YAZARLARIMIZ
Kenan Aydoğdu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
kenanaydogduu@hotmail.comŞirketlerde Bağış ve Yardımların Vergisel Değeri (Muhasebe Kayıtları)

1. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEBİLME KOŞULLARI

Bağış ve yardımlar indirim konusu olabilmesi için tamamen karşılıksız ve şarta bağlı olmadan makbuz karşılığında yapılması esastır.[1] Yapılan bağış ve yardımlar ilgili yılın matrahından indirim konusu yapılabilir bir sonraki yıla devredilemez. İndirim konusu yapılabilmesi için bağış yapılan yılda gelir elde edilmesi zarar beyan edilmemesi gerekmektedir. Kanun koyucunun belirlediği bazı bağış ve yardımlar Gelir ve Kurumlar Beyannamesi’nde ayrıca gösterilmek suretiyle ilgili dönem kazancından indirilebilecektir. Genel[2] ve Özel[3] Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediye ve Köyler, Kamu yararına çalışan dernekler,[4] Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan yardımlar kapsamında olmalıdır. Buna göre; bu kapsamda yapılan bağış ve yardımlar matrah azaltıcı unsur olarak hazine zararı oluşturmaktadır.

2. KAZANCIN %5’İ İLE SINIRLI YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/4. Madde hükmünde matrahının tespitinde sınırlı oranda indirime konu olabilecek bağış ve yardımlar ele alınmıştır. Yine diğer indirimler başlığı altında olmak üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/c bende hüküm altına alınmıştır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Madde’sinde hüküm altına alınmıştır. Ticari Kara, KKEG ile yapılan bağış ve yardımlar ilave edilerek, istisnalar düşülecek %5’e matrah oluşturan kurum kazancı tespit edilmiş olacaktır. Bu durumda %5’i hesaplanan kurum kazancı ticari kar değil mali kardır. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 03.05.2010 tarih B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-66 sayılı özelgesinde bu konu hakkında görüşlerini bildirmiştir.[5] 5220 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Madde’sine göre “Kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla indirimler sırasıyla uygulanacaktır.”

Bu indirimler sıra gözetilerek yapılmalıdır, matrahın tespitinde indirimlerin sıralaması önem arz etmektedir. İndirimler sırası ile yapıldıktan sonra sıra bağış ve yardımlara geldiği zaman elde edilen kurum kazancına göre indirim yapılacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-a, b, c, ç, d, e bentlerinde bağış ve yardımlar konu edilmektedir, bu tür bağış ve yardımlar var ise indirim sırası a bendinden başlayarak sırasıyla diğer bendlerin hükümlerine göre uygulanır.[6]

3. TAMAMI VEYA BELİRLİ BİR KISMI KAZANÇTAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Özel kanunlar içerisinde yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yıl kazancına bakılmaksızın matrahtan indirilecektir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/ç bendine göre, “Genel ve Özel Bütçeli Kamu idarelerine, İl Özel İdareleri’ne, Belediyelere, Köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak şartıyla öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, bakım ve rehabilitasyon merkezi, bakımevi inşaası için yapılan harcamaların bu kurum tarafından nakdi veya ayni bağış ve yardımların tamamı KKEG olarak dikkate alınıp daha sonra tamamı ilgili yıl Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde ayrı olarak gösterildikten sonra Kurumlar Vergisi matrahından düşülecektir.”

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Madde’sininin devam eden bendine göre, “Kurumlar Vergisi mükellefleri Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yukarıda sayılan türden yapılan bağış ve yardımların tamamını elde edilen kazanç tutarından indirim konusu yapabilir” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Kurum kazancı yapılan bağış ve yardımların tamamını karşılayacak durumda değilse, bu durumda sadece kazanç miktarı kadarı indirim yapılacak, indirilemeyen bağış ve yardımlar tutarları bir sonraki yıla devredemeyeceği için gelecek yıllarda kullanılması için zarar mahsubu söz konusu değildir.[7]

Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde gıda bankacılığı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Bu nedenle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6.Maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, safi kurum kazancının tespitin­de, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağından dolayı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.Maddesinde yapılan düzenlemeden Kurumlar Vergisi Mü­kellefleri de yararlanacaktır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Madde’sinin birinci fıkrasını 6. Bendi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde fakirlere yardım amacıyla bankacılığı faaliyet yürüten vakıf ve derneklere yapılan gıda, temizlik ve yakacak yardımlarının maliyet bedellerinin[8] tamamı KKEG yazılmadan doğrudan gider yazılarak indirim konusu yapılabilir.[9]

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Madde’sinin birinci fıkrasının ileri teknoloji bendi ve aynı şekilde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Madde’sinin birinci fıkrasının 10. Bendine göre; “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilerek indirim konusu yapılabilir.”

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonu’nca tespit edilecek değeri esas alınmaktadır.[10]

Sanat kültür faaliyetlerinde bulunan dernek ve vakıflara Gelir Vergisi mükellefleri 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Madde’si, Kurumlar Vergisi mükellefleri 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Madde’si  uyarınca ilgili madde hükümleri uygulanır.

4. SPONSORLUK HARCAMALARINDA BAĞIŞ VE YARDIMLARIN DURUMU

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Madde’si, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Madde’si,3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için ‘tamamı’ profesyonel spor dalları için ‘% 50’si‘  Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi matrahlarının tespitinde, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, beyan edilen kazançtan indirilir.[11]

5. PERSONELLERE SAĞLANAN YARDIMLARIN DURUMU

İşletmeler bazen kendi ürettikleri ürünlerden oluşturdukları, çoğunluklada dışarıda hazırlattıkları yiyecek paketlerini çalışanlarına ramazan ya da bayram paketi olarak dağıtabilmektedirler. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Madde’sinde ücretin tanımı yapılmıştır, çalışanlara hizmetleri karşılığı verilen nakdi ya da ayni her türlü menfaat ücret sayılmakta ve ücret olarakta vergilendirilmektedir.[12] Bu nedenle çalışanlara dağıtılan bu yardım paketleri ücret sayılıp brüt hale çevrilerek personelin yardımın yapıldığı aydaki ücret matrahına eklenmesi gerekmektedir.[13]

6. OKUL AİLE BİRLİKLERİNE VE ÖĞRENCİLERE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 25/11/ 2011 Tarih, B.07,1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-7-27 sayılı özelgesinde, okul aile birliklerine yapılan bağış ve yardımların elde edilen gelirin vergi matrahından indirimi söz konusu olmadığını belirtmiştir.

7. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’nun 1. Madde’sinde; "ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi’ne tabi olacağı",   3.  Madde’sinde  teslim koşullarını ve 5. Madde’sinde de   hüküm altına alınmıştır. Yardım amacıyla alınan mallara isitnaden ödenen Katma Değer Vergisi ilgili ayda indirim konusu yapılabilecektir. Bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi Katma Değer Vergisi'nden istisna olduğu hükmedilmiştir.

Bu istisnalar kısmi istisna kapsamında olması nedeniyle bağışlanan malın alımında veya üretimde alınan mallara ait Katma Değer Vergisi’nin indirimi söz konusu olamaz. Geçmişte indirilen tutar var ise, bağış ve yardımın yapıldığı ayda düzenlenecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesi’nde daha önce düşülen tutarın ilave edilecek KDV'ye eklenerek ödenmesi gerekmektedir. 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz rölöve, resterasyon projeleri dahilinde uygulanan işlemler de KDV’den muaftır. Ayrıca ilgili Madde’de sayılan kurum ve kuruluşlara bedel karşılığında yapılan teslim ve ifalar Katma Değer Vergisi’ne tabi tutulacaktır.[14]

8. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN HARÇLAR KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bağış ve yardımları harçlar kanun’u açısından ele alacak olursak; 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59. Madde’sinin (a ve b) bendlerine göre kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz devir işlemlerinde tapu harcından muaftır, harçtan müstesna olduğuna hükmedilmiştir.

5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz devir işlemlerinde tapu harcından muaftır.

9. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bağış ve yardımları veraset ve intikal kanunun açısından ele alacak olursak; 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1. Madde’sine göre ; vergiden muaf olduğuna hükmedilmiştir. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlığı adı altında 3. Madde’sinde ve 4. Madde’sinin birinci fıkrasının (l) bendinde yazılı şahıslar, beyanname vermezler.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal olarak devir olunması durumunda veraset ve intikal vergisinden muaftır.

10. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. Madde’sinde, “ her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön odemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin %25 oranında Özel İletişim Vergisi'ne tabi olduğu, bu verginin matrahının, Katma Değer Vergisi'nin matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği, bu madde’de hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.” şeklinde hüküm vermiş olsada yapılan bu bağış ve yardımın özü itibariyle Özel İletişim Vergisi konusu ve matrahını oluşturmadığından Özel İletişim Vergisine tabi olmaz.

11. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN MUHASEBE KAYDI

11.1. NAKDİ YARDIMLARIN  MUHASEBE KAYDI

*5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre yapılan

bağış ve yardımlar, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıt altına alınıp beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilecektir.

________________ /___________________

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zar. Hes.   xxx 

                 100/102 Kasa/Bankalar Hes.          xxx

_______________  /  ______________________

Uyarı: Özel kanunlarla düzenlenen bağış ve yardımlar, direkt gider olarak kayıt altına alınacaktır.

11.2. AYNİ YARDIMLARIN  MUHASEBE KAYDI

*Bağış ve yardımın ayni olarak yapıldığında bağışlanan mallar maliyet bedeli veya mukayyet değerleriyle dikkate alınacaktır.Bu mallara ait alış kaydı aşağıdaki gibidir.

_______________  /  _________________________

153 Ticari Mallar Hesabı           xxx

191 İndirilecek KDV Hesabı        xxx

                            100/102 Kasa/Bankalar Hesabı    xxx

(Bağışlanacak malın alış kaydı)

___________________ / ___________________

Uyarı: Katma Değer Vergisi Kanunu açısından istisna hükümlerine tabi olduğundan dolayı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. Madde’si nedeniyle bağışlanan mala ait verginin gider yazılması ve indirim KDV’nin iptali gerekecektir.[15]

_______________ / _______________________

689 Diğer Olağandışı Gider ve  Zararlar Hesabı    xxx

153 Ticari Mallar Hesabı                 xxx

391 Hesaplanan KDV Hesabı          xxx

(İndirimi iptal edilen KDV Bağışın stoklardan çıkış kaydı.)

___________________ / ____________________

11.2. GIDA BANKACILIĞINDA MUHASEBE KAYDI 

*Önceden kayıtlara alınmış, daha sonradan bağış yapılmak istenen gıda stokunun muhasebe kaydı

________________ / ____________________

153 Ticari Mallar Hesabı            xxx

191 İndirilecek KDV Hesabı       xxx

                         100/102 Kasa/Bankalar Hes.   xxx

(Ticari malın satın alınma kaydı.)

_____________ / ______________________

____________ / _______________________

157 Diğer Stoklar Hesabı        xxx

 

                           153 Ticari Mallar Hesabı     xxx

(Gıda bankacılığı kapsamına alınan stokların ticari mallar hesabından çıkarılma kaydı.)

_________________ / _________________________

________________ / ____________________

689 Diğer Olağandışı Gid. ve Zar. Hes.     xxx

                            157 Diğer Stoklar Hesabı       xxx

(Gıda bankacılığı kapsamında derneğe bağış kaydı.)

________________ / _____________________

________________ / _____________________

689 Diğer Olağandışı Gid. ve Zar. Hes.    xxx

     391 Hesaplanan KDV Hesabı            xxx

(Gıda bankacılığı kapsamında bağış yapılan stoklara ait KDV’sinin gider hesaplarına devrinin kaydı.)

_______________ / ______________________

*Dışarıdan temin edilerek aynı ay icinde yapılan gıda bankacılığı bağışlarının işletme tarafından muhasebe kaydı:

_______________ / ____________________

157    Diğer Stoklar Hesabı                  xxx

191     İndirilecek    KDV   Hesabı       xxx

                          100/102    Kasa/Bank Hes.       xxx

(Gıda bankacılığı kapsamında satın  alınan malların kaydı )

______________ / _____________________

_______________ / _____________________

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı     xxx

                            157 Diğer Stoklar Hesabı                   xxx

(Gıda bankacılığı kapsamında derneğe yapılan bağış kaydı )

_______________ / ____________________

 _______________ / ____________________

689 Diğer Olağandışı Gider veZararlar Hesabı      xxx

                           191 İndirilecek KDV Hesabı          xxx

Gıda bankacılığı kapsamında bağış yapılan stoklara ait KDV’sinin gider hesaplarına devrinin kaydı.

 UYARI : Bağışlanmak için satın alınan gıda başka KDV döneminde bağışlansaydı 391 Hesaplanan KDV Hesabı kullanılacaktır.)

__________________ / _____________________

*Bağışı alan derneğin yapacağı muhasebe kayıtları söyle olacaktır.

_________________ /___________________

157 Diğer Stoklar Hesabı                   xxx

                 603 Bağış ve Yard. Hesabı         xxx

(Gıda bankacılığı kapsamında alınan bağışların kaydı )

_________________ / __________________  

________________ / ___________________

633 Amaca Yönelik Giderler Hesabı       xxx

                           157 Diğer Stoklar Hesabı            xxx

(İhtiyaç sahiplerine gıda bankacılığı kapsamında  ayni yardım yapılmasının kaydı.)

_______________ / _________________

12- SONUÇ 

Bağış ve yardımların vergi alacağı karşısındaki durumu birden fazla vergi kanunlarında hükme bağlanmıştır. Öncelikli olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Madde’si hükmü uyarınca, Kurumlar Vergisi mükellefleri69 tarafından belli şartlar dahilinde yapılacak bağış ve yardımların bir kısmının %5’i, bir kısmının ise tamamı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilmektedir.70 Matrahın tespitinde Kurumlar Vergisi Beyannnamesi üzerinde diğer indirimler olarak ifade edilen hususlar, kurum kazancına esas diğer unsurlardan ayrı gösterilip indirimler yapılacak ve kurum kazancının tespiti yapılabilecektir.

Bağış ve yardımlar hakkında vergi kanunlarında ve özel kanunlarda bir çok hüküm mevcuttur. Bağış ve yardımlar ilgili kanunda kanunun özüne göre ele alınmıştır. 3065 Sayılı KDVK’nin 17/2-(b)’nci ve geçici 23. Madde’leri hükmünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulmuştur. Bu sebeple vergi muafiyeti tanınan kişi ya da kurumların bağış ve yardım alan ve bağış ve yardım yapan konumuna sahip olduğu durumlarda ilgili fatura üzerinde Katma Değer Vergisi yer almayacaktır. Bu durumda muafiyet tanınan kişi ya da kurum verginin ne yüklenicisi ne de sorumlusu olacaktır.

Bağış veya yardımın yapıldığı hesap döneminde giderleştirilmeden (gıda bankacılığı çerçevesinde yapılan mal teslimleri hariç) vergi matrahından beyanname üzerinden indirilebilir. Ayrıca, bağış ve yardımlar özü gereği karşılıksız olmalıdır.


[1]Adnan Sertaç YAZAR, Matrah Tespitinde İndirim Olarak Dikkate Alınan Bağış ve Yardımlar,Vergi Dünyasi , Sayı 376, Aralık 2012,s.196

[2]http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5018 5018 Sayılı Kanuna Ek Bütçe Ve Mali Kontrol Müdürlüğü Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu İdareleri (I Sayili Cetvel) 15.10.2015 ( Çevrimiçi)

[3]http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5018  Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü  Özel Bütçeli Kapsamindaki İdareler  ( II Sayili Cetvel ) 15.10.2015 (Çevrimiçi)

[4]Vedat NAİR, Kamuya Yararlı Derneklerin Kurulma Süreci, Bunlara Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi ve Vergi Avantajları, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/vedatnair/005/15.10.2015 (Çevrimiçi)

[5]Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı  03.05.2010 tarih B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-66 sayılı özelgesi;http://www.suryay.com.tr/mevzuat/bagis-ve-yardimlarin-vergisel-sonuclarinin-degerlendirilmesi/58743 13.11.2015  (Çevrimiçi)

[6]Ali AYAZ, Bağış ve Yardımlarda Kurum Kazancının Tespiti Sorunu, Vergi Dünyası, Sayı 390, Şubat 2014,  s.86

[7]Erdoğan ÖNER, Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara Şubat 2015,  s. 412

[8]Abdurrahman AKDOĞAN, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 10. Baskı, Gazi Kitap Evi, Özbaran Matbacılık, Ankara, Ekim 2011  , s.228

[9]30.12.2004 -5281/43-8 md. ile “gıda maddelerinin” deyimi “ gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin” olarak değiştirilmiştir

[10]http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwiXl5H2_vPHAhUCRBQKHSZ5D1s&url=http%3A%2F%2Fwww.verginet.net%2FSirkuler%2F2015yili26.pdf&usg=AFQjCNF27FwdsnNt2xJoiToubi6eF1Rt1w 15.11.2015 (Çevrimiçi)

[11] Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü, Özelge Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-10-8560-9695 sayılı Özelgesi

[12]Nevzat ŞENSES, "Ramazan Ayında Çalışan Personele Dağıtılan Erzak Yardımların Vergi Kanunları Acısından Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Bir Örnek", Vergi Dünyası, Sayı, 372 Ağustos 2012, s. 223

[13]http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/makaleler/lebib-yalkin-mevzuat-dergisi_mdergi_/2015-haziran-sayi-138_mdergi_8791a-00_/personele-verilen-ramazan-paketlerinde-vergi.html  15.11.2015 (Çevrimiçi)

[14] Fazlı EMEKTAR Türk Vergi Hukukunda Bağış ve Yardımlar, Vergi Dünyası, Sayı 365, Ocak 2012, S.139

[15]Fazlı EMEKTAR, a.g.m., S 138

26.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM