YAZARLARIMIZ
Recai Elkaan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
recaielkaan21@hotmail.comSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlere “KDV İade Raporu Düzenleme Yetkisi” Verilmeli Midir?

Yazımızın konusu: 3568 Sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik Kanununa    (7104 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle eklenen madde; Yürürlük: 06.04.2018) Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluğa ilişkin düzenlemeyi içeren  “ madde: 8A” olmakla beraber yapılması gereken “ikincil düzenlemelere” değinilecektir.

Mali müşavirlik mesleğini ilgilendiren en önemli değişiklik; 3568 sayılı meslek yasasına eklenen 8/A maddesi ile yeminli mali müşavirlerin yanı sıra  serbest muhasebeci mali müşavirler de   beyannamelerini imzaladıkları mükellefler hakkında “KDV iade raporu” düzenleyebilecekleridir.

Söz konusu madde gerekçesi gündemden kalkmış olsa da Serbest muhasebeci mali müşavirlerin maddeye sahip çıkması gerektiğini düşünmekteyiz.

Ancak, bu kapsam da rapor düzenleyecek olan serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak “ nitelik ve şartlar” ile düzenlenecek raporları konusunda  “tür ve tutar”  belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Aslında düzenleme yapılırken iyi çalışılmamış gibi görünüyor. Zira ; bu haliyle haksız rekabete açık bırakılmamalı ve rapor düzenlerken “tarafsızlık ve bağımsızlık” ilkelerinin hatları net olarak belirlenmeliydi.

Mesleğin KONUSU aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Madde 2

A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.

B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu:

(A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

Sorumuz ; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere “ KDV İade Raporu Düzenleme Yetkisi” verilmeli midir?

Bilindiği üzere ; Kanun henüz yasalaşmadan tasarı safhasında iken aynı çatı altında ayrı unvanlar ile mesleki faaliyetini yürüten kesimler arasında üzücü ve hatta  serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik “onur kırıcı” tartışma ve paylaşımlara neden olmuştu. Sonrasın da Ankara YMM Odası tarafından bir özür mektubu yayınladığını da belirtmek isterim. Tartışma konusu olan madde 8A yürürlüktedir. Ancak, bazı kesimler ikincil düzenlemelerin yapılmamasını istercesine hiç gündeme getirmeseler de “ Evet”  yapılan bu düzenlemeyi eksik ve bazı düzeltmeler yapılmaya muhtaç olmakla beraber yerin de gördüğümüzü belirtmek isterim.

Ancak, ikincil düzenlemelerinde bir an önce yapılması için Özellikle; TÜRMOB  “nitelik ve şartların” belirlenmesi konusunda yoğun çaba göstermeli  ve bu süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma içerisine girip neredeyse “atıl” bekleyen yasa maddesine işlerlik kazandırılmalıdır.

Dolayısıyla bu süreç kolay bir süreç olmamakla beraber “ Eğitim, Bilgi, Birikim, Deneyim, Mesleki Yargı” ve tüm bu unsurlara sahip olmak “Mali Müşavirlik ve Denetçiliğin” olmazsa olmazlarıdır. Bu iki mesleki yeterliliğe sahip serbest muhasebeci mali müşavirlere “KDV İADE RAPORU” düzenleme yetkisinin verilmesi 3568 sayılı yasanın 2. Maddesinde belirtilen;   mesleğin konusuna da uygun düşmektedir.  

3568 sayılı yasanın mesleğin konusunu oluşturan 2. Maddesinin ( c ) bendini  gözden geçirdiğimizde serbest muhasebeci mali müşavir olan meslek mensubu  “KDV ‘nin iadesi talebine ” gelene kadar her safhasında  mevcut olmakla birlikte mükellefe müşavirlik yapan ,hazırlık safhasında süreci yöneten ve yönlendiren kimse durumundadır.

(7104 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle eklenen madde; Yürürlük: 06.04.2018) Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluğa ilişkin düzenleme

Madde 8/A

Maliye Bakanlığı, bu Kanun kapsamında yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite, rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlamaya ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Aranacak “nitelik ve şartlar” konusunda aşağıdaki çalışmalar yapılabilir.

  • 3568 sayılı meslek yasasının 5. Maddesine ruhsat almış serbest muhasebeci mali müşavir olup meslekte en az 15 yıl kıdeme sahip olmak.
  • 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan “Kamu Gözetimi Kurumu “ tarafından yetkilendirilmiş “ Bağımsız Denetçi” belgesine sahip olmak.
  • KDV iade türlerini ve  azami tutarlarını  , eğitimlerin usul ve esaslarının belirlemek. Gibi düzenlemeler yapılabileceğini düşünmekteyiz.
  • TÜRMOB olarak belirli periyodlar da KDV iade raporu düzenleme “ eğitimleri” vermelidir.

Sonuç

Günümüzde teknolojinin, bilişimin ve yazılımların çok hızla gelişmesi yapay zekanın muhasebe mesleğinde kullanılması kaçınılmaz olmakla beraber neredeyse  muhasebe kayıtları ve raporlarının bu enstrümanlarla yapılmaya başlamasıyla mesleğin “mali müşavirlik” boyutunun daha fazla ön plana çıkmasına sebep olmuştur.

Gerekli ikincil düzenlemelerin bir an önce yapılması dileğiyle.

Kaynak

  • 3568 sayılı yasa
  • Ankara YMM odasının basın duyurusu ve özür mektubu 28/02/2018
  • Gaziantep YMM odasının basın duyurusu
  • İSMMO tarafından yayımlanan Kınama açıklaması
  • TÜRMOB tarafından odalara gönderilen konu ile ilgili yazı
  • Hasan AYKIN vergidünyası.com 28/02/2018

Madde gerekçesi;

“Bu Tasarıda öngörülen düzenlemeyle, katma değer vergisi iade sisteminde, indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin sonraki dönemlere devretmesi ve iade edilmemesi kuralı 1/1/2019 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. Bu nedenle, bu tarihten sonra indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iadesi ile bu tarihten önceki devreden katma değer vergisinin yetki çerçevesinde iade edilmesi durumunda ortaya çıkacak ilave iş ve işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesini teminen, Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere maddede öngörülen sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda yetki verilmektedir.”

09.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM