YAZARLARIMIZ
Mehmet Kaya
Yeminli Mali Müşavir
mehmetkayaymm@gmail.comİhraç Kayıtlı Teslimlerde Sanayi Sicil Belgesinin Sonradan Alınması Tecil Terkine Engel Midir?

3065 Sayılı Katma Değer Verisi Kanunun 11/1-c maddesi “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

……………

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.” şeklindedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan ve istisnaya konu olan ihraç kaydıyla teslimlerde, imalatçı olma vasfıyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmazken, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde imalatçı olma vasfıyla ilgili olarak sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Bu durumda bir firmanın sanayi sicil belgesine sahip olmadan ihraç kayıtlı satış yapması mümkün görünmemektedir.

         Ancak Danıştay 4. Dairesinin 20.01.2021 tarihinde vermiş olduğu E:2016/10199 K:2021/384 nolu kararı şu şekildedir;

“………..davacının 2014/9,10,11,12 dönemlerinde ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin yüklenmiş olduğu katma değer vergilerinin tecil-terkin edilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun, sanayi sicil belgesi bulunmaması nedeniyle reddedildiği, davacı şirketin ilgili dönemde sanayi sicil belgesi dışındaki şartları taşıdığının taraflar arasında ihtilafsız olduğu, davacı şirketin sanayi sicil belgisini de 05/05/2015 tarihinde aldığı; ihraç kaydıyla teslim edildiği ve ihraç edildiği ihtilafsız olan mallara isabet eden katma değer vergisinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesi uyarınca tecil-terkin edilmesi gerekirken, davacının bu yöndeki talebinin reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Şeklindedir.

Yukarıda yer alan Danıştay kararında açıkça belirtildiği üzere, ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde, teslim anında sanayi sicil belgesine sahip olmamak (sonrasında alınmak kaydıyla) tecil terkin uygulamasına engel değildir.

13.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM