YAZARLARIMIZ
Mert Abakuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
abakusmert@gmail.comTeşvik Kapsamında KDV İstisnası Uygulanan İşlemlere İlişkin Düzenlenen Kur Farkı Faturalarında KDV Uygulaması

Yatırım Teşvik Belgesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatirimadestek.gov.tr adresinde “Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.” Şeklinde tanımlanmaktadır (1). Aynı kaynak ele alındığında Yatırım Teşvik Belgesi’nden yararlanabilecek kişi ve kurumlar ise şu şekilde ifade edilmektedir.

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Dernekler ve vakıflar,

• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi bulunan kişi veya kurumların yararlanabileceği desteklerden bir tanesi de KDV istisnası olarak belirlenmiştir.  Bu yatırım istisnası “3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, YTB sahibi mükelleflere makine teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır.” (2) şeklinde ifade edilmiştir.

Dövize endeksli işlemlerde fatura düzenlenen tarih ile ödemenin gerçekleştiği tarih arasındaki kur farklılıkları dolayısıyla tutarlarda farklılıklar meydana gelebilmektedir. Bu farklılıklara ilişkin uygulama hükümleri  30.06.2007 ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı; Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 105) başlıklı tebliğinde Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.” Şeklinde ifade edilmiştir (3).

Ancak vergiyi doğuran olay kapsamında vergi istisnası bulunan işlemlerin de istisna kapsamında bulunduğuna dair İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 30.01.2012 ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-368 sayılı özelgede KDV Kanununun 13/d maddesi gereğince yatırım teşvik belgesi kapsamında dövize endeksli olarak satın alınan makina teçhizat KDV den istisna olduğundan, teslimden önce verilen ve karşılığında fatura ve benzeri belge düzenlenen avanslar ile teslimden sonra yapılan ödemelere ilişkin lehte veya aleyhte oluşan farkları için KDV hesaplanmayacaktır.” (4)  şeklinde açıklamada bulunulmuştur.

Bu doğrultuda Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleşen işlemlere ilişkin meydana gelen kur farkları sebebiyle düzenlenecek ve vergiyi doğuran olayın devamı niteliği taşıyan işlemlerin de KDV istisnası kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir.

Son olarak; KDV Uygulama Tebliğindeki “Yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi eki listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal alamaz. Satıcılar, ibraz edilen listelerdeki şerhlere bakarak, bu miktarın aşılmamasına dikkat etmelidir.” şeklindeki açıklamanın da ihmal edilmemesi gerekir. Zira, istisna miktara uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan istisna belgesinde belirtilen miktarın üzerindeki satın almalar/ithalatlar miktar aşımı olarak değerlendirileceği ve istisna belgesinin dışına çıkılmış olacaktır. İstisna belgesinin aşılan kısmına isabet eden miktar nedeniyle KDV istisnası uygulanmaması gerektiği gözden kaçmamalıdır.

  1. https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/sikca_sorulan_sorular-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf
  2. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3065.pdf
  3. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070630-12.htm
  4. https://www.gib.gov.tr/node/97058
  5. https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=19631&MevzuatTertip=5

20.05.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM