YAZARLARIMIZ
Dr. Ömer Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bankacı / SPL3
omerozmen.tr@gmail.comBankalardaki Para ve Senetlerin Veraset Vergisi Stopajı

30.12.2022 tarih ve 32059 sayılı 2.mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 54 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi açıklanmıştır.

Maktu istisna tutarlarının tespiti (Tebliğin 3. maddesine göre):

(1) 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygzlanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

Matrah dilim tutarlarının tespiti (Tebliğin 4. maddesine göre):

(1) 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız

İntikallerde

İlk                       1.100.000   TL için

1

10

Sonra gelen        2.600.000    TL için

3

15

Sonra gelen        5.500.000    TL için

5

20

Sonra gelen      10.900.000    TL için

7

25

Matrahın          20.100.000    TL’yi aşan bölümü için

10

30

Tarifenin birinci grubundaki oranlar, veraset (miras ve vasiyet) yoluyla meydana gelen intikallerin vergilendirilmesinde uygulanacaktır. Bu uygulamada, mirasçıların akrabalık derecelerinin bir önemi bulunmamakta olup bütün mirasçılar için birinci grupta yer alan oranlar dikkate alınacaktır.

İvazsız mal intikallerinde vergi, tarifenin ilgili sütununda yer alan oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. Ancak bir kişiye sağlığında ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız bir mal intikalinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin oranların yarısı uygulanarak hesaplanacaktır.

Evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikallerde ise ivazsız intikallere ilişkin tarife uygulanacaktır.

Veraset ve İntikal Vergisi Stopajı (7338 sayılı Kanunun 17.maddesi):

Banka ve finans kuruluşları, veraset ve intikal vergisinin konusuna giren para ve senetleri (tahvil, hisse senedi gibi) istihkak sahiplerine ödemeden önce, istihkak sahiplerinden bu para ve senetlere isabet eden veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olduğunu gösteren vergi dairesinden verilmiş bir tasdiknameyi/ belgeyi ibraz etmelerini isteyeceklerdir.

Vergi dairelerince bu belgelerin verilebilmesi için, mükellefler tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmiş olması, belgesi istenen para ve senetlerin bu beyannamede gösterilmiş bulunması ve tahakkuk eden vergiden para ve senede isabet eden tutar ile vadesi geçmiş taksitlerin ödenmiş olması gerekmektedir.

Belge/ tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde %5, ivazsız intikallerde ise %15 oranında vergi karşılığı tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat yapılmaksızın hak sahibi tarafından teminat gösterilmesi suretiyle para ve diğer kıymetlerin serbest bırakılması mümkün değildir.

Banka ve finans kuruluşları bu şekilde tevkif ettikleri parayı bir hafta içerisinde bulundukları yerin mal sandığına yatırmaları ve durumu bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu paranın bu süre içinde yatırılmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacak ve ayrıca sorumlularından % 10 oranında ceza aranacaktır.

19.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM