YAZARLARIMIZ
Kenan Özdemir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kenanozdemir49@hotmail.com2018 SGK Teşvikleri

5510 Yüzde 5 lik Sigorta Prim İndirimi 2018

4a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenseniz ve son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, idari para cezası borçlarınız yoksa ya da varsa bile taksitlendirme/yapılandırma yapıp düzenli ödemekte iseniz her ay ödeyeceğiniz prim borcundan %5 oranında indirim alırsınız. Bu teşvik için prim borçlarının düzenli ödenmesi, aylık prim ve hizmet belgesinin zamanında gönderilmesi haricinde bir şart aranmaz. Bu kapsamda işverenler çalışan için brüt ücretin %37,5 -%5 = %32,5’i oranında prim öderler.

Bu kapsamda 2018 yılı için sigortalı başına aylık olarak ödenecek tutar asgari ücret desteği ile birlikte 559, 00 TL dir.

4447/10. Madde Teşviki 2018

İşverenlerin en çok yararlandığı sigorta prim teşvikidir.

Şartları aşağıdaki gibidir;

6111 sayılı yasa ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine eklenen teşvik, 01/03/2011-31/12/2020 tarihleri arasında yararlanılabilecek, işe alınan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan, işyeri ve sigortalılar yönünden aşağıda belirtilen şartların sağlandığı hallerde işveren paylarının işsizlik sigortası fonundan karşılandığı teşviktir.

İşe alınan kişinin işyerindeki son 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak işe alınması ve bu teşvik kapsamından yararlandırıldığı sürece ortalama sayısına uyulması gerekir. İlk defa tescil edilen işyerleri için ortalama sigortalı şartı aranmaz.

İşyerleri Yönünden

1. Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması,

2. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

3. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

4. Borç varsa yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması,

5. Prim, idari para cezası borcu, gecikme zammı ve gecikme cezası bulunmaması,

6. Teşvikten yararlanma süresi kadın veya erkek ve sahip olunan belgelere ve yaşa göre değiştiğinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin bu sürelere uygun olarak düzenlenmesi, 

Sigortalılar Yönünden

1. Sigortalının 01/03/2011 ve 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2. 18 yaşından büyük olması,

3. İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması,

4. İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir. 

İşyerleri Ayrı Değerlendirilir

Bu teşvikin uygulamasında bir işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı her bir işyeri ayrı değerlendirilir. Burada önemli olan “unvan” bazında işverenin tüm çalışanları değil tescil edilen her dosyanın ayrı değerlendirilmesidir.

Hesaplamanın İnce Noktası

Teşvikten yararlanılabilmesi için “sigortalı kişinin” işe alındığı tarihten önceki 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olması ve takip eden dönemlerde de ancak bu ortalamaya ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Bu teşvik kapsamında işverenler çalışan için brüt ücretin %17’si kadar prim öderler. 2018 yılında bu kapsamda çalıştırılan bir sigortalı için aylık olarak asgari ücret desteği ile birlikte ödenecek tutar 245,00 TL dir.

6486 Sayılı Teşvik 2018 Yılında Devam Edecek Mi?

6486 6 puanlık sigorta prim indirimi hangi tarihe kadar uzatıldı?

10 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 6 puanlık sigorta prim teşvikinden yararlanma süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Belirli bölgelerde uygulanan 6 puanlık sigorta prim teşvikinden, teşvik kapsamında olan illerde bulunan tüm özel sektör işverenlerin çalışan sayısına bakılmaksızın yararlanabilmekte. Ayrıca işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için;

Son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borçlarının bulunmaması ya da yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma ya da taksitlendirme kapsamında taksitlerin düzenli ödeniyor olması ve taksit/yapılandırma haricinde de son ödeme vadesi geçmiş prim borcunun olmaması gerekmekte.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermesi ve yine tahakkuk eden primleri son ödeme tarihine kadar ödemesi gerekiyor

(I) SAYILI LİSTE 31.12.2018 kadar

(II) SAYILI LİSTE 31.12.2018

(III) SAYILI LİSTE 31.12.2018

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

Muş

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

Kırşehir

Sinop

Şanlıurfa

Kütahya

Tokat

Şırnak

Malatya

Tunceli

Van

Nevşehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada ilçeleri

Rize

 

 

Sivas

 

 

Trabzon

 

 

Uşak

 

 

4447/19. Madde Sigorta Prim Teşviki Yararlanma Şartları Ve Süresi

Teşviğin içeriğine baktığımızda 687 Sayılı sigorta prim teşvikine benzediğini görebiliriz. Bu teşvikten yararlanmak için;

İmalat sektöründe veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait iş kollarında faaliyet göstermesi halinde, günlük brüt asgari ücretin; sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeme üzere, sigortalının SPEK üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerin tamamı.

Eğer diğer sektörlerde ise bu durumda asgari ücret üzerinden sigortalı hissesi ile işveren hissesinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.

4447 19 teşvik uygulaması 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınan işçiler için uygulanacak. Ayrıca 4447 /19. madde desteğinden yararlanabilmeniz için aşağıda belirtilen bazı şartları sağlamanız gerekiyor.

4447/19. madde sigorta prim teşviki yararlanma şartları ve süresi:

  • İşverenin özel sektörde faaliyette bulunuyor olması,
  • İşe alınan kişinin işe alınış tarihinden önceki son 3 aylık dönemde 4a ssk kapsamında 10 günden fazla hizmetinin olmaması ayrıca isteğe bağlı bağkur hariç olmak üzere bağkurlu olmaması gerekiyor.
  • İşe alınacak çalışanın bir önceki takvim yılı ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekiyor. Yani diyelim ki işyerinizin 2017 yılı ortalama çalışan sayısı 3 ise bu teşvikten 2018 yılında yararlandıracağınız çalışanın işe girdiği tarihte ve teşvikten yararlanmaya devam edeceği dönemlerde de kendisi haricinde en az 3 çalışanın olması gerekiyor. Eğer 3’ten az olursa ya da sonradan düşerse teşvikten yararlanmaya devam edemezsiniz.
  • İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik primi, damga vergisi ve idari para cezası borçlarının bulunmaması ayrıca aylık prim hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kanuni süresinde verilmesi gerekiyor. Eğer prim borçlarınız yapılandırma kapsamında ise ve taksit ödemelerinizi de düzenli olarak yapıyorsanız ve yapılandırma/taksitlendirme harici de borcunuz yoksa yine bu sigorta prim teşvikinden yararlanma hakkınız olur.

4447-19’uncu Madde Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

4447/19. madde sigorta prim teşviki hesaplaması işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklılık gösteriyor.

Eğer işyeriniz imalat ya da bilişim sektöründe faaliyette bulunuyorsa 4447 geçici 19. madde teşviği kapsamında işveren ve sigorta prim hisselerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. 4447 geçici 19 sigorta desteği kapsamında karşılanacak tutar çalışanın prim ödeme gün sayısının günlük brüt ücreti ile çarpılması sonucu bulunan tutarı geçemeyecek.

Eğer işyeri diğer sektörlerde faaliyette bulunuyorsa bu durumda 4447 geçici 19.madde kapsamında karşılanacak tutar brüt asgari ücretin aylık tutarını geçemeyecek.

Bu kanun kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Örnek 1:İmalat sektöründe faaliyet gösteren Mavi A.Ş. işvereni bu destek kapsamında 2018 Mayıs ayında kanunda aranılan şartlara haiz Ayşe Hanım’ı işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı ve spek tutarının 5.300,00 TL olduğu varsayıldığında;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı:5.300,00* %37,5=1.987,50 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar= 30*67,65( günlük brüt asgari ücret)=2.029,50 TL olduğundan bu işveren bu sigortalı için damga vergisi dışında prim ödemesi yapmayacaktır.

Örnek 1 deki çalışanın aylık spek tutarı 5.500,00 TL olduğunu varsayalım

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı:5.500,00* %37,5=2.062,50 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar= 30*67,65( günlük brüt asgari ücret)=2.029,50 TL olduğundan destek sonrası işveren tarafından ödenecek tutar 2.062,50-2.029,50=33,00 TL

Örnek 2:İmalat ve bilişim sektörü dışında perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Sarı Ltd.Şti. işvereni bu destek kapsamında 2018 Mayıs ayında Kanunda aranılan şartlara haiz Hasan Bey’i işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı ve spek tutarının 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı:4.000,00 * %37,5=1.500,00 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50* %37,5=761,06 TL, olduğundan bu işveren bu sigortalı için 1.500,00-761,06=738,94 TL prim ödemesi yapacaktır.

4447/19’uncu Madde Sigorta Teşvikinden Yararlanma Süresi Kaç Ay?

Yukarı da belirttiğim üzere 4447/ 19. madde teşvikinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe aldığınız çalışan için yararlanabileceksiniz. 4447/19. madde kapsamında teşvikten yararlanma süresi çalışanın durumuna göre farklılık gösterecek. Buna göre 4447 sayılı kanun 19.madde teşvikinden yararlanma süresi aşağıdaki gibi olacaktır.

4447 sayılı kanun 19. maddesi kapsamında destek süresi normalde 12 ay olacak.

Ancak 4447 sayılı kanun geçici 19.madde şartlarına tabi olarak işe alınan çalışan 18 yaşından büyük kadın ise ya da 18-25 yaş arası erkek ise ve ya engelli ise 4447/19. teşvik süresi 18 ay olarak uygulanacak.

İşten Ayrılıp Tekrar İşe Giren Çalışan 4447/19’uncu Maddeden Yararlanabilir Mi?

4447/19’uncu teşvik kapsamında işe alınan ancak yukarıda belirtilen süreyi doldurmadan işten ayrılan sonradan tekrar işe başlayan çalışanlar kalan süre kadar teşvikten yararlanabilecek.

İlk Defa Tescil Edilen İşyerleri Ya Da Bir Önceki Yıl Sigortalı Çalıştırmamış Olan İşyerleri 4447/19 Uncu Madde Teşviğinden Nasıl Yararlanacak?

İlk defa tescil edilen işyerleri ile tescilli dosyası olmasına rağmen bir önceki takvim yılında sigortalı bildirimi olmayan işverenler sigortalının işe tarihi takip eden üçüncü aya ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren bu teşvikten yararlanabilirler.

4447/19’uncu maddeden yararlanan sigortalı aynı ay başka teşvikten yararlanabilir mi? 

Bu teşvikten yararlanma süresi boyunca çalışan başka bir kanun kapsamında sigorta prim indiriminden yararlanamaz.

4447-19’uncu madde teşvik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Başvuru süreci şu şekilde;

Yukarıdaki şartların tamamını sağlıyorsanız öncelikle normal süreçte olduğu gibi çalışanın sigorta işe giriş bildirgesini normal olarak vereceksiniz.

Daha sonra aylık prim ve hizmet belgesini ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeden önce E bildirge ekranında bu kapsamda işe aldığınız çalışan için 4447/19’uncu madde menüsünden onay almanız gerekiyor.

Onay aldıktan sonra ise 7103 Sayılı Kanun numarası ile Aylık prim ve hizmet belgesini vermeniz gerekiyor.

4447-20. Madde Sigorta Prim Teşvik Şartları

Bu teşvik 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için uygulanacak.

Bu kapsamda sigorta desteğinden yararlanabilmeniz için;

2017 yılı çalışan sayısının 3 ya da daha az olması,

İşyerinin özel sektör işyeri olması ve imalat sektöründe faaliyet gösteriyor olması,

İşe alınan çalışanın işe girdiği tarihten önceki son 3 aylık dönemde toplam 4a sigorta kapsamındaki çalışmasının 10 günden az olması, isteğe bağlı 4b bağkur hariç olmak üzere diğer kapsamlarda bağkurlu olmaması,

İşe alınacak kişinin İşkur’a işsizlik kaydının bulunması,

İşe alınacak kişinin 2017 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak alınması ve çalıştığı süre boyunca da ortalama sigortalı şartının sağlanması gerekiyor. Yani diyelim ki işyerinin 2017 yılı ortalama çalışan sayısı 2 ise bu durumda bu teşvik kapsamında işe almış olduğunuz çalışanın teşvikten yararlandığı aylarda kendi haricinde en az 2 çalışanın olması gerekir.

İşverenler bu düzenleme kapsamında en fazla 2 çalışan için bu teşvikten yararlanabilecek.

İşverenin destekten yararlandığı süre boyunca son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcu, işsizlik borcu ve idari para cezası borcunun olmaması gerekir. Yapılandırma/taksitlendirme varsa taksit ödemelerinin düzenli ödeniyor olması ve yapılandırma/taksitlendirme haricinde de son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunun olmaması gerekiyor.

Ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar prim hizmet beyannamesinin kanuni süresi içerisinde verilmesi ve işverenin sigorta prim teşviklerinden yararlanabilmek için herhangi bir yasağının olmaması gerekiyor.

4447/20 inci Madde Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Bu kapsamda çalışan sigortalıların işveren ve işçi hissesi sigorta primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Tabi karşılanacak tutar asgari ücret üzerinden hesaplanacak aylık sigorta primi tutarını geçmeyecek.

Örnek: İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde 01/05/2018 tarihinde işe alınan ve destek kapsamına giren Hasan adlı sigortalı için 2018 /Mayıs ayına ilişkin düzenlenen 7103 kanun numaralı belgede prime esas kazanç tutarının 2.500,00 TL olduğunu varsayıldığında bu sigortalı için;

Sigorta ve işsizlik sigortası primi:2.500,00*%37,5=937,50 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar:2.029,50*%37,5=761,06

Destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar:937,50-761,06=176,44 TL

Gelir ve damga vergisi:

Gelir vergisi:318,75 -152,21=166,54 TL

Damga vergisi:18,98 TL

GV+DV= 166,54+18,98=185,52 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar

Gv:106,55 TL

Dv:15,40 TL

GV+DV= 106,55+15,40=121,95 TL

Destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar

185,52 TL-121,95 TL=63,57 TL

İşverene sigortalının çalışma gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar işverene fondan ödenecek. Yani 30 gün çalışan bir işçi için işverene bu destekten yararlanmış olduğu ayda 53,44*30=1603,20 TL ödeme yapılacak.

4447-20’inci Madde Desteğinden Yararlanma Süresi Nasıl Olacak?

İşleyiş aslında 2017 yılında 687 Sayılı KHK ile verilen sigorta prim desteğine çok benziyor. En son destek tutarı 2018 Aralık ayı için verilecek. Sonrasında işverenlere herhangi bir ödeme yapılmayacak. İşverenler teşvikten sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ayda belirtilen destek tutarından yararlanabilecek.

4447-20 inci Madde Kapsamında İşten Ayrılan Ve Tekrar İşe Giren Çalışan Teşvikten Yararlanmaya Devam Edebilir Mi? 

Bu teşvik kapsamında işe alınan ancak teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılan ve teşvik süresinde tekrar işe alınan çalışan kalan süre kadar teşvikten yararlanmaya devam edebilir.

2018 Yılında İlk Defa Tescil Edilen İşyerleri, Tescilli Olduğu Halde 2017 Yılında İşçi Girişi Olmayan İşyerleri 4447/20. Madde Desteğinden Yararlanabilir Mi?

Daha önce tescili olduğu halde 2017 yılında hiç sigorta girişi bulunmayan işyerleri ile ilk defa 2018 yılında sgk tescili yapılan işyerleri bu destekten yararlanamayacak.

Teşvikten Yararlanamayacak Olan İşyerleri

Bu teşvikten;

Kamuya ait işyerleri,

4734 Sayılı Kanuna tabi olarak yapılan ihaleli işler,

SGDP’ye tabi çalışan emekliler ,

Yurt dışında çalıştırılan sigortalılar yararlanamaz.

Birinci derece akrabalar ile işverenin eşi, kayın hısımları bu destekten yararlanamaz.

4447-20. Madde Sigorta Prim Teşviği Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Eğer yukarıdaki şartları sağladığınızı düşünüyorsanız teşvikten yararlanabilmeniz için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz gerekiyor;

Sigortalı işe giriş bildirgesini normal çalışanın bildirgesi gibi işe giriş uygulamasından girin.

Ardından E bildirge ekranındaki 4447/20. madde teşvik uygulaması menüsünden söz konusu çalışan için teşvik onayını alın.

Onay aldıktan sonra aylık prim ve hizmet belgesini 7103 Sayılı Kanunu seçerek gönderin.

06.06.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM