YAZARLARIMIZ
Niyazi Özpehriz
Yeminli Mali Müşavir
E.Baş Hesap Uzmanı
Bilim Uzmanı
ozpehriz@gmail.comKDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

16.02.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Tebliği uyarınca kısmi tevkifat uygulamasında  yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1- KDV Tevkifatı Yapacak Kurumlar Listesi Genişletilmiştir.

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri.

01.03.2021 tarihinden itibaren bu kurumlar da yaptıkları alımlar sırasında KDV mevzuatı uyarınca KDV tevkifatı yapacaklardır.

2- Yapım İşlerinde KDV Tevkifat Kapsamı Genişletildi ve Tevkifat Oranı 4/10’a Yükseltildi.

Yapım işlerinde halen uygulanmakta olan KDV tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a yükseltilmiştir. Yeni oran, 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Ayrıca, KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.

Yapım işleri kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.

- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.

3- Tevkifat Oranı Değişen Hizmetler

KDV tevkifat oranı;

  • Yapım işlerinde 3/10’dan 4/10’a,
  • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde 5/10’dan 7/10’a,
  • Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde 5/10’dan 7/10’a,
  • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında 7/10’dan 9/10’a,
  • Baskı ve basım hizmetlerinde 5/10’dan 7/10’a,
  • Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde alınacak hizmetlerde uygulanacak tevkifat oranları 3/10’dan 4/10’a ve 7/10’dan 9/10’a yükseltilmiştir.

Yeni oranlar 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

4- Yük Taşımacılığı Hizmetleri de KDV Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır.

Taşımacılık hizmetleri servis taşımacılığı ve yük taşımacılığı olarak ikiye ayrılmış ve tevkifat oranı farklılaştırılmıştır. Buna göre, yük taşımacılığı hizmeti alımlarında 2/10, servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Tekvifata tabi taşımacılık hizmetleri; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmetleri ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmetleri (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.

5- Diğer Hizmetler Kapsamında Tevkifat Yapacak Kurumlar Listesi Genişletilmiştir.

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6- Ticari Reklam Hizmetleri KDV Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır.

01.03.2021 tarihinden itibaren reklam hizmeti alımlarında 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

7- Devlet Malzeme Ofisi’ne Yapılacak Teslimler KDV Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır.

01.03.2021 tarihinden itibaren KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), DMO tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

8- Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi için 2 Nolu KDV ile Beyan Edilen Verginin Ödenmiş Olması Şartı Getirilmiştir.

2 Nolu KDV’ye konu KDV tevkifat tutarının daha önce sadece beyan edilmesi KDV iadesi için yeterli iken, yapılan değişiklikle, beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması da iade için ön koşul haline getirilmiştir.

Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmaz.

9- Ticari Reklam Hizmetleri ile DMO’ya Teslimlerde KDV İadesi Koşulları Belirlenmiştir.

Ticari reklam hizmetlerine ilişkin KDV iade talepleri yalnızca vergi inceleme raporu ile yapılabilecektir. DMO’ya yapılacak teslimler dolayısıyla oluşan KDV iade talepleri ise YMM Raporu ile yapılabilecektir.

18.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM