YAZARLARIMIZ
Kayhan Yüzbaşıoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kayhan.yuzbasioglu@gmail.comŞirketlerde Stratejik Planlama ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Geleceği Hakkında Öngörüler / Strategic Planning in Companies and Predictions on the Future of Financial Consultancy Profession

Şirketlerde Stratejik Planlama ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Geleceği Hakkında Öngörüler

Bildiğimiz üzere Mali Müşavirlik mesleği özünde bir mali danışmanlık faaliyetidir. Bir veya birkaç konuda danışmanlık yapabilmek için ciddi bir bilgi birikimin yanı sıra, deneyim ve sürekli gelişim şarttır.

Son yıllarda ivmelenerek hızlanan dijitalleşme de mali müşavirliği mutlak surette etkileyecektir. “Defter Beyan Sistemi” ‘nin de bunun önemli göstergelerinden biri olduğu açıktır. Çünkü bir süre sonra zaten hazır olan alt yapı ile sermaye firmalarının da tüm işlemleri bu sistemden yapılacaktır. Bu da şu anlama gelmektedir, tek düzen hesap planı hesapları yoruma kapalı olacaktır, denetim ve kontrol bu açıdan daha rahat sağlanacaktır. Bundan sonra; rutin yapılan işlerin yanı sıra mali analiz, bilirkişilik, adli muhasebe, bağımsız denetim, muhasebe sistemleri kurulumu, bütçe ve planlama ve benzeri alanlarda uzmanlaşmak daha akılcı olacaktır.

Dolayısıyla bizlerin artık müşavirlik hizmetini daha fazla ön plana çıkararak çalışmalıyız fikrindeyim.

Bu bağlamda; aşağıdaki önerilerde bulunabilirim :

1-MALİ TABLOLAR ANALİZLERİ, YORUMLANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULMASI :

Mali Tablo Analizi ’nde, doğru veri girişleri için sağlam temelleri olan bir muhasebe alt yapısı zorunluluktur. Doğru bilgileri içeren bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, smm tablosu, fon akım tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ile yapılacak analizlerle firmalar doğru değerlendirilebilir, problemli alanlar tespit edilerek çözümler geliştirilebilir. Burada Mali Tablolar ile birlikte Maliyet Analizleri, paralel olarak değerlendirilmelidir.

Mali Tablolar Analizi tekniklerinden hangisi veya hangilerinin kullanılacağının tespitinde göz önünde bulundurulacak kriterlerin doğru belirlenmesi önemlidir. Doğru dataların sektörel bazda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Verilerdeki değişimlerin doğru tespiti ve yorumlanması önceliktir. Firmaların yapılmış bütçeleri de göz önünde bulundurularak, mali tablo analizleri sonucunda elde edilen veriler, ileri yönelik istatistiksel hesaplamalar, orta ve uzun vadeli firma hedefleri konularında temel taşları oluşturacaktır.

2-MALİYET ANALİZLERİ

Burada asıl olan fayda-maliyet, kar-maliyet, maliyet-hacim-kar analizleri yapabilmek, başabaş noktalarına göre bir sonraki aşama olan bütçeleme işlemlerine geçebilmektir.

2a-Maliyet Analizlerinde en önemli konu giderlerin maliyetlendirilmesidir. Burada ilk adım, sağlıklı ve düzgün çalışan, gerekli kontrollerin ve iyileştirmelerin yapıldığı, sürekli geliştirilebilen bir maliyet muhasebesi sistemi kurmaktır.

2b-Maliyet Analizlerinde yönetim muhasebesi ilkelerinin kullanılması doğru olacaktır. Kullanılacak tekniklerin öncelikleri bu ilke ve tanımlara göre belirlenmelidir.

2c-Maliyet Analizleri MTA ile paralel olarak değerlendirilmelidir.

3-MAKRO-MİKRO EKONOMİK VERİLER & DEĞERLENDİRİLMESİ:

Salt sektörün ve ülkenin değil, global ekonomik verilerin de değerlendirilmesi artık daha önemli hale gelmiştir. Özellikle büyük ve büyüme trendine girmiş firmaların çoğunluğu, ürün ve/veya hizmet sağlamak fark etmeksizin uluslararası çalışmaya yönelmektedirler. Bu noktada gümrük vergilerinden kotalara, ithalat-ihracat yapılan ülkelerin vergi sistemleri ve mali politikaları, sürdürülebilir ticari ilişkilere dek tüm etmenler firmaları mutlak suretle etkileyecektir. Dolayısıyla; makro ekonomik göstergeler global anlamdaki eğilimleri mikro ekonomik göstergeler de bölgesel ve ülkesel eğilimleri, geçerli ekonomik sistemleri içerecektir. Bunların tamamı birer etkin değişken olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

4-BÜTÇE:(Genel yönetim gideri bütçesi, Faaliyet bütçesi, Finansman bütçesi)

Firmaların bütçe konusunda da desteklenmesi bizlerin mesleki sorumluluklarından biri olduğu düşüncesindeyim. Bütçeler; profesyonelce yapılmalıdır. Örneğin büyük hacimli inşaat firmalarında, bütçeleri teknik ofis personeli yapmaktadır; ancak elbette ki bütçe çalışmalarında mali müşavirlerin de bulunması fikrimce gereklidir.

Stratejik olarak planlamalar, uygulanabilir bütçelerle mümkündür. Dolayısıyladır ki, bir firmanın özellikle yatırım projeksiyonları da dahil olmak üzere ileri yönelik tüm tahminlemelerinde bütçeler ilk adımı oluşturmaktadır.

Gerekliliklerine göre aşağıdaki bütçeler oluşturulabilir :

-Genel İşletme Bütçesi

-Planlama Bütçesi(Statik, stabil); bu tür bütçelerde revize gereklidir.

-Kontrol Bütçesi (Dinamik, esnek, değişken)

-Ödenek Bütçesi

-Sermaye Bütçesi

-Döner (Sürekli) Bütçe

-Üretim Bütçesi

Burada bütçe çalışmalarında aşağıdaki işlemlerin yapılması doğru olacaktır.       

4a-Bilanço kalemlerine göre başlangıç bütçesi(R=0) hazırlanması.

4b-Gerçekleşme raporları ile(Nakit Akış Tablosu, reelize edilmiş takip tabloları ) yapılmış bütçenin karşılaştırılarak revize edilmesi. Bir önceki yıl verileri ile mevcut yılın mikro ve makro iktisadi verileri ışığında karşılaştırılması (Kur farkları, ticari hacimler, sektörel bazda vergiler vs.).

4c-Bütçe verileri ile olasılık hesaplamalar çerçevesinde 3-6-9-12 aylık projeksiyonların hazırlanması (Kar-Zarar Analizleri).

4d-Yatırım projeksiyonu: Belli “t” süre sonunda istatiksel verilerle kar-zarar tahminleri yaparak, “t” süre önceden kaynak verimliliğini arttırmak, atıl fon ve varlıkları doğru değerlendirmek yoluyla kar ve fayda maksimizasyonu, maliyet optimizasyonu sağlanması.

5-VERGİ DANIŞMANLIĞI:

Yurtiçinde; özellikle gelir tablosundaki “Dönem Karı ve Zararı” - “Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” kaleminde yer alacak olan vergi yükümlülüklerinde, vergisel avantajların belirlenip uygulanması ve önceden önlemi alınmak suretiyle diğer yasal yükümlülük giderlerinin optimize edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Güncel mevzuata hakim olmak bu konudaki ilk görevimiz durumundadır. Bu noktada elbette Sosyal Güvenlik teşviklerini de göz ardı etmemek doğru olacaktır.

Yurtdışında ise genel anlamda lokal danışmanlardan, lokal meslektaşlardan yardım alınmaktadır. Ancak dünya genelinde hemen her ülkede vergi işleyişi ana hatları ile aynıdır. Dolayısıyla bizler için yurtdışındaki vergi ve sosyal güvenlik işlemlerinin, danışmanlığının büyük sorun olmayacağı düşüncesindeyim. Ayrıca, uluslararası ticarette gümrük vergisi, lojistik ve sigorta kanunları da mutlaka önemsenmelidir.

Son olarak şunları ekleyebiliriz ;

-Yukarıdaki kavramların ışığında, öncelik firmaların muhasebe-finans sistemlerini kurmak veya revize etmek gerekecektir. Burada firmanın muhasebe politikalarının belirlenmesi ve/veya uygun hale getirilmesi de önem arz etmektedir.

-Sürekli denetim ve kontrol ile sistemi sağlıklı tutmak, iç kontrol sistemini kurmak da gerekliliktir. Bu sayede hem statik hem de dinamik düzeyde kontrollü ilerlemek ana prensiplerden olmalıdır.

-Firmalardaki kurumsallaşma ve düzenli ilerleme adına gereksinim duyulan her birim-bölümde sistemsel işleyişin detaylı olarak prosedürlerle belirlenmesi; daha sağlıklı, zamanın doğru kullanıldığı, hata payının en aza indirilebildiği, kayıplarının azaldığı disiplinli bir faaliyet sağlayacaktır.

-Tüm bunların ışığında; elde edilecek sonuçlarla firmaların mikro düzeyde sağlıklı ve karlı ilerlemesi; makro düzeyde piyasalarda rekabet edebilir durumda, güçlü ve gelecek konusunda güvende olmaları sağlanabilecektir.

Strategic Planning in Companies and Predictions on the Future of Financial Consultancy Profession

As is known, the Financial Consultancy profession is essentially a financial advisory activity. Providing consultancy on one or more subjects requires vast knowledge and experience as well as continuous improvement.

Digitalization, which has gained acceleration in recent years, will definitely affect financial consultancy. “The Book Declaration System” is obviously one of the important indicators of this fact since, thanks to the available infrastructure, this system will be used for all transactions of the corporations in time. This means that the accounts in the uniform chart of accounts will be closed to interpretation, so audit and control will be easier in this respect. From now on, in addition to routine works, it would be more reasonable to specialize in financial analysis, expertise, forensic accounting, independent audit, installation of accounting systems, budgeting and planning, and similar areas.

Therefore, I am of the opinion that we should give the consultancy service prominence.

In this context, my suggestions are as follows:

1- ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS, AND SOLUTION PROPOSALS:

Financial Statement Analysis absolutely requires well-grounded accounting infrastructure for accurate data entries. Companies can be evaluated correctly, problematic areas can be identified and solutions can be developed through analysis with accurate balance sheets, income statements, cash flow statements, cost of sales tables, fund flow tables, dividend tables, and equity change tables. In this respect, Cost Analysis should be evaluated in parallel with Financial Statements.

It is important to correctly determine the criteria to be taken into consideration when determining the Financial Statement Analysis technique(s) to be employed. Correct data should be evaluated on a sectoral basis.

Correct detection and interpretation of changes in data is of top priority. Data obtained from financial statement analysis considering the prepared budgets of companies will form the cornerstones in forward-looking statistical calculations as well as medium and long-term company targets.

2-COST ANALYSIS

What really matters is to be capable of making cost-benefit, profit-cost, cost-volume-profit analysis, and proceeding to the next step, the budgeting activities, according to break-even points.

2a-In the Cost Analysis, the most important issue is costing of expenses. The first step is to establish a proper cost accounting system subject to necessary controls and continuous improvement.

2b-Cost Analysis should be performed pursuant to the management accounting principles. Priorities regarding the techniques to be used should be determined according to the said principles and definitions.

2c-Cost Analysis should be evaluated in parallel with Financial Statement Analysis.

3-MACRO-MICRO ECONOMIC DATA & EVALUATION:

It has become more important to evaluate not only the sector or the country but also the global economic data. Especially the majority of large or growing companies tend to operate internationally, regardless of providing products and/or services. At this point, the companies will be definitely affected by all factors, from customs duties and quotas to tax systems and fiscal policies of import-export countries and sustainable commercial relations. Therefore; macroeconomic indicators will include global trends, while microeconomic indicators will include regional and national trends as well as prevailing economic systems. All of these should be considered as effective variables.

4-BUDGET:( General administrative expense budget, Operating budget, Financing budget)

I believe that our professional responsibilities also include supporting our clients in terms of budget. Budgets should be prepared professionally. For example, budgets are prepared by technical office staff in large-scale construction companies. However, I am of the opinion that financial consultants should attend the budget studies.

Strategically, planning is possible with feasible budgets. Therefore, budgets constitute the first step in all forward-looking estimations of a company, including investment projections in particular.

The following budgets can be set according to the respective requirements:

-General Operating Budget

-Planning Budget (Static, stable); such budgets require revision.

-Control Budget (Dynamic, flexible, variable)

-Allowance Budget

-Capital Budget

-Revolving (Perpetual) Budget

-Production Budget

The following actions should be taken during the budget studies.         

4a-Preparing an initial budget (R=0) according to the Balance sheet items

4b-Comparing the Realization reports (Cash Flow Statement, realized follow-up tables) with the prepared budget, and revising it.Comparing the previous year’s data with the current year's micro and macroeconomic data (Exchange differences, commercial volumes, taxes on sectoral basis, etc.).

4c-Preparing of 3-6-9-12-month projections within the framework of budget data and probability calculations (Profit-Loss Analysis).

4d-Investment project: Making profit-loss estimates using statistical data at the end of a given period of “t” to increase resource efficiency “t” time in advance and ensuring profit and benefit maximization and cost optimization by correctly utilizing the idle funds and assets.

5-TAX CONSULTANCY:

In terms of the domestic tax liabilities, especially the ones included in the items “Profit and Loss for the Period” and “Provisions for Taxes and Other Legal Liabilities on Profit for the Period” in the income statement, it is necessary to identify and implement tax advantages and optimize other legal liability expenses by taking precautions beforehand. It is our first duty to have a command of the current legislation. Of course, the Social Security incentives should not be ignored as well.

Typically, professional help is received from local consultants and local counterparts abroad. However, tax procedures are similar in almost every country across the world. Therefore, I think that tax and social security transactions and consultancy services abroad will not be a big deal for us. Furthermore, customs duty, logistics and insurance laws must also be taken into consideration in international trade.

Finally, the following can be added;

- In the light of the foregoing, it will be necessary to establish or revise the accounting-fiscal systems of the companies at first. It is also important to determine and/or adapt the accounting policies of the companies.

- It is also necessary to keeping the system healthy through continuous inspections and control, and establish an internal control system. This may help making progress in a controlled manner at both static and dynamic levels as a main principle.

- Determination of the systematic functioning in each unit-department required for institutionalization and regular progress in companies through detailed procedures will enable healthier and well-disciplined operation where time is used correctly, the margin of error is minimized, and possible losses are reduced.

- In the light of all these, the results to be achieved will help companies making healthy and profitable progress at the micro level as well as being competitive and strong in markets and secure about the future at the macro level.

24.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM