YAZARLARIMIZ
İsmail Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
BDO IK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
ismail.unlu@bdo.com.trKobi Birleşmelerine Vergi Desteği

Yeni gelen düzenleme ile KOBİ kapsamında bulunan üretim yapan şirketlerin birleşmelerine yönelik vergi teşviki geliyor. Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen madde ile sanayi sicil belgesine sahip olan KOBİ’lerin birleşmesi halinde  birleşme dönemi dahil 3 yıl ödeyecekleri kurumlar vergisi indiriminde % 75’lere kadar indirim geliyor.

Yapılan bu düzenleme ile Kanunda yer alan şartları taşıyan KOBİ birleşmeleri ile şirketler 3 yıl süre ile kazançları üzerinden % 20 kurumlar vergisi yerine % 5’e kadar indirimli kurumlar vergisi ödeyebilecekler.

27 Ocak 2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete ile yürülüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. Maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine 5. fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

 “19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi tarafından 12 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde  açıklamalar yapılmıştır.  Gerek ilgili kanun maddesi gerekse 12 seri nolu KV Genel Tebliğindeki düzenlemeler doğrultusunda KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için aranan koşulları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

-  Birleşmeye Konu Şirketlerin Kobi Statüsünde Olması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanması bakımından birleşen kurumların KOBİ niteliğini taşımaları şarttır.  Kobi tanımı ise;19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, küçük ve orta büyüklükte işletme, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve anılan Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

-       Birleşmenin, Kanunun 19’uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Devir Şartlarını Taşıması:

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulaması bakımından birleşme, KOBİ’lerin Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirdikleri devirleri ifade etmektedir. Dolayısıyla, Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanılabilmesi için birleşmenin, bu Tebliğin (19.1) bölümünde yapılan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirilen devir niteliğinde olması şarttır.

-       Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması:

 

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden sadece, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin yararlanmaları mümkündür. Bu kapsamda, birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olmaları ve fiilen de üretim faaliyetiyle iştigal etmeleri şarttır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler doğrultusunda Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, şartları sağlayan KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.

Ayrıca  devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıyla faaliyette bulunulan alanlardan farklı alanlarda üretim faaliyetlerine başlanılması halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden kalan süre içerisinde elde edilen kazançlara da söz konusu fıkra hükmü kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanabilecektir.

 

Uygulanacak indirimli oran, henüz belli değildir. Bu oran, kanunun verdiği yetki uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Kanun bu konuda Bakanlar Kuruluna, kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirme, yani % 5 olarak belirlemeye kadar yetki vermiştir. Fakat Bakanlar Kurulu verilen bu yetkiyi henüz kullanmamıştır

24.01.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM