YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.com7326 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlediğimiz Arsayı Zararına Satarsak Ne Olur?

Bilindiği üzere 7326 sayılı yasa kapsamında 09/06/2021 Tarihinden önce Aktifde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmişti.

Esasında bu süreç 31/01/2022 Tarihine kadar (beyanname verme süresi ve 1.taksit ödemesi son günü)ne kadar halen devam etmektedir.

Bizim bu günkü konumuz bu değil.

Bugünkü konumuz 7326 sayılı yasa kapsamında kapsamında verilen ENFLSYN2  (Yeniden değerleme değer artışına ilişkin )Beyannamede beyan ettiğimiz Amortismana tabi olmayan Arsa ve Arazileri zararına satabilir miyiz? Satarsak ne olur?

7326 SAYILI KANUN İLGİLİ MADDE

MADDE 11- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Birinci fıkrada sayılan mükellefler bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilirler. Şu kadar ki; a) Birinci fıkranın (b) bendinin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamada; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri, b) Bu madde kapsamında daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için bu fıkra uyarınca yapılacak değerlemede ise, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran, dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Önceki fıkralarda taşınmazlar için öngörülen hükümler bu fıkra uygulamasında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için de geçerlidir.”

BUNA GÖRE

Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.

Yukarıdaki hükümlere göre; 250-252 hesaplar da kayıtlı gayrimenkuller yeniden değerlemeye tabii tutulabilir.

 

GELELİM DAHA ÖNCE YAYINLANMIŞ OLAN

(5228 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle eklenen bent) Bu madde uyarınca düzeltilen kalemlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet bedeli addolunur.

 Şu kadar ki, amortismana tâbi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltilmiş değerle düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmaz.

Bu konuyla ilgili olarak pek çok özelge olmakla beraber ben konuyla ilgili olarak aşağıdaki özelgeyi ele aldım.

 

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-871 04/07/2011

Konu : Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan demirbaşların satılması sonucunda satış bedeli ile düzeltilmiş değerleri arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkacak zararın kabul edilip edilemeyeceği.

Mezkur Kanunun Geçici 25 inci maddesine 5228 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen l bendinde ise "Bu madde uyarınca düzeltilen kalemlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet bedeli addolunur.

Şu kadar ki, amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltilmiş değerle düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Buradan çıkan anlam Amortismana tabi olmayan Arsa ve Arazileri Enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğumuz değerin altına satarsak ortaya çıkan zararın Kanunen Kabul Edilmeyen gider olacağıdır.

Konuyla ilgili güncel değerlendirmeler mevcut olmadığından böyle bir işlem gerçekleştirdiğimiz takdirde detaylı irdelemekte fayda vardır.

12.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM