YAZARLARIMIZ
İsmet Ömer Güneş
Avukat
Bilim Uzmanı
ismetomergunes@gmail.comOrganize Sanayi Bölgelerinde Emlak Vergisi Muafiyeti ve Önem Arz Eden Diğer Hususlar

Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi üretiminin belli alanlarda toplandığı, sanayiciye altyapı , yol ve diğer pek çok hususta avantajlar sağlayan, aynı zamanda sanayi tesislerinin müstakil şekilde yapılaşmasına nazaran çevreyi koruyan ve her konuda denetlenebilirliği yüksek alanlardır. Tüm bu avantajlarının yanında sanayiciler de çeşitli adlar altında altyapı, yol ve diğer hizmetlere katılma payı öderler. Böylesi hem sanayici için müstakil çalışmasına nazaran maliyetleri azaltmakta hem de bulunduğu bölgeyi istihdam ve cazibe merkezi haline getirmektedir. "Örgütlü toplum güçlü toplumdur" ilkesi gereği organize sanayi bölgeleri özendirilen ve desteklenen müesseselerdir. Bu desteklemeyi emlak vergisi alanında da görmekteyiz.

Emlak Vergisi Kanunu, 2017 yılına kadar organize sanayi bölgelerinde yer alan binaların, inşasının tamamlandığı tarihi takip eden takvim yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici olarak emlak vergisinden muaf olduğunu hükme bağlamıştır.  Kanunun "geçici muafiyetler" başlıklı 5. maddesinin (f) fıkrası şöyledir;

"Organize sanayi bölgeleri,  serbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle geçici muafiyetten faydalandırılır."

Daha sonra Emlak Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde listelenen çok sayıdaki geçici muafiyetten yukarıda belirttiğimiz (f) bendi  7033 sayılı yasa ile 18/06/2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yine aynı yasanın 4. maddesinde yer alan "daimi muafiyetler" listesine alınmıştır. İlgili madde şöyledir;

   " Daimi muaflıklar:

Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981-2536/1 md.) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.

             ...

m) (Değişik : 8/12/1980 - 2350/1 md.) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar;

             ...                              "

Böylelikle 18/06/2017 tarihinden itibaren OSB'lerde yer alan binalar daimi olarak emlak vergisi muafiyetine kavuşmuşlardır. Öncesinde bazı şartlarla geçici olarak bina vergisinden muaf olan bu binaların daimi olarak bina vergisinden muaf olması bina vergilerinin çok yüksek meblağlara ulaştığı OSB'ler açısından ciddi avantaj sağlamaktadır. Bu Binalar için ayrıca tabiat varlıkları katkı payı da ödenmeyecektir. OSB'lerde yer alan binaların daimi muafiyetten yararlanmasının tek şartı ise bu binaların kiraya verilmemesi şartıdır.

OSB'lere tanınan daimi muafiyete rağmen birçok belediyenin halen OSB'ler yer alan binalar için emlak ve bina vergisi ile tabiat varlıkları katkı payı tahakkuk ettirdiğini görmekteyiz. Ya yeni düzenlemeleri takip etmemekten yada "ya tutarsa" diyerek yapılan tahakkuklar hukuki olmayıp son beş yıl içerisinde yapılan ödemelerin iadesi dava yolu ile mümkündür.

Yine ilçe belediyelerinnin OSB'lere yönelik yaptığı hukuki dayanağı olmayan bir diğer vergiye de değinmekte fayda var. Zira uygulamada belediyelerin sık yaptığı hatalardan bir diğeri de OSB'lerde bulunan işletmelere yapılan ilan ve reklam vergisi tahakkuklarıdır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinde OSB tüzel kişiliklerine tanınan yetki ve sorumlulukların bu kanun kapsamı dışında tutulduğundan bahsedilmiştir. Yine 4562 sayılı kanunla OSB tüzel kişiliğinin gelirleri arasında ilan ve reklam gelirlerine de yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyelerin OSB içerisinde yer alan işletmelere ilan ve reklam vergisi tahakkuku yapması da hukuken doğru değildir. Bu konuda da son beş yıl içerisinde yapılan  ödemelerin iadesi dava yolu ile mümkündür.

15.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM