YAZARLARIMIZ
Prof.Dr. Muhammet Akdiş
Yeminli Mali Müşavir
Mizan Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
muhammetakdis@yahoo.comVergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Avantajları Kaçırmamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Tarih: 09.08.2017 

Vergi idaresi mükellefler ile olan uyumu geliştirmek, vergiye gönüllü katılımı arttırmak amacıyla bir dizi düzenleme yapmaktadır. Bunlardan birisi de, vergisini zamanında ödeyen, mali ödevlerini vaktinde yerinde getiren sadık mükellefler için getirilen “vergiye uyumlu mükellef” düzenlemeleridir. Ancak bu imkanlardan yararlanabilmek için vergiye uyumlu mükellef tanımına kapsayan şartları da taşımak veya kaybetmemek gerekmektedir.
 

8 Mart 2017 tarih, 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Torba Kanun'un 4'üncü maddesi ile "vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığı altında vergisini zamanında ödeyenlere gelir ve kurumlar vergisinde indirim uygulaması getirilmiştir. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Bu düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflerin (finans, bankacılık, sigorta ve emeklilik şirketleri hariç) yıllık gelirleri üzerinden hesaplanan vergilerinin %5’i, bir milyon lira ile sınırlı olmak üzere, mükelleflerin ödenecek vergilerinden mahsup edilecektir. Kısaca bu tür mükellefler, vergiye uyum şartlarını taşımayanlara göre %5 daha az vergi ödeyeceklerdir.

 

İlave olarak,  27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7'nci maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 48'inci maddesinden sonra gelmek üzere "vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili" başlığını taşıyan 48/A maddesi eklenmiştir. Bununla, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili için özel bir düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenleme ile de, vergiye uyumlu mükelleflere ait olup tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamında vadesi bir yılı geçmemiş olan vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak şartıyla Maliye Bakanlığınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil edilebilecektir. Faiz oranı bugün itibariyle %1, teminat tutarı ise 500 bin liraya kadar teminatsız, 500 bini aşan alacaklarda ise aşan kısım için alacağın %25’idir.

 

Ancak, bu iki uygulamadan da yaralanabilmek için, "uyumlu mükellef" kategorisinde olmak gerekmekte, bunun için de özetle:

 

1.      Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunmalı,

2.      İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannameleri kanuni süresinde verilmiş olmalı,  

3.      Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamalı,

4.      İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borç olmamalıdır.

 

Görüldüğü gibi, vergiye uyumlu mükellefler için getirilen vergi indirimi ve tecil imkanı gibi özel bazı düzenlemeler ve kolaylıklar bulunmakta, bu avantajlardan yararlanmak ise ancak vergiye uyumlu mükellef tanımının içinde kalmakla mümkün bulunmaktadır.    Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM