YAZARLARIMIZ
Mehmet Diri
Vergi Müfettişi
mehmet.diri@hotmail.comDağıtılan Kar Payının Sonradan Tekrar Şirkete Nakit Sermaye Olarak Konulması İşlemi Nedeniyle Sermaye Artırımı İndiriminden Faydalanılamaz

Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle (ı) bendi eklenmiş olup, söz konusu bende göre; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si"nin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin "10.6.1. İndirimin kapsamı" başlıklı bölümünde;

Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 01/07/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre hesaplanacak tutarın dikkate alınacağı,

İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı açıklanmıştır.

Bununla birlikte;

- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışlarının,

- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışlarının,

- Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışlarının,

- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışlarının,

- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışlarının,

- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışlarının,

indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacağı aynı tebliğde açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Bu bağlamda bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından faydalanılması mümkün olmadığından, bir öz sermaye kalemi olan şirket karının önce ortaklara dağıtılıp daha sonra da tekrar şirkete sermaye olarak konulması işlemi dolayısıyla ve dağıtılan bu kar payı tutarıyla sınırlı olmak üzere söz konusu indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Konuyu bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışırsak örneğin, (A) sermaye şirketi genel kurulunun 30.07.2015 tarihinde yapmış olduğu genel kurul toplantısında, geçmiş yıl karlarının 31.12.2015 tarihine kadar dağıtılması ve ayrıca yapılması düşünülen yatırımların finansmanını teminen şirket sermayesinin 600.000,00 TL nakit olarak artırılması kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliği 14.08.2015 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.08.2015 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımının 250.000,00 TL’lik kısmı ana sözleşme değişikliğinin tescilinden önce nakit olarak ödenmiş, kalan kısım ise daha önce 2015 yılı sonuna kadar ortaklara dağıtımı yapılması kararlaştırılan ve bu kapsamda ortaklara dağıtımı yapılan karlardan karşılanmıştır.

Bu durumda bir öz sermaye kalemi olan geçmiş yıl karlarının yatırımların finansmanında kullanılmak amacıyla önce ortaklara dağıtılıp daha sonra da tekrar şirkete nakit sermaye olarak konulması suretiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ı maddesinde belirtilen sermaye artırımı indirimden sermayeye ilave edilen kar payı tutarıyla sınırlı olmak üzere faydalanılması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle örnekte yer alan sermaye şirketinin dağıtılan kar payından karşılanan 350.000,00 TL’lik nakit sermaye artışı için sermaye artırımı indiriminden faydalanması mümkün değildir.

Dolayısıyla nakit sermaye artırımı yapacak olan sermaye şirketlerinin, ileride ilave bir tarhiyat ve vergi zıyaı cezasıyla karşılaşmamaları için bu hususa dikkat etmelerinde fayda bulunmaktadır.

13.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM