YAZARLARIMIZ
Recep Selimoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Öğretim Görevlisi01.01.2020 Tarihinden İtibaren E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Geçme Zorunluluğu!

SON YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İŞLETMELERDE 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇME ZORUNLULUĞU!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 19/10/2019 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu 509 sıra no.lu Genel Tebliği ve aynı tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan ‘’3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’’ hükümlerince:

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dahil olmaları zorunludur.

• 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

(5 Milyon TL brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans alan mükellefler (bayilik lisansı alanlar dahil)

(2019 yılında lisans alanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda lisans alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır)

• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

(Bu işlemleri 2019 yılında gerçekleştirenler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise,  gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır)

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere, internet ortamında elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları

( 2019 yılında mükellefiyeti bulunan aracı hizmet sağlayıcıları 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır)

İnternet ortamında, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul ve motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan, internet reklamcılığı hizmet aracıları

(2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde  e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır)

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

(2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde  e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır)

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

• e-Fatura uygulamasına dahil olan / e-fatura uygulayan mükellefler:
01/01/2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerde:
5 Milyon TL brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans alan mükelleflerde (bayilik lisansı alanlar dahil):
2019 yılında lisans alanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda lisans alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükelleflerde:
Bu işlemleri 2019 yılında gerçekleştirenler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise,  gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere, internet ortamında elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılarında:
2019 yılında mükellefiyeti bulunan aracı hizmet sağlayıcıları 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

İnternet ortamında, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul ve motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan, internet reklamcılığı hizmet aracılarında:
2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerde:
2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde  e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

E-ARŞİV FATURA OLARAK DÜZENLENME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN DİĞER FATURALAR

e-Arşiv Fatura uygulamasına DAHİL OLMAYAN mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması halinde, sözkonusu faturaların 01/01/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur
(Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilir)

e-Arşiv Fatura uygulamasına DAHİL OLMAYAN mükelleflerce,
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi aşması halinde, sözkonusu faturaların  01/01/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur
(Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilir)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NCA (GİB) ZORUNLULUK GETİRİLEBİLECEK DİĞER MÜKELLEFLER

Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

E-DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler

Bağımsız denetime tabi olan şirketler

e-Defter uygulamasına geçmek ve defterlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, aşağıda bilgileri verilen e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerde e fatura uygulamasına geçiş süresi içinde, bağımsız denetime tabi olan şirketlerde ise 01/01/2020 tarihinde başlar.

Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı  bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

SONUÇ

İşletmelerin e-Fatura / e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğuna ilişkin limitler asgari düzeye indirilmiş, yeni yılda 01/01/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi işletmeleri doğrudan ilgilendiren çok önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında, işletmelerin 01/01/2020 tarihinden itibaren e-Fatura / e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olup-olmayacaklarını bugünden bilmeleri ve geçiş hazırlıklarını yapmaları son derece önemlidir.

YMM RECEP SELİMOĞLU SUNUMUYLA SON YASAL DÜZENLEMELER ZORUNLULUKLAR KAPSAMINDA E-FATURA / E-ARŞİV FATURA / E-DEFTER UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Eğitim Tarihleri:
6 Kasım 2019 ( Çarşamba )
9 Kasım 2019 ( Cumartesi )
EĞİTİM HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

23.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM