YAZARLARIMIZ
Mahmut Semih Şekercioğlu
Vergi Müfettişi
Bilim Uzmanı
mssekercioglu@gmail.comYüksek Enflasyon Dönemi Kavramı ve TMS 29 Çerçevesinde Enflasyon Düzeltmesi Esasları

Yüksek enflasyon dönemlerinde, finansal tablolarda tarihi değerleri ile yer alan kalemlere ait tutarlar (finansal durum tablosu için parasal olmayan kalemler) söz konusu kalemlerin gerçek/güncel değerlerini yansıtmaktan uzaklaşmakta, önceki dönem finansal tablolarda yer alan tüm kalemler ise dönem finansal tablolarla karşılaştırılabilirlik özelliklerini yitirmektedir.

Böyle bir ortamda finansal tabloların düzeltmeye tabi tutulmaması, finansal tabloların temel özelliklerinden “İhtiyaca Uygunluk ve Gerçeğe Uygun Sunum” ile destekleyici özelliklerden “Karşılaştırılabilirlik” özelliğini taşıyamayacak ve kullanıcılar için faydalı finansal bilgiler içermeyecektir. Bu durum finansal tablolardan beklenen fonksiyonları yerine getirememesine yol açacağından, finansal tablolarda yer alan rakamların (önceki döneme ait finansal tablolarda dahil) enflasyon düzeltmesi yöntemi ile güncellenmesi gerekmektedir.

Enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nun 298/A maddesi, BOBİ FRS Bölüm 25 ve TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardında yer almaktadır. Söz konusu düzenlemelerde yer alan kriterler aşağıdaki gibidir.

Düzenleme

Başlangıç

Bitiş

VUK Mükerrer 298/A

Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar.

Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.

TMS 29

(a) Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı bir yabancı para biriminde tutmayı tercih eder. Elde tutulan yerel para, satın alma gücünü korumak üzere hemen yatırıma dönüştürme vb suretiyle değerlendirilir.
(b) Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı bir döviz cinsinden dikkate alır. Fiyatlar da bu döviz cinsinden belirlenebilir.

(c) Kredili satış ve satın almalardaki fiyatlar; süre kısa bile olsa, kredi süresi boyunca satın alma gücünde beklenen zararları karşılayacak şekilde belirlenir.

(d) Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir ‘fiyat endeksi’ne bağlıdır

(e) Son üç yılın kümülatif enflasyon oranı %100’e yaklaşmakta ya da aşmaktadır.

Yüksek enflasyon dönemi sona erdiğinde ve işletme finansal tablolarının hazırlanması ve sunumunu bu Standarda göre yapmayı bıraktığında; önceki raporlama döneminin cari ölçüm birimine göre ifade edilen dönem sonu tutarları, izleyen finansal tablolarda defter değerleri için esas alınır.

BOBİ FRS

Ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirası olan işletmeler, Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç raporlama döneminde %100'den ve içinde bulunulan raporlama döneminde %10'dan fazla olması halinde finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar.

Ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirası olan işletmeler, 25.2 paragrafında yer alan her iki şartın birlikte karşılanmaması durumunda enflasyon muhasebesine son verir.

1-Yüksek Enflasyon Dönemi Kavramı

Vergi Usul Kanunu ile BOBİ FRS’de enflasyon düzeltmesine ilişkin sayısal ve kesin kriterler[i] yer alırken, TMS 29’a göre yüksek enflasyon olgusunun olup olmadığının tespiti için hem niceliksel hem de niteliksel kriterler yer almaktadır. Bu nedenle, TMS 29 standardının uygulanması bakımından, ekonominin yüksek enflasyon yaşayan bir ekonomi olup olmadığı belirlenirken salt rakamlara bağlı kalınmadan, enflasyonist ortamda oluşan toplumsal davranışlar da dikkate alınmalıdır.

TMS 29, 3 no’lu paragrafta da standardın yüksek enflasyona ilişkin kesin bir oran tanımlamadığını, finansal tabloların bu standarda göre düzeltilmesinin ne zaman gerekli hale geleceğinin takdir meselesi olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede standardın, TMS 29’un uygulanmamasına yönelik tümden bir takdir yetkisi vermediğini, standartta yer alan (veya almayan) yüksek enflasyon kriterlerinin dikkate alınması suretiyle düzeltmenin ne zaman yapılacağı ve yüksek enflasyon döneminin ne zaman başladığı ile ilgili bir değerlendirmeye izin verdiğini söylemek mümkündür.

Ancak yüksek enflasyon döneminin başlangıç tarihiyle ilgili olarak net bir kriter olması sebebiyle, son üç yıllık enflasyon oranının kullanıldığı görülmektedir. Uluslararası denetim kuruluşlarınca da son üç yılın kümülatif enflasyon oranı dikkate alınarak enflasyon düzeltme şartları oluşan ülkeler yayımlanmaktadır.[ii] Yayımlanan son raporlara göre yüksek enflasyon yaşayan ve IAS 29 şartlarını taşıyan ülkeler 2021 yılı için Arjantin, İran, Lübnan, Sudan, Surinam, Venezuela, Yemen ve Zimbabve’ dir.[iii][iv] Söz konusu raporlar incelendiğinde, verilerin IMF (Uluslararası Para Fonu) dünya ekonomik görünüm raporlarından alındığı anlaşılmaktadır. IMF tarafından yayımlanan enflasyon verileri ise, Türkiye için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE- CPI) ‘dir.[v][vi]

 31.12.2021 tarihi itibari ile Türkiye’nin 3 yıllık kümülatif enflasyon oranları aşağıdaki gibidir.

 

Dönem

ÜFE

TÜFE

Endeks

2018 / Aralık

422,94

393,88

2019 / Aralık

454,08

440,5

2020 / Aralık

568,27

504,81

2021 / Aralık

1022,25

686,95

Yıllık Enflasyon (2021)

79,89%

36,08%

3 Yıllık Enflasyon (2018-2021)

141,70%

74,41%

Tabloda yer verildiği üzere, ÜFE endeksleri dikkate alındığında 3 yıllık kümülatif enflasyon oranı % 100’ü aşmakta, TÜFE verileri dikkate alındığında ise aşmamaktadır. TMS 29’da ise hangi enflasyon oranının dikkate alınması gerektiğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır.

Yüksek enflasyon döneminin başlangıcına ilişkin olarak Arjantin örneği verilebilir. Yüksek enflasyon yaşayan Arjantin’in enflasyon oranları dikkate alındığında 2018 Mayıs ayı itibari ile son 3 yıllık enflasyon oranları kümülatif olarak %100’ü aşmıştır. Bu durum için yüksek enflasyonlu raporlama döneminin başlangıç tarihi olarak 01.07.2018 tarihinin dikkate alınması gerektiği değerlendirmeleri yapılmıştır.[vii] Ayrıca 01.07.2018 tarihinden sonraki dönemlerle birlikte, 01.07.2018 tarihine kadarki dönemde yüksek enflasyon dönemi olarak ifade edilebilmektedir.[viii][ix] TMS 29’un 4. Paragrafına göre, aynı yüksek enflasyonlu ekonominin para biriminde raporlama yapan tüm işletmeler standardı aynı tarihten itibaren uygular. Standart, raporlama yapılan para birimine sahip olan ülkede yüksek enflasyonun mevcut olduğunun tespit edildiği raporlama döneminin başından itibaren tüm işletmelerin finansal tablolarına uygulanır.

Arjantin Borsası Merval Endeksinde yer alan ve Arjantin Pesosu’na göre raporlama yapan Pampa Energía S.A.’nın 2017 yılı ile 2018/2,3 ve 4. Dönemine ilişkin finansal raporlarında yüksek enflasyona ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

2017 yılı[x] raporunda enflasyon oranları açıklamasının Kasım 2015 ve Aralık 2015 tarihleri arasında askıya alındığını, bu nedenle son 3 yıllık enflasyon oranının % 100’ü aştığının tespit edilemediğini ve ayrıca Arjantin hükümetinin enflasyonun düşüş trendi eğilimi yaşayacağını umduğu belirtilmiş ve bu sebeplerle IAS 29 hükümlerinin uygulanmadığı açıklanmıştır. Ancak şirketin finansal durumu ve bu finansal tablolarda açıklanan sonuçların değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında, işgücü maliyetleri ve girdi fiyatları gibi Şirket'in faaliyetlerini etkileyen bazı makroekonomik değişkenlerin önemli farklılıklar gösterdiğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir.

2018/2. Dönem[xi] raporunda, şirketin yönetim kurulu Arjantin’in hiper enflasyonist bir ülke olduğu sonucunu çıkardığı ve IAS 29 uyarınca 1 Temmuz 2018’e kadar veya sonrası dönemlere IAS 29’un yeniden raporlama hükümlerinin uygulanmasının başlayacağı belirtilmiştir. 30.06.2018 tarihli finansal tablolara IAS  29 ‘un yeniden düzenleme kriterlerinin uygulanmadığını bu nedenle, Şirket'in finansal durumu ve bu finansal tablolarda açıklanan sonuçların değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında, işgücü maliyetleri ve girdi fiyatları gibi Şirket'in faaliyetlerini etkileyen bazı makroekonomik değişkenlerin önemli farklılıklar gösterdiğinin göz önünde bulundurulması gerektiği açıklanmıştır. Şirket raporda son olarak Arjantin otoritelerinin enflasyona göre düzeltilmiş finansal tabloları kabul etmekten kaçınmaları talimatını veren 664/2003 sayılı Kararı’nın yürürlükte olduğunu belirtmiştir. 2018/3.Dönem[xii] raporunda; son üç yıldaki kümülatif enflasyon’un %100'ü aştığı ve bu nedenle Arjantin ekonomisinin 1 Temmuz 2018'den itibaren IAS 29'a göre yüksek enflasyonlu bir ekonomi olarak kabul edilmesi gerektiği ancak yüksek enflasyon standardının uygulanmasını yasaklayan otorite kararının yürürlükte olduğu belirtilmiştir.

2018/4. Dönem raporunda[xiii] ise, enflasyon muhasebesi uygulanmasını yasaklayan otorite kararının 4 Aralık 2018’de kaldırıldığını, 26 Aralık 2018 tarihinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 31.12.2018 tarihinden başlayarak (bu tarih dahil) IAS 29 hükümlerinin uygulanacağını belirtilmiş ve 2018 yılı ile karşılaştırmalı olarak 2017 yılı finansal tabloları IAS 29 uyarınca düzeltilmiştir.

Ülkemizde enflasyon düzeltmesine ilişkin SPK düzenlemesi 28/11/2001 tarihli ve 24597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre enflasyon düzeltmesi şartı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

“Yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap dönemi başına göre başına göre yüzde 10 ya da daha fazla artması halinde, içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi başlar. Yukarıda belirtilen süreden daha kısa bir sürede fiyat endeksi rakamının iki katına ulaşması halinde de yıllık mali tablo tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi başlar. Fiyat endeksinde yukarıda belirtilen düzeyde artış olmamakla beraber, halkın tasarruflarını yabancı para cinsinden tutması, mal ve hizmet fiyatlarının yabancı para birimi üzerinden belirlenmesi gibi yüksek enflasyon emarelerinin mevcut bulunması halinde ise Kurul mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesini isteyebilir. Yüksek enflasyon dönemi, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili yıl dahil önceki üçüncü yılın başındaki fiyat endeksi rakamının iki katından daha az olması halinde sona erer. Bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının dönemin başına göre %10 veya daha az bir oranda artmış olması, devam etmekte olan yüksek enflasyon dönemini sona erdirmez.

Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolar bu tebliğe uygun olarak hazırlanır. Ancak bu tebliğin uygulandığı ilk yılda cari tablo ve raporların bu tebliğ uyarınca hazırlanması için, önceki dönem bilançosunun düzeltme işlemine tabi tutulması şarttır. Yüksek enflasyonun bittiği dönemde bu tebliğin uygulanmasına son verilir.”

Ancak tebliğ 31.12.2001 tarihli finansal tablolarına uygulanmak üzere yayımlandıktan sonra,  tebliğde değişiklikler yapılarak uygulaması (isteyen işletmelerce 31.12.2001 tarihinde başlanabilecektir.)  31.12.2003 finansal tablolarıyla başlamak üzere ertelenmiştir.[xiv] Bu çerçevede enflasyon düzeltmesi yapılmış haliyle 31.12.2003 tarihli ve karşılaştırmalı olarak enflasyona göre düzeltilmiş 31.12.2002 tarihli finansal tablolar kamuya açıklanmıştır.[xv]

2005 yılında ise yüksek enflasyon dönemi sona ermiştir. Yüksek enflasyon döneminin sona erdiği ve bu sebeple ilgili tebliğin uygulanmaması gerektiğine yönelik SPK açıklaması aşağıdaki gibidir.

Kurulun 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı[xvi]

Kurulumuz Karar Organının 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında, Seri:XI, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 6’ncı maddesi ile Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”in buna tekabül eden 375’inci maddesi uyarınca; a) 31.12.2004 tarihi itibariyle, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) rakamının son üç yıl için %69,72, son yıl için %13,84; Şubat ayı itibariyle ise, son üç yıl için %57,42, son yıl için %8,13; 2005 yılında şu ana kadar açıklanan TEFE’nin aylık bazda -%0,9 ve -%0,02 olarak gerçekleştiği, b) T.C. Merkez Bankası’nın son verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 yıl sonu için %8, gelecek 12 ay için %7,7; 2005 yıl sonuna ilişkin söz konusu tahmini değerlere göre son üç yıllık kümülatif enflasyon oranının %35,7 olmasının öngörüldüğü, dolayısıyla mevcut objektif kriterler dikkate alındığında yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiştir.”

Bu çerçevede 31.12.2004 tarihli finansal tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, söz konusu SPK kararı çerçevesinde ve yüksek enflasyon dönemi yaşanmaması sebebiyle sonraki dönemlerde finansal tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıştır. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Iı-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen yürürlükte bulunan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre işletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alırlar. Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesi kapsamında Kurulca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara uymakla yükümlüdürler. Dolayısıyla kurul düzenlemelerine göre raporlama yapan işletmeler, yüksek enflasyonlu dönemlerde finansal tablolarını TMS 29’a uygun olarak hazırlayacaklar ve Sermaye Piyasası Kurulu’da uygulamayı belirlemek üzere (düzenlemelere uygun olarak) kararlar alabilecektir.

2- Genel Hatlarıyla Düzeltme İşlemi[xvii]

Yüksek enflasyon döneminde sunulan finansal tablolar, söz konusu ekonomide eskiden bu yana yüksek enflasyon yaşanıyormuş gibi TMS 29 açıklamalarına uygun olarak sunulmalıdır. Yüksek enflasyon döneminin başlangıcıyla birlikte; döneme ait finansal durum tablosunda cari değerleri ile yer almayan parasal olmayan kıymetler, raporlama dönemi sonunda oluşan fiyat endeksindeki artış oranı ile düzeltilmiş bir şekilde sunulacaktır. Döneme ait parasal kıymetler ise cari değerleri ile ifade edildiğinden düzeltilmeyecektir. Öte yandan parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu bulunan farklar, kıymetin cari değerini aşamayacaktır. (Cari değeri aşan farklar ise değer düşüklüğü olarak dikkate alınacaktır.) Döneme ait finansal durum tablosu ile birlikte, karşılaştırmalı olarak sunulan önceki döneme ait finansal durum tablosundaki kalemlerde parasal olup olmadıklarına bakılmaksızın son raporlama döneminde oluşan fiyat endeksine göre düzeltilecektir. Bu şekilde hem parasal kıymetlerin, hem de parasal olmayan kıymetlerin raporlama tarihindeki fiyat endeksi artışına göre düzeltilmesi suretiyle, karşılaştırmalı dönemler arasında enflasyondan kaynaklı fiktif artışların önüne geçilmektedir. Karşılaştırmalı dönemlere ait kapsamlı gelir tabloları ise işlemlerin gerçekleştiği dönemden itibaren, dönem sonuna kadar oluşan fiyat endekslerindeki artış oranına göre düzeltilecektir.[xviii] Gelir tablolarında net parasal pozisyon kazanç veya kayıplarına ayrıca yer verilecektir.

Yüksek enflasyon döneminin başlangıç tarihi raporlama açısından önem arz etmektedir. TMS 29 hükümlerinin uygulanacağı cari finansal tablolara göre, açılış bilanço tarihi (geçiş bilançosu) ve düzeltilecek karşılaştırma dönemi finansal tabloları değişmektedir. Yüksek enflasyon döneminin 2022 yılı itibariyle kesinleştiği ve 31.12.2022 tarihli finansal tabloların enflasyon düzeltmesi yapılarak sunulması gerektiği değerlendirmesi yapılırsa, 31.12.2020 tarihli bilanço (karşılaştırma döneminin başlangıç tarihine ait bilanço) açılış bilançosu olacaktır.[xix] Standardın 24. Paragrafına göre açılış bilançosunun düzeltilmesi sonucunda, açılış bilanço tarihine kadar oluşan kümülatif enflasyon farkları doğrudan geçmiş yıllar karlarına aktarılacaktır. Açılış bilançosuyla, bilanço tarihine kadar oluşan kümülatif enflasyon farkları doğrudan geçmiş yıllar karlarına aktarıldığından, karşılaştırmalı dönemlerde gelir tablosunun hazırlanması kolaylaşacaktır. Bu şekilde, açılış bilançosu ile sonraki dönem bilançolarında da mevcudiyetini koruyan kalemler taşıma katsayıları ile düzeltilecek, açılış bilanço tarihinden sonra edinilen kalemler ise edinildiği tarihten itibaren düzeltmeye tabi tutulacaktır. Bu sayede net parasal pozisyon kazanç veya zararı da, düzeltilmiş bilançolardan elde edilen dönem kar veya zararını verecek şekilde (gelir tablosu düzeltmeleri de dikkate alarak) gelir tablosunda yerini alabilecektir.

Sonuç

31.12.2021 tarihi itibari ile Türkiye’nin yıllık enflasyon oranı (ÜFE) son 12 ay için % 79.89,  son 36 ay içinse % 141.70’dir. Kasım 2021 tarihi itibariyle de son üç yıllık kümülatif ÜFE % 100 oranını aşmıştır. TMS 29’da yer alan nitel kriterler ile nicel kriter olarak ÜFE oranları dikkate alındığında Türkiye’de yüksek enflasyon döneminin başladığı söylenebilir. Öte yandan yukarıda da yer verildiği üzere, uluslararası denetim kuruluşlarınca yüksek enflasyonlu ekonomi kriteri olarak IMF enflasyon verileri kullanılmakta, IMF tarafından oluşturulan enflasyon verileri de, Türkiye açısından TÜFE verilerinden meydana gelmektedir.  Yalnızca TÜFE enflasyon oranı kriteri dikkate alınırsa, Türkiye’nin 2021 yılı sonu itibariyle üç yıllık kümülatif TÜFE oranı % 74.41 düzeyinde olduğundan, 2021 yılı için yüksek enflasyon döneminin başlamadığı anlaşılmaktadır.[xx]

TMS 29’un 4. Paragrafına göre aynı yüksek enflasyonlu ekonomide raporlama yapan firmaların aynı tarih itibari ile TMS 29’u uygulamaya başlayacakları belirtilmiştir. Yüksek seyreden ÜFE oranlarının TÜFE oranlarını da etkileyeceği dikkate alındığında, konunun paydaşları ile birlikte TMS 29’a ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


[i] BOBİ FRS’de ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirası olan işletmeler için

[ii] Örneğin: https://www.iasplus.com/en/news/2020/01/hyperinflationary-economies

[iii] https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias29

[iv] https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/hyperinflationary-economies-updated-november-2021

[v] 2021/Kasım, Aralık itibariyle üç yıllık kümülatif TÜFE % 100’ü aşmadığından ilgili raporlarda Türkiye’ye ver verilmediği anlaşılmaktadır.

[vi]https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/select-subjects?c=914,913,963,918,960,944,967,921,943,962,964,968,922,942,926,

[vii] https://www.bdo.global/getmedia/b08c1359-eca2-4de2-8f49-9202712db094/IFRB-2018-02-Argentina-and-IAS-29.aspx

[viii]https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2019/march/eeg/ap2-ias-29-financial-reporting-in-hyperinflationary-economies.pdf

[ix]Bu noktadaki yorumlar daha çok TMS 29 uygulamasının enflasyon oranının % 100’ü aştığı ara dönemden mi, yoksa aştığı dönemi takip eden ara dönemden mi başlayacağına yöneliktir.

[x] https://ri.pampaenergia.com/wp-content/uploads/sites/18/2018/09/PESA-2017-Annual-Report-EXE-Special-Edition.pdf

[xi]https://ri.pampaenergia.com/wp-content/uploads/sites/18/2018/08/PESA-2018-06-EEFF-CONSOLIDADOS-ingl%C3%A9s.pdf

[xii]https://ri.pampaenergia.com/wp-content/uploads/sites/18/2018/11/PESA-2018-09-EEFF-CONSOLIDADOS-ingl%C3%A9s.pdf

[xiii] https://ri.pampaenergia.com/wp-content/uploads/sites/18/2019/08/PESA-2018-Annual-Report-Special-Edition.pdf

[xiv] https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/2002118/0

[xv]Örneğin;https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/03yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari-tr/2003/2003-faaliyet-raporu.pdf?ext=.pdf

[xvi] https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2005&no=12

[xvii] Genel değerlendirmeler bu şekilde olmakla birlikte, düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yapılan/yapılacak açıklamalar esastır.

[xviii] Bahsedilen dönem aylık dönemlerdir. Bunun yanı sıra enflasyon oranlarının yatay seyrettiği dönemler için ortalama katsayılar ve kolaylaştırıcı diğer uygulamalar da mevcuttur.

[xix]Şartların var olması durumunda TMS 29 standardı ara dönemler itibariyle de uygulanır. (Bununla birlikte, SPK düzenlemelerine göre ara dönemlerde raporlama yapmaktan kısmen veya tamamen muaf olan işletmelerde dikkate alındığında TMS 29’un ilk uygulamasına yıllık dönem sonu finansal tablolarda yer verilmesinin daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir. İlk uygulama tarihi için düzenleyici kurumların belirleme yapmaları gerekir.)

[xx]Standartların uygulaması konusunda yetkili kurum KGK’nın 20.01.2022 tarihli duyurusu da bu yöndedir. https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4818/Tu%CC%88rkiye-Finansal-Raporlama-Standartlar%C4%B1,-Bu%CC%88yu%CC%88k-ve-Orta-Boy-I%CC%87s%CC%A7letmeler-ic%CC%A7in-Finansal-Raporlama-Standard%C4%B1-Kapsam%C4%B1nda-Yu%CC%88ksek-Enflasyonlu-Ekonomilerde-Finansal-Raporlaman%C4%B1n-Uygulanmas%C4%B

25.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM