YAZARLARIMIZ
Dr. Ömer Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
omerozmen.tr@gmail.comYurtdışında Yerleşik Yabancı Şirketlerin ve Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Türkiye’deki Banka ve Finans Kuruluşlarında Hesap Açması ve Para Transferleri

GİRİŞ

Son zamanlarda hesap açılması için banka ve finans kuruluşlarına başvuran yabancı uyruklu kişi ve şirket sayısındaki artışla birlikte bazı tereddütler yaşandığı ve bankaların söz konusu şahıs ve şirketlere hesap açmaktan kaçındıkları görülmektedir. Bu duruma istinaden yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin bankalarda müşteri kabulü süreci ile ilgili mevzuatın incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu makalede, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve yönetmeliği hükümlerine göre hakları; kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi hakkında kanun ve yönetmeliği hükümlerine göre kimlik tespiti ve adres teyidi, bankaların yabancı gerçek ve tüzel kişilere hesap açma ve müşteri kabulü uygulamaları ile ilgili bilgi verilmiştir.

MEVZUATIN İNCELENMESİ

1- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu ve Yönetmeliği

Bu Kanunun 2. maddesindeki tanımlamalar:

a) Yabancı yatırımcı: Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan,

1)Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,

2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları,

b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından,

1) Yurt dışından getirilen; - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, - Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), - Makine ve teçhizat, - Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

2) Yurt içinden sağlanan; -Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, - Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla; i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı,

ifade etmektedir.

Aynı Kanunun 3. maddesindeki tanımlamalar:

a) Yatırım serbestisi ve millî muamele Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; 1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

b) Kamulaştırma ve devletleştirme Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.

c) Transferler Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi anapara ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.

d) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 11/3/2008 tarihli ve E.: 2003/71, K.: 2008/79 sayılı Kararı ile.)

e) Uyuşmazlıkların çözümü Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.

f) Nakit dışı sermayenin değer tespiti Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde, menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır.

g) Yabancı personel istihdamı Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir.

h) İrtibat büroları Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticarî faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir.

Görüldüğü üzere yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, aksi açıkça belirtilmediği sürece Türkiye’de serbestçe yatırım yapabilmekte ve yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir. Bu, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de belli şartlarda Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarında her türlü vadesiz, vadeli, yatırım, kredi kartı, vs hesap açabilecekleri, şirket kurabilecekleri, şirketlere ortak olabilecekleri, hem kendi hesaplarınan, hem de ortaklığı bulundukları şirketlere para yatırma ve çekme dahil para transferi yapabilecekleri anlamına gelmektedir.

2- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik

Kanunun, müşterinin tanınması başlıklı 3. maddesine göre:

(1) Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.

(2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ile müşterinin tanınmasına ilişkin ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6, 6/A ve 11. maddelerinde de kimlik ve adres tespitine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

a) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti:

Yönetmeliğin 6. maddesi:

1) Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.

2) İlgilinin adı, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu;

a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri,

b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi, üzerinden teyit edilir. Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.

3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir. Teyide esas belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut belgeye ait ayırt edici bilgiler kaydedilir.

4) 1/1/2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan T.C. sürücü belgeleri üzerinden yapılacak kimlik tespitinde T.C. kimlik numarasının doğruluğunun teyidi zorunlu değildir.

Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti

Yönetmeliğin 6/A maddesi:

Yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilir. Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntemler ve müşterinin tanınması kapsamındaki diğer tedbirler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek diğer işlem türlerini yükümlüler itibarıyla belirlemeye yetkilidir.

b) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde ve yurt dışında kurulmuş güven sözleşmelerinde kimlik tespiti:

Yönetmeliğin 11. maddesi:

1) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örnekleri üzerinden yapılır. Ayrıca risk temelli yaklaşım çerçevesinde, kimlik bilgileri gerektiğinde bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden teyit edilir.

2) Yurt dışında kurulmuş bir güven sözleşmesinin konusunu teşkil eden malvarlığı hesabına, sözleşmede belirlenen gerçek veya tüzel kişi mütevelli tarafından, yükümlülerden kimlik tespitini gerektiren bir işlemin gerçekleştirilmesinin talep edilmesi halinde, bu işlemler yapılmadan önce, Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlemin güven sözleşmesi kapsamında oluşturulan malvarlığı hesabına talep edildiğinin yükümlülere yazılı olarak beyan edilmesi gerekir. Yurt dışında kurulmuş güven sözleşmesi kapsamında kimlik tespiti; güven sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen yazılı örnekleri üzerinden yapılır. Risk temelli yaklaşım çerçevesinde, kimlik bilgileri gerektiğinde bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden teyit edilir. Ayrıca mütevellinin kimlik tespiti kapsamında alınan kimlik bilgileri 6 ncı veya 7 nci madde gereğince teyit edilir. Gerçek faydalanıcının belirlenmesi kapsamında, sözleşme kurucusu, lehtar ya da lehtar grupları ile varsa sözleşme kapsamında denetçi olarak belirlenen kişilerin kimlik bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için makul tedbirler uygulanır. Söz konusu malvarlığını nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için de gerekli tedbirler alınır.

3) İkinci fıkranın uygulanmasında güven sözleşmesinden; bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için, malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişki anlaşılır.

3. Avrupa Anlaşmasına taraf Avrupa Konseyi ülke vatandaşları için

01.12.1961 tarihli ve 10972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşması çerçevesinde; en fazla üç aylık bir süre için Türkiye'yi ziyarete gelen ve kazanç gayesi gütmeyen ülke vatandaşlarının ülkemizde kimlik tespitini gerektiren bir işlem yaptırmak istemeleri durumunda alınması gereken kimlik bilgilerinin teyidi, uluslararası anlaşmaların iç hukukumuzun bir parçası olarak kabul görmesi nedeniyle, Anlaşma ekindeki listede belirtilen kimlik belgeleri ile de yapılabilecektir. Ancak bunun için, ülkemize üç aylık bir süre için gelme şartına uygunluk durumunun, Türkiye'ye giriş sırasında düzenlenen ve istenildiğinde ibrazı gereken “Kimlik Kartı ile Seyahat Edenler İçin Hudut Kapılarından Giriş-Çıkış Formu” ile ispat edilmesi gerekmektedir.”

Çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet belgesi yabancı uyruklu kişilerin kimlik tespitinde

geçerli bir belge değildir.

4. Banka ve Finans Kuruluşlarında Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kimlik ve Adres Tespiti Uygulaması

a) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler:

Müşteri kabulü için bankalara başvuran yabancı uyruklu gerçek kişiler aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri halinde hesap açabileceklerdir.

  1. Vergi Kimlik Numarası ya da Yabancı Kimlik Numarası,
  2. Geçerli pasaport veya ikamet izin belgesi veya detayları aşağıda verilen diğer belgeler,
  3. Adres teyit belgesi,

Pasaport veya İkamet izin belgesi dışında; Ülkemize göçmen, sığınmacı vb. olarak gelmiş, geçerli bir pasaport belgesi bulunmayan kimseler için T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olan, Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Yabancı Tanıtma Belgesi), Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi ve Vatansız Kişi Kimlik Belgeleri ile de müşteri kabulü yapılabilecektir.

Yabancı uyruklulara müşteri numarası verilmesi esnasında banka ve finans kuruluşlarının uyum düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerekmektedir.  Bununla birlikte müşterinin tanınması prensibi kapsamında iş ilişkisinin amacı ve işleme konu mal varlığının kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi sahibi olunması gerekir.

Vergi Kimlik Numarası:

http://ivd.gib.gov.tr adresinden vergi dairesine gitmeden interaktif vergi dairesi kullanılarak çevrimiçi alınmaktadır. Kimlik ve pasaport bilgilerinin doğruluğu sağlanmayan kişiler için vergi dairesine başvuru kabul edilmektedir.

Yabancı Kimlik Numarası:

Ülkemizde çeşitli nedenlerle ikamet izni verilmiş kişilere İçişleri Bakanlığı ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı Kimlik Numarası (99 ile başlayan 11 haneli) tahsis edilmektedir.

Adres Teyit Belgesi:

Kişinin yurt içinde veya yurt dışında yaşadığı bir adresin yerli yada yabancı resmi bir makamca teyit edilmiş belgesi. Adres bilgilerini içeren pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler yurtdışında yerleşik gerçek kişilerin adres teyidinde kullanılabilir. İbraz edilebilecek yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, yurtdışında yerleşik gerçek kişiler tarafından da adres teyidinde kullanılabilecektir. Ancak bu belgelerin anlaşılabilirliği ve doğruluğu bakımından sorumluluk yükümlüye aittir

Yurtdışında yerleşik gerçek kişilerin adres teyidi;adres bilgilerinin teyidinde kullanılacak belgeler için gerçek kişinin yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olmasına göre bir ayrıma gidilmediğinden, adres teyidinde kullanılan belgeler yurtdışında yerleşik gerçek kişiler için de geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, örneğin Türk uyruklu olanlar tarafından ibraz edilebilecek yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, yurt dışında yerleşik gerçek kişiler tarafından da adres teyidinde kullanılabilecektir. Ancak bu belgelerin anlaşılabilirliği ve doğruluğu bakımından sorumluluk yükümlüye aittir.

Bu belgelerin yanı sıra, adres bilgilerini içeren pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler de yurt dışında yerleşik yabancı gerçek kişilerin adres teyidinde kullanılabilecektir.

“Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşması”na taraf ülkelerin en fazla üç aylık bir süre için Türkiye'yi ziyarete gelen ve kazanç gayesi gütmeyen vatandaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik tespitinde, pasaport yerine kendi ülke makamlarınca verilen kimlik belgeleri kullanılabileceğinden, üzerinde adres bilgisi bulunan söz konusu kimlik belgeleri de anılan ülke vatandaşlarının adres teyidinde kullanılabilecektir.

Ülkemizde yerleşik yabancı temsilciliklerin, diplomat ve konsüler statüyü haiz mensuplarının banka hesaplarına ilişkin olarak adres teyidi, Gerçek kişilerde kimlik tespiti Tedbirler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde düzenlenmiş olup, yükümlülerce gerek Türk uyruklu gerekse Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerden alınması ve sürekli iş ilişkisi kapsamında doğruluğunun teyit edilmesi gereken bilgiler arasında adres bilgisi de bulunmaktadır. Bu bakımdan sürekli iş ilişkisi kapsamında adres bilgisinin, Tedbirler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen ve 7 sıra nolu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde detaylı olarak gösterilen belge ve yöntemlerle teyit edilmesi gerekmektedir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu 5 sıra Nolu genel Tebliğinin, “Uluslararası Kuruluşların Türkiye'de mukim birimlerinin veya Elçilik ve Konsolosluk Mensuplarının Maaş Ödemelerine İlişkin İşlemler” başlıklı “2.2.6” bölümü uyarınca; “Bankalar, müşterilerin kimlik bilgilerinin teyidinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimlik belgeleri ile imza örneklerini işlemin yapılmasından itibaren en geç üç ay içinde alırlar. Adres teyidi de bu süre içerisinde yapılır. Bu kapsamda, maaş ödemesi yapılacak kişilerin isimleri ile birlikte çalıştığı kurumun açık adresinin bankaya bildirilmesi, işyeri adres bilgisinin teyidi için yeterli sayılır.

b) Yabancı Tüzel Kişiler / Şirketler Yönünden

Yabancı şirketler de gerçek kişiler de olduğu gibi gerekli şartları sağladığı takdirde Türkiye’de banka hesabı açabilir. Ancak yabancı tüzel kişilerden ilave bazı evraklar talep edilmesi söz konusudur. Öncelikle burada tüzel kişi söz konusu olduğundan ancak şirket adına imza yetkisine sahip müdür veya yetkili bir kişi banka hesabı açılmasını talep edebilir.

Türkiye’de banka hesabı açmak isteyen yabancı şirketin Türkiye’de bir ofisinin olması veya ticari bir faaliyette bulunması zorunlu değildir. Ancak şirketin her durumda bankaya bir tebligat adresi sunması ve potansiyel vergi numarası alması zorunludur.

Bunun yanında şirket ana sözleşmesi, ticaret odası kayıtları, kuruluş ve faaliyet belgeleri, ticaret sicili kayıtları ve bazı durumlarda lisanslar/izinler de yabancı şirketin sunması gereken diğer evraklardır. Bu belgelerin tercüme edilmiş, noterce veya konsoloslukça onaylanmış olması gerekir.

Yurtdışı yerleşik tüzel kişiler için;

a-Tüzel kişinin unvanı,

b-Ticaret sicil numarası (ilgili ülkedeki karşılığı),

c-Vergi kimlik numarası,

d-Faaliyet konusu,

e-Açık adresi,

f-Telefon numarası,

g-Varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

h-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, imza örneği, kimlik

belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için T.C.kimlik numarası, anne

ve baba adı alınır.

Yukarıda sayılanlardan (a,b,d,e) bentlerinin teyidi ilgili ülkede şirketlerin kayıtlarını tutmakla görevli resmi kuruluş tarafından tanzim veya tasdik edilen şirket ana sözleşmesi ve şirket

yetkililerini, yetki durumlarını ve şirketin halen faaliyette olduğunu gösteren ticaret sicili kaydı üzerinden teyit edilir.

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti bölümünde belirtilen kimlik belgeleri, temsil yetkisi ilgili ülkede şirketlerin kayıtlarını tutmakla

görevli resmi kuruluş tarafından tanzim veya tasdik edilen tescile dair belgeler, imza örneklerinin

teyidi ise ilgili ülkede noter tarafından düzenlenmiş, imza görüntülerinin de yer aldığı imza beyanı,

üzerinden yapılır.

Tüzel kişiliğin %25'i aşan hissesine sahip ya da fonlarının ve/veya yönetiminin %25 ve daha fazlasının kontrolüne sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimlik bilgilerinin tespit edilerek banka müşteri dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanması veya "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke yetkili makamı tarafından apostil ile tasdik edilmesi gerekir. Ayrıca yukarıda adı geçen belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin noter onaylı Türkçe tercümelerinin de talep edilmesi gerekir.

SONUÇ

Sonuç olarak, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, aksi açıkça belirtilmediği sürece Türkiye’de serbestçe yatırım yapabilmekte ve yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir. Bu durumda, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de belli şartlarda Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarında her türlü vadesiz, vadeli, yatırım, kredi kartı, vs hesap açabilecekler, şirket kurabilecekler, şirketlere ortak olabilecekler, hem kendi hesaplarınan, hem de ortaklığı bulundukları şirketlere para yatırma ve çekme dahil para transferi yapabileceklerdir.

Ayrıca banka ve finans kuruluşlarına müşteri olma amacıyla başvuran yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin alınıp, kontrollerin yapılması sonrasında banka ve finans kuruluşlarınca  müşteri numarası verilmesi ve hesap açılışında bir engel bulunmamaktadır. 

KAYNAKÇA

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5549.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.200713012.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12426&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=4396&MevzuatTertip=5

https://masak.hmb.gov.tr/masak-genel-tebligi-sira-no-5/

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/01/20100102-4.htm

Not: Yazarımızın makalesi Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2022, Sayı 221’de Yayımlanmıştır.

11.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM