YAZARLARIMIZ
Kemal Efeler
Vergi Müfettişi
kemalefeler@hotmail.comHizmet İhracı İstisnasında Ödeme Belgesi Şartı, Bedelin Türkiye’ye Getirilmesi ve Tasarrufu

1.Hizmet İhracı İstisnasında Ödeme Belgesi Şartı

3065 sayılı KDV Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. Bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

- Hizmetten yurtdışında faydalanılması, gerekir.

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır. Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin bedelin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.  Ancak hizmet ihracı kapsamında beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmez.  Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.

2.İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi ve Tevsiki

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve %80’ini bir bankaya satılma zorunluluğu getirilmişti. 3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2019-32/53 Tebliğ ile bu süre 4 Eylül 2019 tarihine, 31 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2019-32/55 Tebliğ ile de 4 Mart 2020 tarihine kadar bu uygulama uzatılmıştı. 31 Aralık 2019 tarihli 2019-32/56 sayılı Tebliğ ile ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmış bulunmaktadır. Buna karşın ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu devam etmektedir.

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesine göre, ihracat bedellerinin Türkiye’ ye getirildiğini tevsik eden belgelere aşağıda kısaca değinilmiştir.

2.1- Bankalara Getirilen İhracat Bedelleri

İhracat bedelinin süresinde yurda getirilmesinin mevzuata uygunluğunun tevsiki için bankalarca “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenecektir. İhracat bedellerinin takip edileceği sistem Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar bankalarca kabul işlemlerinde her bir işlem itibarıyla İBKB veya DAB ’dan yalnızca bir tanesi düzenlenebilir.

2.2- Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri

Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük idarelerince onaylı Nakit Beyan Formu ile yapılır.

2.3- Çek İle Tahsil Edilen İhracat Bedelleri

İhracatçılarca ihracat bedeli olarak tahsil veya iştira için tevdi edilen banka veya şahıs çekinin bankalarca iştiraya alınması halinde;

a) Çekin keşidecisi yurt dışındaki banka ise iştira anında İBKB düzenlenebilir.

b) Çekin keşidecisi şahıs ise çek karşılığı muhabir hesaplarına alacak geçmeden İBKB düzenlenemez.

 İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin yurda girişinde gümrük idarelerine beyan edilme zorunluluğu yoktur. Türkiye’deki bankalarca düzenlenen çeklerin iştira edilerek ihracata ilişkin İBKB düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt dışından geldiğini belirten yazısı aranır.

2.4. Kredi Kartıyla Tahsil Edilen İhracat Bedelleri

İhracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği işlemlerde, kredi kartının yurt dışından verilmiş olduğunun tespiti şarttır. Bu işlemlerde, fiş (slip) bedelinin ihracatçıya ödendiği tarih itibarıyla talebe göre her bir fiş için ayrı ayrı ya da fiş bedellerinin tamamı için tek bir İBKB düzenlenebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçıya ait ve Türkiye'deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubelerinden alınan kredi kartları ile tahsil edilmesi mümkündür.

2.5- Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Aracılığıyla Getirilen İhracat Bedelleri

İhracat bedelleri 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla da yurda getirilebilir. Söz konusu bedellerin ihracat bedeli olarak kabulü bankalar tarafından yapılır. Söz konusu bedellerin ihracat bedeli olarak kabulünün 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu bedellerin kabulü bu efektifin/havalenin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı ödeme/elektronik para kuruluşu yazısının ibrazı veya kabul işlemini yapacak bankaca efektif/havale konusu dövizlerin yurt dışından havale olarak geldiğinin ödeme/elektronik para kuruluşundan yazılı teyidinin alınması kaydıyla yapılır.

2.6- Başka Firmaların Hesaplarına Gönderilen İhracat Bedelleri

İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.

2.7- İhracatçının Hesabına Yurt Dışından Transfer Edilen İhracat Bedelinin İBKB Düzenlenmeden Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Veya Efektif Olarak Alınması Halinde İhracat Bedelleri

Hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı kaynaklı olduğunun transferin geldiği bankanın; tutar, transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı beyanının ibrazı ve bedelin ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin bu kapsamda yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.

3.Hizmet İhracat Bedelinin Tasarrufu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesine göre; Hizmet ihracatı işlemlerinde bedellerin tamamı ihracatçılar tarafından tasarrufu serbesttir.

Kaynakça:

  • KDV Uygulama Genel Tebliği
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/53 sayılı Tebliğ
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/55 sayılı Tebliğ
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/56 sayılı Tebliğ
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi 

08.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM