YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comMaliye Bakanlığı’nca Hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevk edilen “Damga Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” İle Getirilen Vergi İstisnaları ve Diğer Düzenlemeler

1-Damga Vergisi Kanununda yer alan Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin damga vergisi ve harç istisnası kapsamına uluslararası yolcu taşımacılığı işleri de alınmaktadır. 

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu olan yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmektedir. 

3- Bağlama Kütüğüne kaydedilen gemi ve deniz araçlarına ruhsatnamelerin vize işlemlerinde alınmakta olan harç kaldırılmaktadır. 

4-Yurt dışında bulunan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz intikali, yurda ithali, kayıt ve tescili iş ve işlemlerine vergi, resim ve harç istisnası getirilmektedir.  

5- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. 

6- Taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi istisnası uygulamasında aranılan şartlardan; 2 yıl aktifte bulundurma ve gayrimenkul ticareti kapsamında teslimin yapılmaması şatları, belediye ve il özel idarelerince yapılan taşınmaz teslimlerinde uygulanmayacaktır. Yani belediye ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri için koşulsuz KDV istisnası getirilmektedir. 

7- Belediye ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri için getirilen KDV istisnasının geçmişe yönelik uygulanması sağlanmaktadır. Buna göre, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından yapılan taşınmaz teslimlerinde;

- Katma Değer Vergisi aranmaz.

-Geçmişe yönelik KDV tarhiyatı yapılmaz. 

-Daha önce yapılmış tarhiyatlar varsa açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla vazgeçilir, tahakkuk ettirilen vergiler terkin edilir. Ancak tahsil edilen KDV iade edilmez.  

- Kanunun yayımından önce belediye ve il özel idarelerinden taşınmaz satın alanların ödemiş olduğu KDV, bu idarelerce beyan edilmiş, ancak Hazineye ödenmemiş olsa dahi KDV alıcılara iade edilmeyecek.

8- Sanayi sicil belgeli ve fiilen üretim faaliyeti ile iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin Kurumlar Vergisi Kanununun 19. Maddesi kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, birleşme tarihine kadar olan dönemde elde edilen kazançlar dâhil olmak üzere üç hesap döneminde elde ettikleri kazançlar için indirimli kurumlar vergisi uygulatmaya Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

9-Uluslararası gemi siciline kayıtlı gemi ve yatlara yönelik vergi istisnaları yeniden düzenlenmektedir. 


Mevcut 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununa göre, 

a)  Uluslararası gemi siciline kayıtlı gemi ve yatların;

-Alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman Çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisi ve harçlara,

-Bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara,

tabi tutulmamaktadır.  

Bu istisnalar gemi ve yatların, devir nedeniyle Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile geçişi aşamasında da uygulanmaktadır.

 

b) Uluslararası gemi siciline kayıtlı gemi ve yatların, işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.

Ancak bu kazanç istisnası, bu sicilden terkin edilerek yerli ve yabancı bir başka sicile geçişi, İhracı veyahurdaya ayrılmak için satışı halinde uygulanmamaktadır. 

Tasarı ile yapılan düzenlemeyle, 

Uluslararası gemi siciline kaydedilen gemi ve yatların;  

- bu sicilden terkin edilerek yerli ve yabancı bir başka sicile geçişi,

- İhracı veya hurdaya ayrılmak için satışı,

Hallerinde de bu kazanç istisnasının uygulanmasına imkân sağlanmaktadır. 

10- 31.12.2003 tarihinden önce hazineye ait taşınmaz üzerinde bina yapanlara hazine arsasının satışı.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan Hazineye ait taşınmazların 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanların, öncelikle yapı sahiplerine satılmak üzere belediyelere devredilmişti. 

Anılan kanunda 4916 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 19.07.2003 tarihinden önce Hazineye ait taşınmazlar üzerine yapılan her türlü yapı ve tesisler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın hazineye devri öngörülmüştür. 

Mevcut bu yasa hükümlerine göre, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan Hazineye ait taşınmazlar belediyelere devredilmekte ve belediyelerce de üzerinde evi veya işyeri olan vatandaşlarımıza rayiç bedel üzerinden satılabilmektedir. 

Ancak 31.12.2000 ila 19.07.2003 tarihleri arasında Hazine taşınmazları üzerinde ev ve işyeri gibi yapı yapan vatandaşlarımız aynı statüde olmalarına rağmen Hazineye ait bu taşınmazın belediyelere devri ve belediye tarafından da vatandaşa satışı mümkün olamamaktadır. Tasarı bunlara da bu satış imkânınıgetirmektedir. 

11- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Lirası Cinsinden ihale edilen sulama ve içme suyu ihalelerinde kullanılan boruların fiyatlarında öngörülemeyen artışlar meydana geldiğinden Bakanlar Kuruluna bu tür işlerin 31.12.2017 tarihine kadar bitirilmesini teşvik için fiyat farkı ödeme yetkisi verilmektedir. 

12- Tasfiye halinde olan T. Emlak Bankası A.Ş’nin TOKİ’den olan alacakları, Hazineye olan borçlarıyla kapatılarak bankanın tasfiye sonuçlandırılmasısağlanmaktadır. 

13- Asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla 2016 yılında uygulanmaya başlanılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi tasarı ile sağlanmaktadır. 

14- Türk Bayrağının çekilmesini teşvik etmek amacıyla, kanunun yayımı tarihi itibariyle yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan,

-18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, 

-Denizde seyretmeye mahsus olmayan yolcu ve gezinti gemileri,

-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin,

Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz intikalinden veraset ve intikal vergisi alınmaması;  bunların Türkiye’ye intikali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemlerin gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan istisna edilmesi sağlanmaktadır. 

Ancak yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan yukarıda belirtilen gemilerin Türkiye’de bağlama kütüğüne kaydı dolayısıyla düzenlenen ruhsatnamelerden alınması gereken harç alınacak. 

Ayrıca bu madde kapsamında Türkiye’ye intikali ve kayıt ve tescili yapılan gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak bunların nasıl edinildiğine ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması öngörülmektedir. 

15- Gümrük Kanunu hükümlerine göre el koyma suretiyle kamu mülkiyetine geçirilme kararı verilen kara, deniz ve hava taşıtlarının el koyma işlemi, tasarın kanunlaşmasından sonra siciline işlenmek suretiyle de gerçekleştirebilecektir. 

Ayrıca düzenlenen geçici maddeyle mülkiyeti kamuya geçirilme kararı kesinleşmemiş olan kara, deniz ve hava taşıtları belli şartlarla ilgilisine geri verilmesi imkânı getirilmektedir. 

 

07.12.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM