YAZARLARIMIZ
Mehmet Diri
Yeminli Mali Müşavir
mehmet.diri@hotmail.comAkaryakıt Sektöründe Teminat Vermenin Son Tarihi 31.05.2022!

Akaryakıt ve LPG piyasasında kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştır.

Mezkûr Kanunun 2 nci maddesiyle, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına; 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan hükümler çerçevesinde teminat alma yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde konuyla ilgili aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

A- Teminat Uygulaması Kapsamına Alınan Mükellefler

 1. 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar mükellefler ile,
 2. 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunan mükellefler,

Teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

B- Alınacak Teminat Tutarı

 1. Yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren ilave lisansa sahip olanlar dâhil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın;
 2. Dağıtıcı lisansına sahip olanların 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutarın iki katı kadar (2021 yılı için 20 milyon Türk lirası),
 3. Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanların (i) alt bendinde belirtilen tutarın yirmide biri (1/20) kadar (2021 yılı için 1 milyon Türk lirası),

b) Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında,

Teminat vermeleri gerekmektedir.

Sadece LPG ile ilgili;

Dağıtıcı lisansına sahip olanlardan;

 1. Yeni işe başlayan mükellefler 2021 yılı için 5 milyon Türk lirası,
 2. Faaliyetine öteden beri devam eden mükellefler bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %0,5 oranında,

LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlardan;

 1. Yeni işe başlayan mükellefler 2021 yılı için 500 bin Türk lirası,
 1. Faaliyetine öteden beri devam eden mükellefler bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %0,5 oranında,

Teminat vermeleri gerekmektedir.

Yeni işe başlayan mükelleflerden dağıtıcı lisansı yanında teminat verilmesi gereken diğer lisanslara da sahip olanlar, 2021 yılı için 20 milyon Türk lirası kadar teminat vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan faaliyetlerine öteden beri devam eden mükellefler tarafından verilmesi gereken teminat, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunanlar tarafından beşte bir (1/5) oranında verilecektir.

Faaliyetlerine öteden beri devam eden adi ortaklık, adi ve paylı komandit şirketler ile kollektif şirketler tarafından verilmesi gereken teminat, ortaklığın/şirketin brüt satışları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Diğer yandan, yukarıda bahsedilen şahıs şirketlerinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlanabilmesi için ortakların tamamının mezkur maddede belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan teminat tutarları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi kapsamında her yıl yeniden değerleme artış oranında artırılacaktır.

C. Teminat Verme Zamanı ve Yeri 

 1. Yeni işe başlayan mükellefler tarafından (faaliyetine öteden beri devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), teminat zorunluluğu getirilen lisanslara sahip oldukları tarihten itibaren bir ay içerisinde,
 2. Faaliyetlerine öteden beri devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar,

Gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunludur.

Mükelleflerin, bu Tebliğin 5 inci maddesine istinaden vermeleri gereken teminatın, daha önce verdikleri teminat tutarından fazla olması durumunda, teminat verilmesi gereken sürede, teminatı tamamlaması gerekmektedir.

531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımlandığı 02/09/2021 tarihi itibariyle dağıtıcı ve/veya bayilik lisanslarına sahip olan ve faaliyette bulunan mükellefler tarafından verilmesi gereken ilk teminat, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ait brüt satışlar dikkate alınarak, 31/05/2022 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

D. Teminat Alınacak Kıymetler

6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan;

 1. Para,
 2. Bankalar tarafından verilecek teminat mektupları, (bankalar tarafından kesin ve süresiz olarak düzenlenir ve ilgili bankanın teyidini müteakip kabul edilir.)
 3. Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
 4. Gayrimenkuller, (gayrimenkulün üzerinde herhangi bir takdiyatın bulunmaması ve müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu olmaması şarttır.)

Yukarıda açıklanan teminatların biri veya birden fazlası birlikte verilebilir.

Alınan Teminatın İadesi

Mükelleflerden alınan teminat;

 1. Mükellefin faaliyetine son vermesi,
 2. Teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi,
 3. Teminat verilen lisansların sonlandırılması,
 4. Teminat verilen lisansların iptal edilmesi,

durumlarında, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine mükellefe iade edilecektir.

Kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borcu tutarının, alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilecek, akabinde mükelleflere tebliğ edilecek bir yazı ile bu suretle eksilen teminat tutarının, 30 gün içinde tamamlanması istenecektir.

Mükelleflerden alınan teminatlar, daha sonraki dönemlerde alınması gereken teminattan fazla olması durumunda da vergi idaresi tarafından 5 yıl süreyle, söz konusu teminat iade edilmeyecektir.

Son olarak teminat vermekle yükümlü olan mükelleflerden; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayan mükellefler adına, vergi idaresi tarafından 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bahse konu cezanın uygulamasında, yeni işe başlayan ve işe başladığı hesap dönemi kapanmadığı için brüt satışları net olarak belli olmayan mükellefler hakkında, yine vergi idaresi tarafından 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilir.

17.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM