YAZARLARIMIZ
Kenan Uğurlugelen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
E. Öğretim Görevlisi
kenanugurlugelen@hotmail.comİşletmenin Sürekliliği Kavramının Bağımsız Denetçi Raporundaki Yeri ve Önemi

İşletmenin sürekliliği kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarının önemli bir bileşenini ihtiva eden temel muhasebe kavramları arasında yer almaktadır.  1 seri numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamında işletmenin sürekliliği kavramı; işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletmenin yaşam süresi, işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir.

Bağımsız Denetim Standartlarında İşletmenin Sürekliliği Esası

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı kapsamında finansal tablolar, işletmenin sınırsız bir ömre sahip olduğu ve öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüreceği varsayımıyla hazırlanmaktadır. İşletme yönetimi, işletmeyi tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. İşletmelerde meydana gelen mali nitelikteki değer hareketlerinin gösterildiği finansal tabloların süreklilik esasına göre hazırlanmasından ve finansal tablolara yansıtılmasından da bizzat işletme yönetimi sorumludur. Finansal tabloların hazırlanmasında yönetimin kullandığı işletmenin sürekliliği esasının uygunluğu hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek ve elde edilen kanıtlara dayanılarak işletmenin sürekliliğinin devamına yönelik önemli bir belirsizliğin mevcut olmadığı konusunda sonuca varmak ise denetçinin sorumluluğundadır.

İşletmenin Sürekliliğini Devam Ettirme Kabiliyetine İlişkin Ciddi Şüphe Oluşturabilecek Olay veya Şartlar

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı kapsamında gerek işletme yönetimi gerekse de bağımsız denetçinin, işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin bir değerlendirme yapması zorunludur. Aşağıda işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin tek başına veya toplu olarak ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlara örnekler verilmiştir. Belirtilen durumlardan herhangi birisinin ya da birkaçının varlığı her zaman önemli bir belirsizliğin var olduğu anlamına gelmeyecektir.

Finansal Durumla İlgili

 • Kısa vadeli net yükümlülük pozisyonu,
 • Kredi verenler tarafından sağlanan finansal desteğin geri çekileceğine dair belirtiler,
 • Negatif nakit akışları,
 • Temettü ödemelerindeki gecikme veya kesilmeler,
 • Alacaklılara vade tarihinde ödeme yapılamaması,
 • Kredi sözleşmelerinin şartlarına uyulamaması,
 • Tedarikçilerle yapılan işlemlerde vadeli ödemeden, peşin ödemeye geçilmesi,
 • Temel finansal oranlardaki olumsuzluk,

Faaliyetlerle İlgili

 • Yönetimin işletmeyi tasfiye etme veya faaliyetleri durdurma niyeti,
 • Kilit yönetim kadrosunun boşalarak yerlerinin doldurulmaması,
 • Önemli bir pazarın, müşterilerin, imtiyaz, lisans veya tedarikçilerin kaybedilmesi,
 • İşgücüyle ilgili yaşanan sıkıntılar,
 • Önemli hammadde darboğazı,
 • Oldukça başarılı bir rakibin ortaya çıkması,

Diğer Konularla İlgili

 • İşletme aleyhine açılmış ve sonuçlanması durumunda işletmenin karşılamayacağı taleplere sebep olabilecek davalar,
 • İşletmeyi olumsuz yönde etkilemesi beklenen mevzuat değişiklikleri veya hükümet politikalarındaki değişiklikler,
 • Oluştuğunda sigorta kapsamında bulunmayan veya eksik sigortalanmış felaketler,

İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartların belirlenmesi durumunda denetçi, söz konusu olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığına karar vermek için ilâve denetim prosedürlerini uygulamak suretiyle yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edecektir.

Bağımsız Denetçi Raporunda İşletmenin Sürekliliği Esasının Yeri ve Önemi

Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak denetçi, muhakemesine göre, işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin tek başına veya toplu olarak ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında bir sonuca varır. Aşağıda işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin farklı durumlara yönelik olarak bağımsız denetçi raporunda verilebilecek görüşlere ilişkin örnekler verilmiştir.

 

Denetçinin Muhakemesine Göre Tespit Edilen Durum

Görüş Türü

 • Finansal tabloların süreklilik esasına göre hazırlanmış olması ancak yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının denetçi açısından uygun olmaması,

Olumsuz

 • Finansal tablolardaki önemli belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın yapılması halinde (finansal tablo dipnotlarına dikkat çekilerek işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu ve bu hususun denetçi görüşünü değiştirmediği ifade edilerek denetçi raporunda “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” başlığı altında ayrı bir bölüme yer vermek koşuluyla),

Olumlu

 • Finansal tablolarda önemli belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın yapılmaması hâlinde (bağımsız denetçi raporunun görüşün dayanağı bölümünde işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu finansal tablolarda bu hususun yeterince açıklanmadığını belirterek),

Şartlı Görüş veya

Olumsuz Görüş

 • Denetçi tarafından talep edilmesine rağmen yönetimin işletmenin sürekliliğine yönelik bir değerlendirme yapma veya değerlendirmeyi genişletme konusunda istekli olmaması halinde,

Şartlı Görüş veya

Görüş Vermekten Kaçınma

27.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM