YAZARLARIMIZ
Hilal Işıldak
Denetçi
Mehmet TAN YMM ve Yönetim Danışmanlığı
hilal@mehmettanymm.comKitap Yazarları Defter Tutma ve Belge Düzenleme Yükümlülüğünde Olmamalıdır

Gelir Vergisi Kanununun 18.maddesine göre kitap yazarının yazdığı kitapları satması Gelir Vergisi istisnası kapsamındadır.

Aynı şekilde Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-n maddesi uyarınca,  7166 sayılı Kanununun 7.maddesi ile 21.02.2019 tarihinde yapılan değişiklikle de,  Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa göre poşetlenerek satılanlar hariç basılı kitap teslimi Katma Değer Vergisinden istisna tutulmuştur.

Buna göre, kitap yazarlarının ürettiği basılı kitap eserler hem gelir vergisinden, hem de katma değer vergisinden istisnadır.

En son 27.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Defter tutma ve belge düzenine ilişkin açıklamalarda;

“ (1) 213 sayılı Kanunun 172 nci maddesinde defter tutmaya mecbur olanlar sayılmış olup, aynı Kanunun 210 uncu maddesinde ise serbest meslek erbabının serbest meslek kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kanunun 236 ncı maddesinde de serbest meslek erbabının tahsilatları için serbest meslek makbuzu düzenlemek mecburiyetinde olduğu belirtilmiştir.

(2) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini kısmen veya tamamen aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilenler dışındakilere teslim eden serbest meslek erbabının; defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmaktadır.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, münhasıran 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini sadece aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin; yıl içindeki kazançlarının toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2020 yılı için 600.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması uygun görülmüştür.

(4) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerinin yanı sıra başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı mükellefiyeti bulunanların, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmaktadır. Başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı mükellefiyeti bulunan ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamındaki kazançlarına ilişkin kayıtlarını da aynı defterde göstermesi mümkündür.

(5) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetleri arızi olarak yapanların, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen kazançların, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması nedeniyle istisnadan faydalanılamayacak olması, defter tutma ve belge düzenleme yükümlülüğünde bir değişiklik yaratmayacaktır.

(7) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında faaliyette bulunan ve serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin yapılan ödemelerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

(8) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında kazanç elde eden mükelleflerin, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini, 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları gerekmektedir.”

Şeklinde yükümlülüklere yer verilmiştir.

Görüldüğü ve anlaşılacağı üzere, Gelir Vergisi Tevkifat yükümlülüğü olanlara kitap satanlar, defter ve belge düzenine uymamak gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Yani, yazdığı kitapları Gelir Vergisi tevkifatı uygulayanlara satanlar ne serbest meslek kazanç defteri tutmak, ne de serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda değildir.

Yazdıkları kitapları Gelir Vergisi tevkifatı yapmayanlara (öğrencilere, öğretmenlere, velilere vs. tevkifat uygulamayanlara) satan eser sahipleri ise, hem Gelir Vergisinden istisna, hem de KDV’den istisna olan söz konusu satışları için, serbest meslek kazanç defteri tutmak ve serbest meslek makbuzu düzenlemek mecburiyetindedir. Bu durum, tümüyle vergiden istisna satışlarda neden böyle bir yükümlüğün devam ettirildiği sorusunu gündemde tutmaktadır. 2019 yılı başlarına kadar KDV istisnası düzenlemesi bulunmadığı için konu bir nebze anlaşılırken, 2019 yılı başlarından itibaren ise, anlaşılması zorlanılan bir yük niteliği taşımaktadır.

Kitap yazarları yönünden konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz.

29.09.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM