YAZARLARIMIZ
Özgül Höbek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Emekli Vergi Dairesi Müdürü
ozgulhobek@hotmail.comİhale Kararı ve Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması

İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın tüm resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararları damga vergisine tabidir. Ayrıca düzenlenen sözleşmeler üzerinden de damga vergisi alınmaktadır. Bu yazımızda söz konusu karar ve sözleşmelerin damga vergilerinden bahsedeceğim.

İHALE KARARI NE DEMEKTİR ?

İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili mercilerince, bir malın artırma ve eksiltme, pazarlık ve sair şekilde alınması, satılması veya bir hizmetin görülmesi, gördürülmesi maksadıyla verilen ve şahıs-bedel içeren her türlü kararlar ihale kararı olarak değerlendirilmektedir. (24/05/2016 tarih ve 94884 sayılı GİB. Özelgesi)  Uygulamada karar pulu olarak da karşımıza çıkmaktadır.

İHALE KARARININ DAMGA VERGİSİ ORANI NEDİR?

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli 1 sayılı tablonun ll.Kararlar ve Mazbatalar bölümünün 2 numaralı bendine göre Binde 5,69 oranında damga vergisine tabidir.

İHALE KARARININ DAMGA VERGİSİ NE ZAMAN NEREYE ÖDENİR?

Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisi 44 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliğine göre ihale kararının yükleniciye tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan yüklenicilerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, beyanname verilmeksizin,makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

İHALE SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ ORANI NEDİR?

Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli 1 sayılı tablonun l.Akitlerle ilgili kağıtlar bölümünün 9 numaralı bendine göre Binde 9,48 oranında damga vergisine tabidir.

İHALE SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ NE ZAMAN NEREYE ÖDENİR?

44 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliğine göre   Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir.

Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi gerekmektedir.

DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE YAPILAN ALIMLARDA DAMGA VERGİSİ

İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında, doğrudan temin usulünde yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı 44 seri nolu damga vergisi genel tebliğinde belirtilmiştir.

İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE İHALE KARARI VE SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİLERİ İADE EDİLİR Mİ?

İhalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade edilir. Ancak söz konusu iadenin alınabilmesi için ihalenin;

---4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet,

---Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da

---Yargı kararı

Üzerine iptal edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.

SONUÇ

Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler ve ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın tüm resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararları damga vergisine tabidir. Söz konusu verginin ödeneceği yeri,,oranı, verilme süresi gibi uygulamalarına dikkat edilmesi mükelleflerin cezaya muhatap olmamaları açısından önemlidir. Saygılarımla…

21.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM