YAZARLARIMIZ
Muhammed Kutub Bağırgan
Vergi Müfettişi
mkutubbagirgan@gmail.comMücbir Sebep Dönemi KDV İadelerine İlişkin Maliye Bakanlığınca Can Simidi Niteliğinde Düzenleme

Yaşanan salgın sonrası, devlet nezdinde alınan önlemlerle beraber Maliye Bakanlığı da ekonomik bir dizi önlemler almıştı. Hali hazırda salgından etkilenen mükellefleri ilgilendiren 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak, birçok işkolu ve gelir vergisi mükellefleri mücbir sebep kapsamına alınmış, buna bağlı olarak mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştı.

Ancak, işletmeler açısından önemli bir finans kaynağı olan KDV iadelerine dair nasıl bir düzenleme geleceği ise merak konusuydu. Çünkü iade için gereken, beyanname ve bildirim yükümlülüklerinde erteleme olması nedeniyle yüklenim ve indirim listelerine dair birçok bilgi eksik kalmaktaydı. Çünkü mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

Tüm bu soruların cevabı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı 08 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazetede 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 No.lu Tebliği yayımlamıştır.

Bu tebliğ ile uzayan KDV beyanname verilme tarihlerini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporunda yer alan sonuçlar bakımından işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Tebliğin devamında ise mahsuben ve nakden talep edilebilecek KDV iadelerine ilişkin hükümler özetle aşağıdaki gibidir.

MÜKELLEFLERİN MAHSUBEN İADE TALEPLERİ

1- KDVİRA sistemi ile üretilen kontrol raporunda vergi dairesince yapılan diğer araştırmalarda, olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi ile üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmaması nedeniyle tespit edilen olumsuzluk olması halinde, bu olumsuzluklara isabet eden kısımlara ait mahsuben iadesi;

a- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

b- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

c- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin;

  c.1-YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında,

c.2- YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında,

teminat verilmesi halinde yerine getirilebilecektir.

Böylelikle idare, mükelleflerce verilecek teminatlarla, alt mükelleflerden kaynaklanan olumsuzlukların riskini ileri bir tarihe ertelemeksizin, iade taleplerini yerine getirmek istemektedir.

3- KDVİRA sistemi ile üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki sebeplerden, örneğin mücbir sebep kapsamında bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayan dönemlerde)  yapılan alımlara ilişkin tespit edilen olumsuzluk olması halinde bu tutarlara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

MÜKELLEFLERİN NAKDEN İADE TALEPLERİ

1- Mahsuben iadede olduğu gibi, KDVİRA sistemi ile üretilen kontrol raporunda vergi dairesince yapılan diğer araştırmalarda, olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi ile üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmaması nedeniyle tespit edilen olumsuzluk olması halinde, bu olumsuzluklara isabet eden kısımlara ait nakden iadesi;

a- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

b- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

c- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3- KDVİRA sistemi ile üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki sebeplerden, örneğin mücbir sebep kapsamında bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayan dönemlerde)  yapılan alımlara ilişkin tespit edilen olumsuzluk olması halinde bu tutarlara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Söz konusu tebliğde, bu  kapsamda iade talep edecek mükellefler ile ilgili örneklerde bulunmaktadır.

MÜCBİR SEBEP BİTİMİ İLE DAHA ÖNCE VERİLEN BEYANNAMELERE İLİŞKİN YENİDEN RAPOR ÜRETİLECEKTİR

Bu tebliğde yer alan düzenlemelerden yararlanılarak talep edilen iadelere ilişkin olarak, mücbir sebep kapsamında uzayan KDV beyannamelerinin verilme tarihinin dolmasını müteakip KDVİRA sistemi tarafından rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Bu sayede mücbir sebep döneminde mahsuben veya nakden alınan iadelere ilişkin olarak idarece sağlama yapılabilecektir.

08.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM