YAZARLARIMIZ
İbrahim Çelik
Vergi Müfettişi
celik.ibrhm@hotmail.com7338 Sayılı Kanun Kapsamında Youtuberların Vergilendirilmesine Yönelik Önemli Değişiklik

26.10. 2021 Tarih ve 31640 Sayı ile Remi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1]ile vergi kanunlarında yeni maddeler ihdas edilmiş, yürürlükte olan bazı kanun hükümleri ise revize edilmiştir.

Elektronik iletişim araçlarının geliştirilmesi ile birlikte, youtuber, ınfluencer olarak adlandırılan ve sosyal içerik üreterek sosyal paylaşım ağları üzerinden reklam geliri, sponsorluk, satış geliri, hediyeler gibi çeşitli gelir elde edenlere yönelik vergi denetiminin arttığı gözlenmektedir. Youtuberların elde ettikleri kazançlar nedeniyle vergi incelemesine tabi tutulduğu, inceleme sonucunda yüksek tutarda matrah farkı tespit edildiği ve birçoğu hakkında elde edilen kazanç nedeniyle mükellefiyet tesis ettirildiği görülmektedir.

Düzenleme öncesinde Youtuberların (Google İrlanda yurt dışı firmasına Youtube'da verilen yayıncılık hizmeti karşılığında elde edilen kazanç) sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar cüzi dahi olsa defter tutma, beyanname verme, bildirimde bulunma gibi yükümlülükler getirilmesi vergilemede etkinlik ve verimliliği zorlaştırmaktadır. Üstelik vergi denetimi kapsamına alınması durumunda usulsüzlük, özel usulsüzlük cezası kesilmekte, gelir vergisi matrahları 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereği re’sen takdir edilmektedir.

7338 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Youtuberların elde ettikleri kazançlar 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanun kapsamında “Ticari Kazanç” olarak değerlendirilmekteydi. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda, bu kazancın unsuruna yönelik doğrudan bir düzenleme olmamakla birlikte, Ticari faaliyetin;

 • Emek-sermaye organizasyonuna dayanması, (kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etkilememektedir.)
 • Kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması,

 Çerçevesinde değerlendirildiği Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen özelgelerden [2]anlaşılmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki Youtuberların faaliyetleri dolayısıyla sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar “Ticari Kazanç” olarak değerlendirilmeye devam edilecektir. Getirilen düzenleme belirli bir tutara kadar elde edilen gelirin istisnaya tabi tutularak kesinti/tevkifat yoluyla vergilendirilmesini sağlamaktır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun MÜKERRER MADDE 20/B maddesinde ihdas edilen yeni düzenleme ile birlikte;

Sosyal içerik üreticilerinin (youtuber vb.) sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar,

 

GVK’nın 103. Maddesinde yazılı tarifenin 4. Gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması* halinde,

 

Bu kazançlar gelir vergisinden istisna edilecektir.

Tevkif yoluyla ödenen vergiler nihai vergi olacak

Yıllık beyanname verilmeyecek,

Diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir.

*2021 takvim yılı Gelir Vergisi 4. Gelir dilimi tutarı:650.000,00-TL

Ancak bu istisnadan yararlanılması için mükelleflere bir takım şartlar getirilmiştir. Mükelleflerin;

 • Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açtırmaları,
 • Faaliyetleri ile ilgili elde ettikleri bütün hasılatları münhasıran bu hesap aracılığı ile tahsil etmeleri gerekmektedir.

Bankalar ise bu hesaplara aktarılan tutar üzerinden tevkifat yapacaklardır (%15 oranında)

Ancak;

 • Kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması,
 • Faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara (Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şartları) göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar.
 • İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Yeni kanun maddesi 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62. Maddesine göre 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ÖRNEK-1: A isimli Influencer/Youtuber, kendi kanalında sosyal içerik üreticiliği yaparak 2019 yılında 250.000,00-TL gelir elde etmiştir. Google İrlanda yurt dışı firması bu geliri A nın banka hesabına yatırmıştır.

A nın ilgili faaliyeti nedeniyle elde ettiği gelir, (7338 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce olduğundan) 193 Sayılı GVK nın “Ticari Kazanç” hükmü kapsamında değerlendirilecek ve elde edilen gelir dolayısıyla beyanname vermesi, defter tutması, bildirimde bulunması vb. mükellefiyet ödevlerini yerine getirmesi gerekecektir.

ÖRNEK-2: B isimli Influencer/Youtuberın, kendi kanalında sosyal içerik üreticiliği yaparak 2022 yılında 250.000,00-TL, 2023 yılında 780.000,00-TL, gelir elde etmiş olduğunu varsayalım. Google İrlanda yurt dışı firması bu geliri B nin banka hesabına yatırmış olsun.

B nin ilgili faaliyeti nedeniyle elde ettiği gelir, (7338 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra  olduğundan) yine 193 Sayılı GVK nın “Ticari Kazanç” hükmü kapsamında değerlendirilecek;

Ancak 2022 yılında 250.000,00-TL elde edilen gelir, 650.000,00-TL[3] yi  aşmadığından;

 • 250.000,00-TL lik kazanç gelir vergisinden istisna edilecek,
 • Yıllık beyanname verilmeyecek,
 • Diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek,
 • İlgili banka bu hesaplara aktarılan tutar üzerinden %15 oranında tevkifat yapacak ve beyan edip ödeyecek,
 • Tevkifat sonrası, B 212.500,00-TL (250.000,00 X %85) sini bankadan çekebilecektir.

2023 yılında 780.000,00-TL elde edilen gelir, 650.000,00-TL[4] yi aştığından B istisnadan yararlanamayacak ve birinci örnekte özetlenen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekecektir.

ÖRNEK-3: C isimli Influencer/Youtuber, kendi kanalında sosyal içerik üreticiliği yaparak 2022 yılında 600.000,00-TL gelir elde etmiştir. Google İrlanda yurt dışı firması bu geliri C nin banka hesabına yatırmıştır. C ayrıca kendine ait giyim firmasında ürünlerinin satışını yapmaktadır.

C nin ilgili faaliyeti nedeniyle elde ettiği gelir, (7338 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra  olduğundan) yine 193 Sayılı GVK nın “Ticari Kazanç” hükmü kapsamında değerlendirilecek;

Ancak 2022 yılında 600.000,00-TL elde edilen gelir, 650.000,00-TL[5] yi  aşmadığından;

 • 600.000,00-TL lik kazanç gelir vergisinden istisna edilecek,
 • Yıllık beyanname verilmeyecek,
 • Kendisine ait giyim firmasında yaptığı faaliyet veya herhangi bir faaliyet dolayısıyla elde ettiği gelir bu istisnayı etkilemeyecek,
 • İlgili banka bu hesaplara aktarılan tutar üzerinden %15 oranında tevkifat yapacak ve beyan edip ödeyecek,
 • Tevkifat sonrası, C 510.000,00-TL (600.000,00 X %85) sini bankadan çekebilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

MÜKERRER MADDE 20/B Kanun Maddesi

“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.

Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

 


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm

[2] Birinci özelge: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 62030549-120[37-2018/1297]-444488 sayılı özelgesi

İkinci özelge: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 62030549-120[37-2019/272]-444493 sayılı özelgesi

[3] GVK’nın 103. Maddesinde yazılı tarifenin 4. Gelir diliminde yer alan tutar, 2022 yılı tutarı henüz bilinmediğinden anlaşılması amacıyla 2021 tutarı dikkate alınmıştır.

[4] GVK’nın 103. Maddesinde yazılı tarifenin 4. Gelir diliminde yer alan tutar, 2023 yılı tutarı henüz bilinmediğinden anlaşılması amacıyla 2021 tutarı dikkate alınmıştır.

[5] GVK’nın 103. Maddesinde yazılı tarifenin 4. Gelir diliminde yer alan tutar, 2022 yılı tutarı henüz bilinmediğinden anlaşılması amacıyla 2021 tutarı dikkate alınmıştır.

27.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM