YAZARLARIMIZ
Mehmet Ali Güler
Muhasebe - Finansman Öğretmeni
muhasebe112@mynet.comMEGEP Projesi Kapsamında Muhasebe Finansman Alanı - 2

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 13.08.2004 tarih ve   128 Sayılı Kararı ile 2004–2005 Öğretim Yılından itibaren  uygulamaya konulan  Çerçeve Öğretim Programı kapsamında Muhasebe Finansman alanı ile genel açıklamalar MEGEP Projesi Kapsamında Muhasebe Finansman Alanı – 1 başlıklı yazımda yayınlanmıştı. Bu çalışmada ise daha ayrıntıya girerek alan ve dal dersleri ile bu derslere ait modüllerin açıklamasını  bulabilirsiniz.

Modül tablolarında bulunan (40 /32 ) gibi rakamlar o modülle ilgili verilmesi gerek maksimum ve minimum ders saatlerini ifade etmektedir. Öğretmenler aldıkları kararlarla yıllık toplam ders saati dolmak şartı ile verilen modül tablosundan bazılarını ders programına dahil etmeyebilirler. Bunu yaparken okulun bulunduğu çevre şatları ve iş alanları kıstas olarak alınabilir.  Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim öğretim yılının başında MEGEP ile ilgili olarak Yalova’da düzenlenen seminerde, 10. sınıf modüllerinin tamamının verilmesinin daha uygun olabileceği, bunu için bazı modül ders saatlerinin düşürülebileceği belirtildi. 

Aşağıda Muhasebe Finansman Alanı ve dallarına ilişkin dersler ve bu derslere ait modüller verilmiştir.  

ALAN/DAL DERSLERİ 

Muhasebe ve Finansman alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve becerileri kapsayan ders grubunu oluşturur. Alan ve dalların özelliklerine göre, öncelikle 10 ve 11. sınıflar olmak üzere, üç yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir. 

Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler alan ve dalların zorunlu dersleridir. Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak derslerdir.  

Muhasebe ve Finansman alanında yer alan dallar/meslekler için alınması zorunlu olan dersler tabloda verilmiştir.

 

 

 DALLAR

 ZORUNLU DERSLER

Bilgisayarlı Muhasebe Dalı

·         Ticari Belgeler

·         Bilgisayarlı Muhasebe

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalı

·         Ticari Belgeler

·         Dış Ticaret İşlemleri

Finans ve Borsa Hizmetleri Dalı

·         Ticari Belgeler

·         Sermaye Piyasası

 

ALAN ORTAK DERSLERİ 

Muhasebe ve Finansman alanının, alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  

Bilgisayar temel donanım ve programlarının (Word, Excel vb.) kullanımı ile internet uygulamalarının verildiği derstir.  

Bu derste öğrenciye bilgisayarda doküman hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Bilgisayar Kullanma

40/32

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını (Word, Excel vb.) kullanmak

Doküman Hazırlama

40/32

Bilgisayarda doküman hazırlamak

  

MESLEKİ GELİŞİM  

Öğrenciye, bütün alanlarda ortak olan, yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmelerinde yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek iş gücü yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilme, işe uyum sağlayabilme, genel bilgi ve becerilerin verildiği derstir.  

Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli olan ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek.

İş Hayatında İletişim

40/16

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Diksiyon 1

40/32

Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon 2

40/32

Kişisel Gelişim

40/16

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Girişimcilik

40/24

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Çevre Koruma

40/16

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Meslek Etiği

40/16

Meslek etiği gereklerine uymak

İş Organizasyonu

40/16

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

Araştırma Teknikleri

40/16

Temel düzeyde araştırma yapmak

 

Haftalık Ders Çizelgesinde bu ders için ayrılan süre, alanın özelliğine ve çevre koşullarına göre dersin altındaki modüllerden seçilerek uygulanır. Bu derste alınamayan modüller gerektiğinde dal derslerindeki modüller ile birlikte de alınabilir. 

BÜRO HİZMETLERİ  

Büro hizmetleri ve bilgisayar kullanma becerileri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, büro hizmetlerini yürütme yeterliklerini  kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

İş Planı

40/24

İş planı yapmak

Büro Düzenleme

40/24

Büroyu, çalışmaya uygun hâle getirmek

Evrak Takibi

40/16

Bürodaki evrak akışını takip etmek ve arşivlemek

 

BİLGİSAYARDA YAZI  

Bilgisayarda F klavye ile bakmadan on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, kâğıt ve zarf çeşitleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, bilgisayarda F klavyeyi kullanarak bakmadan on parmakla yazı yazma ve standartlara uygun biçimleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

F Klavye 1

40/32

Bilgisayarda yazı yazmak

F Klavye 2

40/32

Yazı Biçimleme

40/32

Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak

 

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI 

Bilgisayar ortamında kelime işlemci, elektronik tablo ve sunu yaratma yazılım programları ve internet ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, bilgisayar ofis programlarını kullanarak her türlü bilgiye ulaşma ve iş yerlerinde kullanılan ofis dosyaları oluşturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.  

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Kelime İşlemci

40/32

Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak

Elektronik Tablo

40/32

Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak

Sunu

40/32

Sunu oluşturmak

Bilgisayarla İletişim

40/32

İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak

 

TACİRİN SORUMLULUKLARI  

Tacirin sorumlulukları ve hakları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.   

Bu derste öğrenciye, defter ve belgeleri temin etme, işletmenin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşlara karşı yapması gereken işlemleri yerine getirme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Ticari Defter ve Belgeler

40/24

Defter ve belgeleri temin etmek ve tasdik ettirmek

Vergi Dairesi İşlemleri

40/32

Vergi dairesi ile ilgili işlemleri yapmak

Belediye İşlemleri

40/32

Belediye ile ilgili işlemleri yapmak

Sosyal Güvenlik 1

40/32

İşçinin sosyal güvenlik işlemlerini yapmak

Sosyal Güvenlik  2

40/16

İş verenin sosyal güvenlik işlemlerini yapmak

İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri

40/16

İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemlerini yapmak

Ticaret Sicili İşlemleri

40/16

Ticaret sicili işlemlerini yapmak

Mesleki Kuruluş İşlemleri

40/16

Mesleki kuruluş işlemlerini yapmak

 

TİCARÎ BELGELER  

Tacirin ticari belgeleri düzenlemesi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.   

Bu derste öğrenciye, ticari belgeleri temin etme ve düzenleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Perakende Satış Belgeleri 

40/24

Perakende satış belgeleri düzenlemek 

Fatura ve İrsaliye

40/32

Fatura ve irsaliye düzenlemek

Fatura Yerine Geçen Belgeler

40/32

Fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek

Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler

40/24

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemek

Menkul Kıymetler

40/16

Menkul kıymetler piyasasını takip etmek

 

DAL DERSLERİ 

Muhasebe ve Finansman alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. 

Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesinden dalın özelliğine uygun dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda diplomaya götürecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program oluşturulur.  

Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan modüllerden seçilerek oluşturulur. Seçilen derslerin ders saatleri, derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre belirlenir. 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ  

Her okul, İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere, bölgesel özellikler ve sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüller programda yer almıyorsa, yeni modül içerikleri hazırlanarak programa eklenir. Dersin içeriği; sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak uygulanır.  

İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde beceri eğitimi yapılmayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda yaz döneminde staj yaparlar.  

İŞ SEÇİMİ  

Ekonomik gelişmeler ve faaliyet alanları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, ekonomik gelişmeleri takip etme, faaliyet alanını seçme ve iş yeri açma fikri geliştirme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Piyasaları İzlemek

40/32

Ekonomik hareketleri ve değişiklikleri takip etmek

Faaliyet Alanı

40/24

Faaliyet alanlarını araştırmak

İş Yeri Açmak

40/32

İş yeri açma ve geliştirme fikri oluşturmak

 

BASİT USULDE KAYIT SİSTEMİ 

İşletme defteri, serbest meslek kazanç defteri ve beyannameler ile ilgili konularının verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, yasal çerçevede basit usulde defter tutma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

İşletme Defteri

40/32

İşletme defteri tutmak

Beyannameler

40/32

Beyannameleri düzenlemek

Serbest Meslek Kazanç Defteri

40/32

Serbest meslek kazanç defteri tutmak

 

BİLÂNÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA  

Tek düzen muhasebe sistemi, ticari işlemler, mali veriler, yevmiye ve büyük defter, dönem sonu işlemleri, bilanço gelir tablosu ve mizan ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, tek düzen muhasebe sistemi ve bilanço esasına göre defter tutma ve mali tabloları düzenleme yeterliklerini kazandırmak amaçlamaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Şahıs İşletmeleri

40/24

Şahıs işletmelerinin kuruluş ve muhasebe işlemlerini yapmak

Bilanço

40/32

Bilanço düzenlemek

Yevmiye Defteri

40/32

Yevmiye defteri tutmak

Büyük Defter

40/32

Büyük defter (Defter-i Kebir) tutmak

Mizan

40/24

Mizan düzenlemek

Muhasebe Dışı Envanter

40/32

Muhasebe dışı envanter çıkarmak

Muhasebe İçi Envanter

40/32

Muhasebe içi envanter kayıtlarını tutmak

Gelir Tablosu

40/24

Gelir tablosu düzenlemek

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE  

Tek düzen muhasebe sistemi ve işletme kayıtları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, tek düzen muhasebe sistemine göre bilgisayarda muhasebe paket programlarını kullanma ve verileri kaydetme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.    

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Paket Program

40/16

Bilgisayarlı muhasebe paket programı seçmek

Firma Açma

40/32

Programda firma açmak

İşlem Tanımları

40/32

İşlem tanımlarını yapmak

Verileri Kaydetmek

40/32

Verileri kaydetmek

Raporları Çıkarma

40/32

Raporları çıkarmak

Bakım ve Yedekleme

40/16

Bakım ve yedekleme işlemlerini yapmak

 

ŞİRKETLER MUHASEBESİ  

Şirket kurma işlemleri, şirket işlemlerindeki değişiklikler ve şirketlerin kapanış işlemleriyle ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, şirket türleri ve özelliklerine göre şirket işlemlerinin muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Sermaye Şirket Kurma

40/24

Şirket kurma ile ilgili işlemleri yapmak

Sermaye Şirketleri

40/24

Sermaye şirketinin işlemlerini yapmak

Şirket Kapanış İşlemleri

40/32

Şirketlerin kapanış işlemlerini yapmak

Kooperatifler

40/32

Kooperatif kayıtlarını tutmak

 

MALİYET MUHASEBESİ  

Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin hesaplanması ve kaydedilmesi ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama ve kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Maliyet Kayıtları

40/32

Maliyet kayıtlarını tutmak ve stok kartlarını düzenlemek

Ürün ve Hizmet Maliyeti

40/32

Ürün ve hizmet maliyeti ve satış kayıtlarını tutmak


İNŞAAT MUHASEBESİ  

İnşaat işletmelerinde kullanılan belgeler ve ilgili muhasebe kayıtları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, inşaat işletmelerini sınıflandırarak kullanılan belgeleri ilgili defterlere kaydetme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

İnşaat Maliyet Kayıtları

40/32

İnşaat maliyet ve stok kayıtlarını tutmak

İnşaat Kayıtları

40/32

İnşaat üretim maliyeti ve satış kayıtlarını tutmak

 

MESLEKİ YABANCI DİL 

Alanında yabancı kaynaklar, mesleki konular, dış ticaret, borsa ve finans kavramları ile mesleki terimlerin yabancı dildeki anlamları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Mesleki Yabancı Dil (Dış Ticaret-İngilizce) 1

40/32

Yabancı dilde mesleki konuları dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Mesleki Yabancı Dil (Dış Ticaret-İngilizce) 2

40/32

Mesleki Yabancı Dil (Borsa ve Finan-İngilizce) 1

40/32

Yabancı dilde mesleki konuları dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Mesleki Yabancı Dil (Borsa ve Finan-İngilizce) 2

40/32

 

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ  

Dış ticarette teslim ve ödeme, dış ticarette izin veren kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.  

Bu derste öğrenciye, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri ve dış ticarette başvurulan kuruluşlar ile ilgili işlemleri yerine getirme yeterlikleri kazandırılmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

İhracat Belgeleri

40/24

İhracatın temel belgelerini düzenlemek

Dış Ticaret Bağlantıları

40/16

Dış ticaret bağlantıları ile ilgili işlemleri yapmak. 

Gümrük İşlemleri

40/16

Gümrük işlemlerini yapmak

Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri

40/32

İlgili bakanlıklarda dış ticaret ile ilgili işlemleri yapmak

İhracatçı Birlikleri ve Banka İşlemleri

40/24

İhracatçı birlikleri ve bankalar ile ilgili işlemleri yapmak 

Sigorta Kuruluşları İşlemleri

40/16

Sigorta kuruluşları ile ilgili işlemleri yapmak

Odalar ve Borsalar İşlemleri

40/24

Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili işlemleri yapmak

Diğer Kuruluş İşlemleri

40/16

İzin veren diğer kuruluşlarla ilgili işlemleri yapmak

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

40/32

Dış ticarette teslim şekillerini tespit etmek

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

40/32

Dış ticarette ödeme şekillerini tespit etmek

 

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ VE FİNANSMANI  

Dış ticaret mevzuatı, dış ticaret muhasebesi ve finansmanı ile ilgili konularda bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, ithalat, ihracat, sigorta, gümrük ve kambiyo işlemlerini yapma, döviz işlemlerinin muhasebe kayıtları tutma ve dış ticaret finansmanı işlemlerini yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

İhracat

40/32

İhracat işlemleri ve mevzuatını araştırmak

İthalat

40/32

İthalat işlemleri ve mevzuatını araştırmak

Gümrük İşlemleri

40/32

Gümrük işlemleri yapmak

Sigorta ve Kambiyo İşlemleri

40/32

Sigorta ve kambiyo işlemleri yapmak

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

40/32

Tek düzen muhasebe sistemini oluşturmak

Döviz İşlemleri

40/32

Döviz işlemlerini kaydetmek

İthalat İşlemleri

40/32

İthalat işlemlerini kaydetmek

İhracat İşlemleri

40/32

İhracat işlemlerini kaydetmek

Dış Ticaret Finansmanı

40/32

Dış ticaret finansman işlemlerini kaydetmek

 

BÜTÇELEME

Bütçe ve vergi ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.   

Bu derste öğrenciye, bütçe ve vergi işlemleri yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Bütçe İşlemleri

40/32

Bütçe ile ilgili işlemleri yapmak

Vergi

40/32

Vergi ile ilgili işlemleri yapmak

 

BANKA İŞLEMLERİ  

Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.   

Bu derste öğrenciye, banka kuruluşunu araştırma, mevduat, kambiyo, hizmet ve sigorta işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Banka Kuruluşu

40/16

Banka kuruluş işlemlerini yapmak

Mevduat İşlemleri

40/32

Mevduat işlemlerini yapmak

Kambiyo İşlemleri

40/32

Kambiyo işlemlerini yapmak

Hizmet İşlemleri

40/24

Hizmet işlemlerini yapmak

Sigorta İşlemleri

40/24

Sigorta işlemlerini yapmak

 

SERMAYE PİYASASI  

Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.   

Bu derste öğrenciye, sermaye piyasası faaliyetleri ve piyasada faaliyet gösteren finansal kuruluşları araştırma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Borsa

40/32

Borsa ile ilgili araştırma yapmak.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

40/32

Sermaye piyasası işlevini ve faaliyetlerini araştırmak

Finansal Kuruluşlar

40/32

Finansal kuruluşları araştırmak

Türkiye’de Finansal Piyasalar

40/32

Türkiye’de finansal piyasaları takip etmek

 

FİNANSAL YATIRIM VE MUHASEBE  

Finansal yatırım alanları, finansal yatırım işlemleri ve finansal muhasebe işlemleri ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.   

Bu derste öğrenciye, finansal piyasalarda yatırım yapacağı araçları takip etme, finansal piyasalarda yatırım işlemleri yapma, finansal işlemlere ait muhasebe kayıtları yapma, beyanname, tablo ve raporları düzenleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Finansal Yatırım Araçları

40/32

Finansal yatırım araçlarını takip etmek

Türev Piyasa Araçları

40/32

Türev piyasa araçlarını takip etmek

Finansman İşlemleri

40/32

Finansman işlemlerini yapmak

Şirket Analizi

40/32

Şirket analizi yapmak

Finansman Muhasebesi

40/32

Finansman muhasebe kayıtlarını tutmak

Beyannameler

40/32

Beyanname düzenlemek

Tablo ve Raporlar

40/32

Tablo ve raporları düzenlemek

Kaynak: MEGEP Projesi, www.meb.gov.tr

20.11.2006

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM