YAZARLARIMIZ
Muhammed Kutub Bağırgan
Vergi Müfettişi
mkutubbagirgan@gmail.comKDV Tevkifat İadesinde Vergi Güvenlik Müessesesi İşlerlik Kazandı

16 Şubat 2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlan ve mart ayı başında yürürlüğe girecek olan 35 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV tevkifatına dair çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

            Söz konusu tebliğ düzenlemesi ile birlikte 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

  1. “2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı bölümünde tevkifat uygulayacak belirlenmiş alıcılara sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri de dahil edilmiş,
  2. 2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve EtütProje Hizmetleri” bölümünün bir alt bölümü olan “2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı bölümünde sadece belirlenmiş alıcılara ifa edilen yapım işleri ile buna bağlı işlere ilişkin tevkifat uygulamasına, KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzeri KDV mükelleflerine de karşı ifa edilen yapım işleri ile bağlı işlerde dahil edilmiş, taahhüt edilen projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacağı belirtilmiş ve tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a çıkarılmış,
  3. “2.1.3.2.11. Servis Taşımacılığı Hizmeti” başlıklı bölümü “2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri” adıyla yeniden düzenlenerek, kargo şirketleri hariç olmak üzere ve ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmamasına bakılmaksızın karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarına 2/10 oranında tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiş,
  4. “2.1.3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlığıyla düzenlenen ve KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tebliğin önceki bölümlerinde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarına ilişkin genel tevkifat işlemine dair (5/10) hükümler tamamiyle değiştirilerek, “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler” başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve netice de KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ilaveten kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları da 5/10 oranında tevkifat kapsamına alınmış,
  5. “I/C-2.1.3.2.14.” bölümünden sonra gelmek üzere, “2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri” başlığında yeni bir tevkifata tabi hizmet kalemi eklenmiş ve tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) dahil edilerek tevkifat oranı 3/10 olarak belirlenmiş,
  6. “I/C-2.1.3.3.6.” bölümünden sonra gelmek üzere, “2.1.3.3.7. Diğer Teslimler” başlığı altında KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifat yapılacağı belirtilmiş,
  7. “2.1.4.2. Matrahta Değişiklik” bölümü ile “2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” bölümünde yer alan örneklerde değişikliğe gidilmiş,
  8. I/C-2.1.5.2.1.- Mahsuben İade Talepleri” ve “I/C-2.1.5.2.2.-Nakden İade Talepleri” bölümlerinde değişikliğe gidilerek, taşımacılık hizmetleri ile ticari reklam hizmetleri kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin iadelerde vergi inceleme raporu ile yerine getirilecek tevkifat iadeleri arasına alınmış ve KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimlere ilişkin tevkifat iadeleri de teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre aide edilecek tevkifatlar kapsamına alınmış,
  9. Ve aşağıda yer verilen tevkifat kapsamına dahil işlemlerde tevkifat oranlarına ilişkin değişikliğe gidilmiştir.

Tevkifata Tabi İşlem

Eski Oran

Yeni Oran

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

5/10

7/10

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

7/10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

9/10

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

7/10

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

Tablo İçi Oranlar

3/10

4/10

7/10

9/10

VERGİ GÜVENLİK MÜESSESİNDE SIKILAŞTIRMA

Söz konusu düzenlemeyle beraber mali idare, tevkifat kapsamına belirlenmiş alıcı ilave ederek tevkifat yapan alıcı sayısında artışa gitmiş, kara yoluyla yük taşımacılığı ve ticari reklam hizmet alımları ve DMO’ya yapılan teslimler tevkifat kapsamına alınmıştır.

Bu köklü değişiklik ve ilaveler ile idare tevkifat müessesinin alanını genişletmiş ve oran değişikliğine giderek müessesede sıkılaştırma yapmıştır.

KDV İADELERİNDE ALICILARA ÖDEME ŞARTI GETİRİLMİŞTİR

Değişiklikler içerisinde en önemlisi, tebliğin 15. Maddesinde ve Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.5.1. Genel Açıklamalar” bölümündeki değişikliktir.

Bu değişiklik ile birlikte İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.” cümlesinde ki “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle alıcılar için tevkif edilen KDV tutarlarının indirimine ilişkin ödenme şartının aranmaması hususu korunmuş ancak satıcılar tarafından kendilerine ödenmeyip tevkif suretiyle alıcı tarafından 2 no.lu KDV beyanı ile beyan edilen KDV’nin iadesi için yine alıcı tarafından ödenmiş olması yani hazineye intikali şartı getirilmiştir.

Esasen benzer düzenleme yani KDV’nin iadesi noktasında hazineye intikal şartı daha önce 18 Seri No.lu Tebliğ ile Fazla veya Yersiz Hesaplanan KDV’nin iadesinde getirilmişti. Tevkifat kapsamında da böyle bir düzenlemeyi akabinde beklerken yıllar sonra bu düzenleme hayata geçirilmiş oldu.

Bu düzenleme sonrası, satıcılar tarafından söz konusu KDV’nin iadesinin talep edilesi aşamasında, KDV İadesi Kontrol Raporu oluşturulurken ve Vergi Müfettişlerince iade işlemleri sonuçlandırılırken sadece alıcının KDV beyannamesinin verip vermediği değil beyan edilen ve indirim konusu yapılan KDV tutarının ayrıca ödenip ödenmediği de kontrol edilecektir.

Özellikle fiktif olarak hesaplanan ve beyan edilen ve hiçbir şekilde hazineye intikal etmemiş KDV’nin iadesi noktasında lokal ancak bir o kadar yerinde bir düzenleme olduğu kanaatindeyiz.

18.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM