YAZARLARIMIZ
Menderes Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
menderescetin@hotmail.comÖrnekler İle Vergi Kanunlarında Sürelerin Hesaplanması

Mükelleflerin idare ile arasındaki işlemlerde geçerli olan süreler hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde büyük önem arz etmektedir.

Süreleri; belirlenme şekillerine göre veya hukuki niteliklerine göre de sınıflandırabiliriz.

Makalemizde; Vergi Usul Kanununun “Sürelerin Hesaplanması” başlıklı hüküm örnekler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun “Sürelerin Hesaplanması” başlıklı 18 inci maddesi aşağıdaki gibidir.

Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;

2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;

3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;

4. Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

  • Bu düzenlemede yer alan “Vergi Kanunları” ifadesi, aynı kanunun 3/a maddesi gereği maddi vergi kanunlarını ifade etmektedir. Örneğin; Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi gibi.
  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 8 inci maddesinde yer alan “Hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.” hükmü gereği 6183 Sayılı Kanun kapsamındaki sürelerde VUK md 18 düzenlemesine göre belirlenmektedir.
  • 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;
  • 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında; "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağı,”
  • 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; “Son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı”
  • 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında; "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı"

Hükümlerine yer verilmiştir.

Örnek-1

26.02.2024 tarihinde Vergi Dairesinden mükellefe yapılan tebligatta 15 gün içinde istenen bilgilerin/belgelerin idareye getirilmesi belirtilmiştir.

Bu durumda; idare tarafından verilen süre gün olarak belirlendiği için, 26 Şubat tarihinden sonraki günden başlamak üzere yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son gün 12.03.2024 tarihi olacaktır.(Vuk md 18/1-1)

Örnek-2

29.02.2024 tarihinde Vergi Dairesinden mükellefe yapılan tebligatta 1 ay içinde istenen bilgilerin/belgelerin idareye getirilmesi belirtilmiştir.

Bu durumda; idare tarafından verilen süre ay olarak belirlendiği için, yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son gün 31.03.2024 tarihi olacaktır.(Vuk md 18/1-2)

Örnek-3

31.01.2024 tarihinde Vergi Dairesinden mükellefe yapılan tebligatta 1 ay içinde istenen bilgilerin/belgelerin idareye getirilmesi belirtilmiştir.

Bu durumda; idare tarafından verilen süre ay olarak belirlendiği için, yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son gün 29.02.2024 tarihi olacaktır.(Vuk md 18/1-2)

Örnek-4

16.04.2024 tarihinde Vergi Dairesinden mükellefe yapılan tebligatta 15 gün içinde istenen bilgilerin/belgelerin idareye getirilmesi belirtilmiştir.

Bu durumda; idare tarafından verilen süre gün olarak belirlendiği için, yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son gün 01.05.2024 tarihi olacaktır.(Vuk md 18/1-2) ancak bu günün resmi tatile denk gelmesi sebebiyle yeni süre 02.05.2024 tarihi olarak düzeltilecektir. (Vuk md 18/1-4)

Örnek-5

5.06.2023 tarihinde tebliğ edilmiş olan ikmalen tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi üzerine, 30 günlük uzlaşma talep etme veya Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesine göre cezada indirim talebinde bulunma süresi (Vuk md.18/1) 5.07.2023 tarihinde sona erecektir. Ancak bu tarih mali tatile rastladığı için (5604 md.1/2 ) süre mali tatilin sona erdiği 20.07.2023 tarihini takip eden günden itibaren yedi gün uzayacak ve 27.07.2023 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir.

Örnek-6

Vergi dairesinin 16.06.2023 tarihli ve mükellef (M)’ye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenilen bilgi isteme talebine ilişkin yazısı, posta idaresince 21.06.2023 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.

Mükellefe tanınan 30 günlük idari süre, (Vuk md.18/1-1) 21.07.2023 tarihinde bittiğinden ve bu tarih de mali tatil süresinin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, (5604 md.1/6) söz konusu süre 25. 07.2023 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir.

Örnek-7

Yapılan ikmalen tarhiyat sonucu düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin 18.06.2023 tarihinde mükellefe tebliğ edilmesi durumunda, söz konusu tarhiyata karşı dava açma süresi 18.07.2023 tarihinde sona erecektir. Ancak, 2023 yılı için mali tatil 4.07.2023 tarihinde başladığından, söz konusu sürenin mali tatile rastlayan 15 günlük kısmı işlemeyecek ve dava açma süresi mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün uzamak suretiyle 4.08.2023 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. 4.08.2023 tarihinin de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme süresine rastlaması nedeniyle dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü (31.08.2023) izleyen günden itibaren 7 gün uzayacak ve söz konusu sürenin son günü 7.09.2023 tarihi olacaktır.[1]


[1] 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulu Kanununun 8 inci maddesinde “3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”, 61 inci maddesinde “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” Hükümleri yer almaktadır.

26.03.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM