YAZARLARIMIZ
Mehmet Kaya
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Müfettişi
mehmetkayaymm@gmail.comGüncel Yargı Kararları Doğrultusunda Götürü Gider Uygulaması

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40 Maddesinde “Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

1.Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)” hükmü yer almaktadır.

Kanun metninde yer alan parantez içi hüküm gereği ihracat, yurt dışı inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflere ekstra bir indirim müessesesi getirilmiştir.

Götürü gidere ilişkin olarak 194 Seri No.lu GVK Genel Tebliği’nin I/5 bölümünde “Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.” Şeklindedir.

Söz konusu Tebliğde yer alan mal varlığında azalma ifadesi bir muhasebe kaydına işaret etmektedir. Dolayısıyla İdare hem harcamanın fiilen yapılmasını hem de buna ilişkin muhasebe kaydının yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

Ancak Danıştay 3. Dairesinin 17.03.2022 tarih ve Karar No:2022/1186 Esas No:2018/837 nolu kararı ise;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin 1. bendine göre ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşmamak üzere belgelenemeyen harcamaları karşılamak üzere kabul edilen götürü gider uygulamasında indirimler herhangi bir ispat şartına bağlanmadığı gibi belgelenemeyen giderlerin yasal kayıtlara kaydedilme zorunluluğu da bulunmadığından götürü gider indirimi için belgesi temin edilemeyen bir harcamanın olduğunun ve bu harcamanın muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiğinin ispatına gerek olmadığı, bu nedenle davacı şirketin, kurum kazancının tespitinde 2015 yılında yaptığı ihracatlardan elde ettiği hasılatın binde beşini götürü gider olarak indirime konu etmesinde herhangi bir yasal engel olmadığı ……….”şeklindedir.

Kanun metninde yer almayan ancak Tebliğde yer alan ve götürü gidere ilişkin yapılan harcamaların fiilen yapılmış olması ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekliliği kanaatimizce zorunlu bir unsur değildir. Zira Kanun metninde böyle bir sınırlama getirilmemiş olup, güncel yargı kararları da bu yöndedir. 

23.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM