YAZARLARIMIZ
Mustafa Kınacı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
mustafakinaci1970@hotmail.comKonkordato Alacaklısının Bir Kısmına Ulaşılamaması Durumunda Bu Alacaklılara Borç Ödemeleri Nasıl Yapılacaktır?

Finansal krize giren ve borçlarını vadelerinde ödeyemeyen yada borçlarını vadelerinde ödeyemeyeceği anlaşılan işletmeler, icra ve haciz baskısı olmadan alacaklıları ile anlaşarak borçlarını ödemek istediklerinde müracaat ettikleri yollardan birisi de konkordato müessesesidir.

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu (İİK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) ile işlerlik kazandırılan konkordato müessesesinden 2018 yılında ülkemizde meydana gelen ekonomik krizden olumsuz etkilenen binlerce işletme yararlanmıştır.

Konkordato ilan eden işletmelerin konkordato projesi, İİK 302. maddesinde aranan çoğunlukla kabul edildikten sonra konkordato komiser heyeti gerekçeli raporunu yine aynı madde hükümlerine göre mahkemeye sunar. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde İİK 305. Maddesinde sayılan şartlar çerçevesinde borçlunun konkordato projesinin tasdik şartları oluştuğu kanaatine varılırsa, mahkemece İİK 306. Maddesine uygun olarak konkordato projesini tasdik eder. Bundan sonra sıra, mahkemece tasdik edilen konkordato projesine uygun olarak konkordato kapsamındaki borçların ödenmesi aşamasına gelir.

Bu aşamada borçlu şirket, alacaklılarla temasa geçerek konkordato kapsamındaki borcun ödenmesinde kullanılacak banka bilgileri ve IBAN numaralarını talep eder. Alacaklılar tarafından bildirilen banka ve IBAN bilgileri çerçevesinde borçlu şirket konkordato teklifine uygun olarak vadelerinde borçlarını öder.

Mahkemece tasdik edilen konkordato projesi kapsamında borçlu tarafından alacaklılara vadelerinde borç ödemeleri yapıl(a)madığı durumda, alacaklılar tarafından tasdikin iptali ve/veya ödenmeyen taksit tutarı yönünden icra ve haciz işlemlerinin yapılabilmesi için konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvuru yapabilir. Bu nedenle konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için mahkemece tasdik edilen konkordato projesi kapsamında borçlunun borcunu vadelerinde ödemesi büyük önem taşımaktadır.

Konkordato sürecinde yapılan işlerden birisi de alacaklılarla hesap mutabakatlarının yapılmasıdır. Alacaklılarla yapılan mutabakat çalışmalarında bir kısım firmalara çeşitli nedenlerle ulaşılması mümkün olmamaktadır. Bu sebepler; bilinen adresinde bulunmama, tasfiye olma, ticaret sicil kaydının kapalı olması, ticareti terk etme vb. şeklinde tanımlanabilir.

Borç ödemesi aşamasında bazı alacaklılara ulaşılamaması nedeniyle bu alacaklılara yapılması gereken ödeme ediminin nasıl yerine getirileceği hususunda uygulamada duraksamalar yaşanmaktadır.

Borçlunun yasal defterlerinde alacaklı olarak görünen, ancak bilinen adreslerinde veya ticaret sicildeki kayıtlı adreslerinde bulunamayan alacaklılar ile ticaret sicil kaydı kapalı alacaklılara yapılacak borç ödemelerinin konkordato teklifine uygun olarak yerine getirilebilmesi için bu alacaklıların banka bilgileri (IBAN vb) gerektiği tabiidir. Söz konusu alacaklıların banka bilgileri mevcut olmadığından bu alacaklılara yapılacak ödemelerde nasıl bir yol izleneceği hususunda yasada da bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bilinen adreslerinde ulaşılamayan veya ticaret sicil kaydı kapalı alacaklılar ile ilgili olarak bu şirketlerin iflas edip etmediği hususu da ayrıca araştırılmalıdır. İflas ettiği belirlenen alacaklılara yapılacak ödemelerin iflas işlemlerinin yürütüldüğü iflas müdürlüğüne ait banka hesabına yapılması gerekmektedir. Yine aynı şekilde tasfiye olmuş tasfiyesi kapanmış şirketlerin tasfiye işlemlerini yürüten tasfiye memuru ile iletişim kurularak borç ödemelerinin bu yolla yapılması uygun olacaktır.

Bilinen adresinde bulunmayan yada ticaret sicil kaydı kapalı, ticareti terk etmiş alacaklılara yapılması gereken borç ödemeleri yönünden banka bilgilerinin temini açısından tirajı 50.000 ve üzeri ulusal düzeyde yayın yapan bir gazeteye ilan verilmesi ve verilecek ilanda alacaklılardan banka hesap bilgilerinin borçlu şirkete bildirilmesi gerektiği hususuna yer verilmesi faydalı olacaktır.

Konkordato proje tasdikinden sonra adresinde bulunamayan, ticaret sicil kaydı kapalı veya ticareti terk etmiş alacaklılara yapılacak borç ödemelerinin aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birisiyle yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

  1. Konkordato tasdikinden sonra mahkemece atanan kayyum gözetiminde kamu bankalarından herhangi birisinde açılacak bir bloke hesaba söz konusu alacaklılara yapılacak ödeme tutarlarının alacaklı ad/soyad-unvanı ile bloke edilmesi. Konkordatonun mahkemece tasdikinden sonra İİK 306. maddesi çerçevesinde, borçlu şirkete mahkemece “konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli” kayyum atanabilir. Adresinde bulunamayan, ticaret sicil kaydı kapalı veya ticareti terk etmiş alacaklılara yapılacak borç ödemeleri, borçlu bazında kayyum gözetiminde bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır ve bu paralar bu hesapta bloke edilir. İlerleyen zamanlarda borçlu şirkete başvuracak alacaklılara bloke edilen hesaptan ödemeleri yapılır.
  2. Mahkemeye müracaat edilmek suretiyle tevdi mahalli tayininin talep edilmesi ve mahkemece tevdi mahalli tayin edildiğinde bu alacaklılara yapılacak ödemenin tevdi mahalline yapılması. Konkordato davasının görüldüğü mahkemeye borçlu tarafından müracaat edilmek suretiyle söz konusu borçların ödenmesi için tevdi mahallinin tayini talep edilebilir. Mahkemece yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrasında borçlunun borcunun ifası noktasında tevdi mahalli tayin edilebilir. Bu şekilde borçlu tarafından adresinde bulunamayan, ticaret sicil kaydı kapalı veya ticareti terk etmiş alacaklılara yapılacak ödemeler mahkemece belirlenen tevdi mahalline ödenir.

Netice itibariyle hem borçlu taraf borcunu mahkemece tasdik edilen proje kapsamında vadesinde ödeme imkanına kavuşur ve hem de alacaklının alacak tutarı güvenceye alınmış olur. Alacaklı taraf borçluya müracaat ettiğinde vadesi geçmiş taksitlerini bu şekilde tahsil edebilir.

27.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM