YAZARLARIMIZ
Kadir Cirit
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Sayıştay E. Baş Denetçisi
Atılım Ymm Ltd. Şti
kcirit@atilimymm.com.tr2d Standart İade Talep Dilekçesi Olmadığı İçin KDV İade Talebinin Reddedilmesi Hakkında Vergi Mahk. Kararı

İstanbul İli X Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, mükellefin 2019 yılına ait İndirimli Orana Tabi KDV iadesi talebi aşağıda açıklandığı gibi reddedilmesi dolayısıyla, (dava açılması aşamasında, bizzat YMM’ iz tarafından hazırlanan dava dilekçesi ile) Mükellef tarafından, İstanbul X Vergi Mahkemesinde dava açılmıştı.

DAVA KONUSU: 3065 Sayılı Kanun’ nun 29/2 inci maddesi kapsamında; 2019 yılında teslimini gerçekleştirdiğimiz konut satışına istinaden, indirim yolu ile gideremediğimiz KDV’ nin, yüklenilmesi dolayısıyla 2020 ŞUBAT dönemi KDV Beyannamesi ile KDV İadesi talep edilmiştir. KDV iadesi talebine ilişkin İnternet Vergi Dairesi (VEDOP) sistemine tüm verilerin yüklenilmesine, hatta süresinden önce 22.9.2020 tarihinde E-YMM portalından YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilmesini takiben Vergi Dairesi tarafından incelenmesini müteakip eksiklikler 172 gün içinde yazışmalar ile tamamlanmasına rağmen,  24.03.2021 tarihli Vergi Dairesi yazısı ile 2D Standart KDV İade Talep Formu 31.12.2020 tarihine kadar verilmediği gerekçesiyle “KDV iadesi talebi”miz reddedilmiştir. 3065 S.K.’ nun 29/2.inci maddesi ile düzenlenen yasal hakkın, vergi dairesi yazısı ile reddedilmesi dolayısıyla, İleride Telafisi mümkün olamayacak Şirketimizin maddi zararlarına yol açan İdari işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve iade talebimizin yasalar çerçevesinde genel esaslara göre Şirketimize ödenmesi isteminden ibarettir.

İSTEM:

2019 yılında teslimini gerçekleştirdiğimiz konut satışına istinaden, indirim yolu ile gideremediğimiz KDV’ nin, yüklenilmesi dolayısıyla 2020 ŞUBAT dönemi KDV Beyannamesi ile KDV İadesi talep ettiğimiz ve eksiklik yazıları sonrasında yenilenen 4XX.XXX,00 TL. KDV İadesi talebimizi reddetmesi dolayısıyla,  

           a.- 3065 S. Kanun’ nun 29/2. Maddesiyle, mükelleflere Yasa hükmü ile verilen KDV iadesi hakkımızın, gerekçesiz olarak Davalı İdare tarafından bir yazı ile reddedilmesinin Kanun koyucunun amacı ve ruhu ile bağdaşmadığı,

           b.- Davalı İdare’ nin hiyerarşik yapıda bağlı olduğu Bakanlık ve Genel Müdürlüğün tüm ülke genelinde uyguladığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi VEDOP sistemi tarafından bütün bilgilerin kabul edilerek onaylandığı, (GİB) E-YMM portalından YMM KDV İadesi Raporu’ nun kabul edildiği, Davalı Vergi Dairesi inceleme görevlileri tarafından 170 gün incelenmesi sonucunda eksikliklerin giderildiği, ancak ödeme aşamasında, KDV iadesi uygulama esaslarında ana unsur olarak addedilmeyen 2 D Standart KDV İade Talep dilekçesi noksanlığı ile reddedilemeyeceği,

           c- KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen, 429 Seri nolu Tebliğ’de yer verilen Standart KDV İade Talep Formu hakkında söz konusu Tebliğ’de “Bu Tebliğde yer verilen başvuru şartlarına uygun olmaması nedeniyle iade talebinin dikkate alınmaması, iade hakkını ortadan kaldırmadığı gibi gerekli şartların sağlanması halinde yeniden iade talebinde bulunulmasına da engel değildir.” Hükmü Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ hükmü olarak yayımlandığı için, Şirketimize ait “2D KDV İade Talep Dilekçesi” verilmesi konusunda süre tahdidi olmadığı ve sonradan da telafi edilebileceği, iade hakkını ortadan kaldırmadığı gibi iade yapılmasına da engel olamayacağının hüküm altına alındığı,

           d.- Denetim ve Tasdik Sözleşmesi yapılan Yeminli Mali Müşavir   tarafından (GİB sistemine 469 sayfalık YMM Tasdik Raporu yüklendiği), ibraz edilen Rapor, Davalı İdare tarafından incelenmesi sürecinde, 170 gün süren yazışmalarda, bu eksikliğin, KDV iadesini engellediği hakkında bilgi verilmediği,

           e.- KDV İade talebi; mahsuben iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılması durumunda iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle, YMM raporu ile talep edilmesi halinde ise YMM Raporunun ibraz edildiği tarih itibariyle geçerlik kazanacağının KDV Genel Uygulama Tebliği’ nde yer verildiği,

           f.- Yukarıda gerekçeleri belirtildiği gibi, Şirketimizin talep ettiği(son revize tutar) 495.092,05 TL KDV iadesi hakkında “İleride Telafisi Mümkün Olmayan Sonuçları” ile Şirketimizin öz kaynaklarının yitirilmesine ve iflas aşamasına kadar sürükleyeceği dikkate alınarak, Davalı İdare’ nin uyguladığı İdari İşlemin önce “YÜRÜTMENİN DURDURULMASI”  ve yargılama sonucu İPTALİ’ istemi Yüce Mahkemenin Takdirlerine…..

           sunulmuştu.

İSTANBUL X. Vergi Mahkemesi’ nin XX.XX.2021 tarihli “YÜRÜTMENİN DURDURULMASI” Kararında özetle;

         “……..Olayda, bir takım hakların kısıtlanması veya bir takım haklardan yaralanmanın belirli koşullarda sınırlandırılmasını öngören düzenlemelerin Anayasa'nın belirlediği sınırlar dahilinde ancak Kanunlarla yapılabileceği, Yasayla tanınan bir hakkın Yasa hükmünde öngörülmediği halde, Genel

Tebliğ gibi ikincil bir mevzuatla hak düşürücü bir şekilde kapsamının daraltılmasının hukuk devleti ilkesinin normlar hiyerarşisi prensibine ve Anayasanın 73. maddesinde yer alan verginin kanuniliği ilkesine aykırılık teşkil edeceği, bu nedenle de böyle bir düzenlemenin tebliğ ile yapılmasının hakkın özüne dokunacağı sonucuna ulaşılmış olup, aksinin kabulü, Yasama organınca getirilen bir kanuni düzenlemenin, Maliye Bakanlığı'nca değiştirilmesi, dolayısıyla da kanunda öngörülmeyen bir sınırlamanın Tebliğ ve daha alt düzeydeki idari işlemle getirilmesi sonucunu doğurabileceğinden,

kuvvetler ayrılığına ters düşeceği gibi fonksiyon gaspına da yol açabilecektir.

Bu itibarla, iade talebine ilişkin Kanun'da öngörülmeyen bir sınırlandırma getiren Tebliğlere istinaden, 2019 yılında teslimi gerçeklesen konutlar satışına istinaden indirim yolu ile giderilemeyen ve Şubat/2020 dönemi KDV beyannamesi ile beyan edilmiş olan KDV'nin iade edilmesine yönelik yapılmış olan başvurunun idarece reddine ilişkin 2X.0X.2021 tarih ve 2XXXX7 sayılı işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Hukuka aykırılığı açık bulunan dava konusu işlemin davalı idarece uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zarar olan iade taleplerinde yüksek orandan teminat istenilmesi durumu ortaya çıkacağından yürütmenin durdurulması talebinin kabulü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 2577 sayılı Kanunun 27/2. maddesinde öngörülen şartlar davacı yönünden oluştuğundan dava konusu işlemin yürütmesinin teminat aranmaksızın durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 0X/0X/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." Hükmü verilmiştir.

Bu Karara istinaden, İstanbul XXXXXXXX Vergi Dairesi Müdürlüğü İstanbul Bölge İdare Mahkemesi XXXXXX VERGİ DAVA DAİRESİ’ ne İtirazı üzerine XX.XX.2021 tarihli OYBİRLİĞİ Kararında özetle;

“………………

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; uyuşmazlıkta 2577 sayılı Yasa’nın 27/2. Maddesinde öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda itiraza konu kararın gerekçesi ve dayanağını oluşturan nedenler Dairemizce de hukuka ve usule uygun bulunmuştur.

Açıklanan nedenlerle, itiraza konu Vergi Mahkemesince verilmiş olan yürütmenin durdurulması kabul kararına davalı idare tarafından yapılan itirazın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesinin 7. fıkrası uyarınca reddine, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak 29/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”  Hükmü karar altına alınmıştır.

Bilgi edinilmesinde ve emsal durumların da varlığı düşünülerek meslektaşlarım ile paylaşmakta yarar görüyorum. 09/07/2021

(NOT: Vergi Dairesi İdari işleminin İptaline ilişkin Yargı Kararı henüz tebliğ edilmediği için yazımda karartma uygulanmıştır. Tebliğ sonrasında Yargı Kararı karartmasız tam metin olarak duyurulacaktır. )

12.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM