YAZARLARIMIZ
Metin Eren
E.Vergi Müfettişi
meren0178@gmail.comBA-BS Mutabakatı Ceza Kesilmesini Önler Mi?

“Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz.”

Ba/BS formları, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının önemli araçlarından biri iken son düzenlemeler sonrasında önemi gittikçe azalan bir beyanname haline gelmiştir. Mal ve Hizmet Alımlarına Yönelik Bildirim “Ba” formu ile, Mal ve Hizmet Satımlarına Yönelik Bildirim ise “Bs” formu için kullanılmaktadır. İlk çıktığı tarihten günümüze kadar bir çok tebliğ ile değişikliğe konu edilen “Ba”-“Bs” formları sırasıyla 350, 362, 381 396 ve son olarak 523 No’lu tebliğler ile düzenlemelere konu edilmiştir.

25.01.2021 tarih ve 31375 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 523 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile de 396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinin “KAPSAM” kısmında büyük bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik ile nerdeyse Ba-Bs bildirimlerinin “Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır.” şeklinde boş olarak verilebilecek kadar bildirime konu edilmeyecek hale getirilmiştir. Ancak, 523 Sıra No’lu VUK Genel tebliğindeki değişikliğe rağmen mali müşavirlik ofislerince yapılan BA-BS Mutabakatları için yapılan aramalarda 1 yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına “KAPSAM”a dahil edilecekler konusunda hatalar yapıldığı görülmektedir.

Ba/BS formlarında, mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, demirbaşlar, giderler gibi faturalandırılmış belgelerin KDV hariç tutarı 5.000,00-TL’yi geçmesi halinde toplam tutarlarının ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili meslek mensuplarının da kendi aralarında Vergi Dairesinin ilgili birimince veya vergi inceleme sürecinde cezai bir müeyyide ile karşılaşmamak için aşağıdaki şablonda görüleceği üzere kimi zaman yazılı kimi zamanda sözlü olarak mutabakat mektupları düzenlemektedirler.

Mutabakat Mektup Örneği

 

523 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUN TEBLİĞİNCE GETİRİLEN DÜZENLEME:

4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.1.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.1.8. numaralı bent eklenmiştir.

“1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün 1.2.2. numaralı bendinin ilk paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan paragraflar eklenmiştir.

“Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000,00-TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Örnek 1: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800,00-TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100,00-TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300,00-TL olarak bildirecektir.

Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.”

SONUÇ

25.01.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlükte olmasına rağmen, Mal ve Hizmet Alımlarına Yönelik Bildirim “Ba” formu ile, Mal ve Hizmet Satımlarına Yönelik Bildirim ise “Bs” formunda bildirilen adet ve tutarın kağıt ve e-arşiv ayrımı yapılmaksızın birlikte bildirime konu edildikleri görülmektedir. Hatta, hepsinin elektronik fatura olmasına rağmen muhatapları tarafından mutabakat mektubu gönderildiği olmaktadır. Bu şekilde ki mutabakat mektuplarına cevap verilmemekle beraber muhatapları tarafından  bildirime konu edilmeleri muhtemeldir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olmasına rağmen yürürlük tarihi öncesi uygulamayı devam ettiren vergi mükellefleri hakkında yaptıkları bildirimler için “hatalı veya yanıltıcı” olduğu gerekçesiyle Maliye İdaresi tarafından cezai müeyyide uygulanması kaçınılmazdır. Bildirime muhatap olan tarafların biz “Ba” ve “Bs” Mutabakat Mektubu ile karşılıklı mutabık kalmıştık savunması kesilecek cezadan kurtaramayacaktır.   

30.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM