YAZARLARIMIZ
Nuray Azaklı Acet
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
nurayazakli@gmail.comGirişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Vergisel Avantajlar

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Haziran/2012’de yapılan düzenlemeler ile vergi mevzuatımıza girmiş bir teşviktir.

Teşvikin getirilmesindeki amaç; kaynak ihtiyacı olan ve gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yatırım yapılmasını sağlayarak ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.  

Kaynak ihtiyacı olan bu şirketlere “Girişim Şirketi”

Bu şirketlere yapılan yatırıma “Girişim Sermayesi”

Çıkarılmış sermayelerini girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklığa da “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı” denir.

Girişim sermayesi yatırımları taraflar arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde yapılır. Sözleşmenin taşıması zorunlu olan hususlar söz konusudur; bunlardan ilki ve en önemlisi girişim şirketinin yönetimi hususudur. Ayrıca girişim şirketinin hak ve yükümlülükleri de değinilmesi zorunlu olan hususlardandır.

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur.

Girişim sermayesi,  yatırım ortaklarına bir takım vergisel avantajlar sağlanmaktadır.

 

VUK 325/A maddesi ve 7 Nolu KVK Genel Tebliği ile girişim sermayesi fonunun ayrılması, sınırları, şartları ve vergisel avantajları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

·         Girişim Sermayesi Fonunun Ayrılması;

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan  girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir.

·         Girişim Sermayesi Fonunun İndirim Şartları;

Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için;

* İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon tutarının ise öz sermayenin %20'sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir)

* Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması,

* Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

·         Girişim Sermayesi İndirim Tutarı Hesaplaması, Muhasebe Kaydı ve Yatırım Açısından Vergisel Düzenlemeler;

İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar dikkate alınacaktır.

 

[Ticari bilanço kârı (zararı) + KKEG - Geçmiş Yıl Zararları - Tüm İndirim ve İstisnalar]

 

Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu ilgili dönem kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi sonu itibarıyla tespit edilebilecektir.

 

“570 Geçmiş Yıllar Karı” borç / “549. Özel Fonlar” hesabı alacak

 

Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde, indirim konusu yapılacak olan kazanç tutarı, ilgili dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden yararlanılabilecektir.

 

Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

 

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir. Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir.

 

Ayrıca her yıl girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar ayrı ayrı dikkate alınacak, önceki yıllarda ayrılan fon tutarları için tekrar indirim uygulanmayacaktır

 

·         Fon Tutarının Vergilendirilmesi;

Aşağıda sayılan hâllerde, girişim sermayesi fonu hesabında tutulan ve önceki yıllarda indirim konusu yapılan tutarlar vergiye tâbi tutulacaktır.

 

- Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,

- İşletmeden çekilmesi,

- Ortaklara dağıtılması,

- Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,

- Mükelleflerce işin terki,

- İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,

- Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı (6) ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması halleri.

Konumuzu bir örnekle sonlandırmamız gerekir ise;

 

2016 Yılı Özsermaye

         600.000,00   

2016 Yılı Mali Kar

         950.000,00   

 

 KKEG

         100.000,00   

 

 İstisnalar

           50.000,00   

2016 Yılı Ticari Kar

     1.000.000,00   

     

Sınır

   

Gelirin %10'u

         100.000,00   

Özsermayenin %20

         120.000,00   

     

Ayrılacak Olan Girişim Sermayesi Fonu

         100.000,00   

Fon Sebebi ile Eksik Taakkuk Ettirilecek Vergi

           20.000,00   

 

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan 100.000,00 TL, 25.04.2017 tarihine kadar verilecek olan 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

2017 yılı sonuna kadar, ayrılmış olan 100.000,00 TL fon tutarının girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılmaması durumunda indirim konusu yapılan 100.000,00 TL fon tutarı nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen 20.000 TL vergi gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

Kaynak;

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

22.09.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM