YAZARLARIMIZ
Kurtuluş Akdeniz
Yeminli Mali Müşavir
E.Gelirler Kontrolörü
Akdeniz Denetim YMM Ltd. Şti.
akdeniz@akdenizdenetim.com.trYatırımlarda Devlet Yardımı

05.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, “15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da değişiklikler yapılarak, yatırım teşvik mevzuatında ve uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1-Bölgesel Yatırımlar İçin Yerel Birimlere Başvuru Yapabilme İmkânı Getirilmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın, teşvik belgesi müracaatlarını düzenleyen 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel teşvik uygulamaları” ibaresi “genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” şeklinde değiştirilmek suretiyle; 10 milyon TL’yi aşmayan bölgesel yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yerel birim olan kalkınma ajanslarına, sanayi odalarına veya Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilecek diğer odalara başvuru yapabilme hakkı tanınmıştır. Değişiklikten yapılmadan önce, bölgesel yatırımlar için Ekonomi Bakanlığına başvurmak gerekiyordu.

 

2- Stratejik Yatırımlarda Faiz Desteğinden Yararlanmaya Yönelik Müracaat Tarihi Sınırlaması Kaldırılmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak, stratejik yatırımlarda faiz desteğinden yararlanmaya yönelik müracaat tarihi sınırlaması (31.12.2016) kaldırılmıştır. Böylece, stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2016 tarihinden sonra yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri için faiz desteği alınabilecektir.

 

3-Yatırımın Başlangıç Tarihine Göre Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yararlanma Süresindeki Farklılık Ortadan Kaldırılmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo değiştirilmek suretiyle, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamalarında yatırıma 31.12.2016 tarihinden önce başlama veya yatırıma 31.12.2016 tarihinden sonra başlamaktan kaynaklanan sigorta primi işveren hissesi desteğindeki farklı süre uygulamasına son verilmiş, tüm yatırımların yüksek olan süreden sigorta primi işveren hissesi desteğindeki faydalanabilmesi imkânı sağlanmıştır. Yapılan düzenlemeyle, sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanma süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Faydalanma Süresi

1

2 yıl

2

3 yıl

3

5 yıl

4

6 yıl

5

7 yıl

6

10 yıl

 

4-Yatırımın Başlangıç Tarihine Göre Farklı Uygulanan Yatırıma Katkı Oranı ve Vergi İndirim Oranı Uygulaması Ortadan Kaldırılmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo değiştirilmek ve ikinci fıkrası kaldırılmak suretiyle, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamalarında yatırıma 31.12.2016 tarihinden önce başlama veya yatırıma 31.12.2016 tarihinden sonra başlamaktan kaynaklanan vergi indirimi uygulamasındaki farklı oran uygulamasına son verilmiş, tüm yatırımların yüksek olan oranlardan faydalanması sağlanmıştır. Yapılan düzenlemeyle, yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

 

5- İndirimli Vergi Oranı Uygulanabilecek Diğer Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazanç Tutarı Artırılmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 15 inci maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmek suretiyle yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanabilecek indirimli vergi tutarı, tüm bölgeler için toplam yatırıma katkı tutarının % 80'i olacak şekilde arttırılmıştır.

Değişiklikten yapılmadan önce, yıl, bölge ve yatırım türleri itibarıyla farklı ve düşük oranlar uygulanmak suretiyle yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanabilecek indirimli vergi tutarı hesaplanmaktaydı.

 

6- Enerji Verimliliği Yatırımlarına Yönelik  “Birim Ürün Başına En Az % 20 Enerji Tasarrufu” Şartı Kaldırılarak “Mevcut Durumuna Göre En Az % 20 Enerji Tasarrufu” Şartı Getirilmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi değiştirilmek suretiyle öncelikli yatırım konuları arasında sayılan enerji verimliliği yatırımlarına yönelik  "birim ürün başına en az % 20 enerji tasarrufu" şartı kaldırılmış, "mevcut durumuna göre en az % 20 enerji tasarrufu" şartı getirilmiştir.

 
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18 nci maddesinin başlığı “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilerek OSB'lere ek olarak, Endüstri Bölgesinde yer alan imalat sanayine yönelik yatırımlara da bir alt bölgede sağlanan oran ve süreler üzerinden desteklerden yararlanma hakkı tanınmıştır.

 

7- Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin Üretimine Yönelik 1.  2. ve 3. Bölgelerde Gerçekleştirilen Yatırımların 4. Bölgede Uygulanan Bölgesel Desteklerden Yararlanma İmkânı Getirilmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrayla, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Karara ekli EK-6 tabloda belirtilenlerin üretimine yönelik 1. (İstanbul İli hariç)  2. ve 3. Bölgelerde Gerçekleştirilen yatırımlar 4. bölge desteklerinden faydalanabilecektir.

4.  5.  ve 6. Bölgelerde gerçekleştirilen bu tür yatırımlar ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanacaktır.

Söz konusu desteklerden yararlanmak için asgari yatırım şartı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon, diğer bölgelerde 500 bin TL olarak belirlenmiştir.

1. 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde 4. bölgede uygulanan, 4, 5 ve 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde bulunduğu bölgede uygulanan desteklerinden yararlanacak yatırımlara ilişkin EK-6 “Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” tablosu eklenmiştir.

8-Yatırım Süresi İçinde Tamamlanamayan Yatırımlara Yönelik Özel bir Düzenleme Getirilmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesine eklenen sekizinci fıkrayla, daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini de içerecek şekilde, tamamlanamayan yatırımlar kapsamında yapılan yatırım harcamalarının teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 

9- Turizm İşletme Belgesini İbraz Edemeyen Turizm Yatırımları Genel Teşvik Sistemine Dönüştürülerek Tamamlama Vizeleri Yapılabilecektir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesine eklenen dokuzuncu fıkrayla, teşvik belgesinin kapanışı sırasında turizm işletme belgesini ibraz edemeyen turizm yatırımlarının tamamlama vizelerinin, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesiyle yapılabileceği belirtilmiştir. 

10-Aynı İşyeri Sicil Numarasına Ait Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerinin Birleştirilebilmesi İmkânı Getirilmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararına eklenen Ek 1 inci maddede yapılan düzenlemeyle 22009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlarına istinaden düzenlenen teşvik belgelerine istinaden,  aynı işyeri sicil numarasında yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteklerinin birleştirilebilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenecektir.

11- 2015 Ve 2016 Yıllarında Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Yönelik İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması Kaldırılmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılarak 01.01.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, hesaplanan yatırıma katkı tutarı üzerinden yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecek harcama tutarının belirlenmesine yönelik özel düzenleme kaldırılmıştır. 

12- 4. ve 5. Bölgedeki Tüm İllerde Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı Bölgesel Yatırım Kapsamına Alınmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ekli EK-2B– “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda 4. ve 5. Bölgelere ait satırlara “19” sektör numarası eklenmiştir. Buna göre, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, 4. ve 5. bölgedeki tüm illerde bölgesel yatırım kapsamına alınmıştır.

Aynı tablonun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı” ve “hava ve uzay taşıtları imalatı” ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımların” bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanmasına yönelik hüküm kaldırılmıştır.

12.10.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM