Arazi ve Arsalar                             5.408

                               391-Hesaplanan KDV                         97.973

                               679-Diğ.Ol.dışı Gelir ve Kârlar          538.886

Yeni dairenin yükleniciden alınması,
yükleniciye düzenlenen arsa payı devir faturası kaydı…

----------------------------------------/-----------------------------------------------

------------------------------------30/11/2019--------------------------------------

252-Binalar                                                   124.592

                               250-Arazi ve Arsalar                      124.592

Yeni dairenin arsa payının binalar hesabına alınması…

------------------------------------------/---------------------------------------------

Yüklenici (A) Ltd.Şti.nin (D) A.Ş. ile ilgili kayıtları:

---------------------------------------30/11/2019--------------------------------------

191-İndirilecek KDV                                         97.973

                              320-Satıcılar (D) A.Ş.                      97.973

(D) A.Ş. faturası…

---------------------------------------30/11/2019--------------------------------------

320-Satıcılar  (D) A.Ş.                                     25.792

                                 391-Hesaplanan KDV                  25.792

Arsa sahibi (D) A.Ş.ne düzenlenen faturanın kaydı…

---------------------------------------30/11/2019--------------------------------------

320-Satıcılar  (D) A.Ş.                                    72.181

                                102-Bankalar                            72.181

 (D) A.Ş. ne ödenen…

----------------------------------------------/----------------------------------------------

Yüklenici (A) Ltd.Şti.de:

152-Mamuller                                                      5.322.000

1 dairenin maliyeti (5.322.000 / 4 daire)             1.330.500 

Yüklenici (A) Ltd.Şti. kendisine ait 4 daireden birini
15/01/2020 de   1.500.000 TL + % 1 KDV karşılığında satmıştır.

------------------------------------------15/01/2020-----------------------------------

120-Alıcılar                                               1.515.000

                                                600-Yurt içi satışlar            1.500.000

                                              391-Hesaplanan KDV(% 1)      15.000       

1 adet daire satışı…

------------------------------------------15/01/2020-----------------------------------

620-Satılan mamuller maliyeti(-)               1.330.500            

                                               152-Mamuller                    1.330.500

Satılan dairenin maliyeti…

----------------------------------------------/----------------------------------------------

11.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM