YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comİşverenler Dikkat, SGK Kayıt Dışı Çalışanlara Karşı Yeni Mücadele Yöntemleri Geliştirdi

·         Şirket taşıtının trafik kuralını ihlali halinde, şoförün şirket çalışan olmaması SGK tarafından kayıtsız istihdam sayılarak cezalandırılmanıza neden olabilir

·         Jokey ve apranti lisansları SGK il müdürlüğüne gönderilecek

·         Belediye otobüs terminalinde çalışanlara ait bilgileri SGK’na verecek

·         Taksi, minübüs ve halk otobüsü çalışanlarına ait bilgileri belediye SGK’na verecek

·         Öğrenci servisi hizmeti veren aracın şoförü, rehberini belediye SGK’na bildirecek

·         İşletmeler ile yapılan su abonelik bilgileri ile su tüketim bilgileri su idaresince SGK’na verilecek

·         Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri yerlerde çalışanların kimlik bilgileri emniyet ve jandarma tarafından SGK’na bildirilecek

·         Trafik cezası yazılan ticari araçlar emniyet tarafından SGK’na bildirilecek

·         Trafik cezası yazılan ticari araç sürücüsünün işletmede SGK kaydı yoksa ceza tutanak tarihi itibariyle re’sen sigorta tescili yapılacak

·         Bu kişiler vergi dairesine de bildirilecek.

·         Kamyon tır şoförleri ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı tarafından SGK’ya bildirilecek

FEDERASYONLAR SPOR KULÜPLERİNDE TÜM ÇALIŞANLARI SGK’NA BİLDİRECEK

SGK’nun genel bütçeye yük olmadan sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası hizmetlerini yerine getirebilmek için prim gelirlerini toplaması gerekiyor. Bu nedenle işverenin kendi payı ile birlikte sigortalı payını da gerçek ödenen ücret üzerinden kesip SGK’na beyan etmesini sağlamak amacıyla SGK bir dizi önlemi uygulamaya geçirdi.

Kurum, daha önce Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında; “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı konuda bir tebliğ,  11.11.2015 Tarihinde de 2015/25 sayılı Genelge yayınlandı.

SGK, genelgeyle kayıt dışı çalışanları tespit etmek ve sigorta kapsamına almak amacıyla, süreklilik arz eden bilgi ve belgeleri bankalardan doğrudan, kamu idarelerinden ise yapacağı protokoller kapsamında alacak. SGK’nun uygulamaya koyduğu tedbirler aşağıda özetlenmiştir.

1. BANKACILIK İŞLEMLERİ

1.1. İşverenlerin Banka Kanalıyla Yaptıkları Ücret Ödemeleri ile SGK’na verilen bildirimler Arasında Farklılık Bulunması

Banka Vasıtasıyla Ödenen Maaş Bilgilerini Bankalar SGK’na Aktarmak Zorunda

Bankalar, memurlar hariç,  maaş ödemesi yapılan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri, çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile ödenen ücret bilgileri, varsa meslek bilgileri, işe başlama tarihi bilgileri ile birlikte iller bazında Kuruma göndereceklerdir.

Bankalardan alınan bu bilgiler, SGK’na işverenlerce beyan edilen bildirimler ile karşılaştırılarak kaçak sigortalılar ile eksik yatan primler belirlenecektir.

Ancak bazı işverenlerin havale ücreti ödememek için maaş ödemesi olmayan bazı ödemelerini de maaş kodu (M) üzerinden bankaya gönderdiği görülebilmektedir.

Buna göre bankalardan alınan bilgiler ile Kurum kayıtları karşılaştırılarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamında çalışanlar açısından hizmet akdinin unsurlarının oluşup oluşmadığı açısından,

-(b) bendi kapsamında çalışanlar açısından ise ilgili vergi daireleri veya gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan alınan bilgiler göre,

 Sigortalılık işlemleri yapılacaktır.

1. 2. Banka Kredisi Kullanacak veya Kredi Kartı Alacak Personelin Bankaya İbraz Edeceği Ücret Bordrosuna Dikkat

 İşletme personeli, zaman zaman Bankadan tüketici kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi gibi Kredi çekmektedir. Yine personel, bankadan Kredi Kartı çıkartmaktadır. Bankalar kredi açarken veya kredi kartı çıkarmak için mevzuat gereği çalıştığı yerden ücret bordrosu alarak ibraz etmesini istemektedir.   

İşçinin Bankaya Vereceği Bordro Gerçeğe Uygun Olmalı.  Çünkü Banka Kredisi veya Kredi Kartı Almak İçin Ücret Bordrosu Vermek Zorunda Olanların, Bankaya Verdiği Ücret Bordrosu Banka tarafından elektronik alt yapı üzerinden veya manuel olarak SGK’na gönderilecektir.

Bu bilgi,  SGK kayıtlarıyla karşılaştırılarak yapılan inceleme neticesinde kayıt dışılık tespit edilmesi halinde, işverene tebligat yapılarak itirazı olup olmadığı sorulacak,  itirazlara ilişkin hükümler konusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

Bankaya verilen bordro bilgisindeki ücret aylık olarak kabul edilecek, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen yöntem uyarınca brüt tutara ve prime esas kazanca dönüştürülecek ve yine kurumca belirlenen yüzdelik değerden fazla olan sapmalar kayıt dışı kabul edilerek işlem yapılmak üzere il müdürlüğü kullanıcılarının ekranlarına düşürülecek veya gönderilecektir.

İşverenlerin ileride cezalı prim tarhiyatına muhatap olmamaları için, bankalara ibraz etmek üzere çalışanına verdiği ücret bordrosu örneğini gerçeğe uygun düzenlemeleri gerekir.

 

2. KAMU İDARELERİNİN SGK’NA BİLDİRECEĞİ İŞLEMLER

2.1. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

Aşağıda sayılan şekilde istihdam edilen kişilerin, T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik il Müdürlüklerine gönderilecektir.

2.1.1. Sosyal Hizmet Kuruluşlarında resmi görevi olmayıp, Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar

2.1.2. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Çalışanlar,

 

2.2. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.2.1. AR-GE’ ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinde Çalışanlara İlişkin Bilgiler.

 

2.3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.3.1. Yabancı Çalışanlar

Bakanlığın her il müdürlüğü kendi bünyesindeki çalışmalar nedeniyle çalışma izni verdiği yabancıların başvuru şekli, başvuru türü, yabancı T.C. kimlik numarası, il, adı, soyadı, baba adı, görevi, izin başlangıç ve bitiş tarihi, işveren unvanı ve işyeri numarası, ücret ve iletişim bilgileri gibi ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin alındığı bu ekranlar vasıtasıyla bilgileri aylık bazda kontrol ederek izin bitiş tarihine kadar gerekli işlemleri yapacaklardır. 

2.3.2. Özel İstihdam Bürolarınca İşe Yerleştirilenler

Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve özel istihdam bürolarınca işe yerleştirilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgilerini içeren 3’er aylık dönemlere ait rapor SGK Kurumuna gönderilecek.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de, Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listelerdeki kişilerin, işe yerleştirilen mi yoksa işe yönlendirilen mi olduğu hususudur.

 Bu kişilerin özel istihdam büroları tarafından işe yerleştirilen kişiler olarak değerlendirileceği Türkiye İş Kurumu tarafından SGK’na bildirildiğinden, SGK işlemlerini buna göre yapacaktır.

2.3.3. Türkiye İş Kurumu Tarafından Eğitici Gideri Ödenen Kişiler

2.3.4. İşçi Şikâyetlerini İnceleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Memurları Tarafından Düzenlenen ve İstihdama Yönelik Bilgiler İçeren Tutanaklarda Kayıtlı Kişiler

 

2.4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.4.1. Yapı Denetim Şirketlerinin Çalıştırdığı Denetçiler

Yapı Denetim Şirketlerinin çalıştırdığı denetçileri, kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının çalıştığı firma ve çalışma sürelerine ilişkin bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ulusal Yapı Denetim Sistemi üzerinden SGK tarafından sorgulanabilmesi sağlanır ya da çalışan bu kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sosyal İl müdürlüklerine/merkezlerine gönderilecek.

 

2.5. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.5.1. Serbest Bölge Çalışanlarına İlişkin Bilgiler

Serbest bölgeye giriş ve çıkışların, Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Giriş İzin Belgesi”, “Görev Kartı” ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden İşletici veya B.K.İ. (Bölge Kurucu ve İşleticisi ) tarafından düzenlenen “Araç Giriş Kartı” ile yapılacağı, “Giriş İzin Belgesi”, “Görev Kartı” ve “Araç Giriş Kartı” verilenlerin listesinin müteakiben, Serbest Bölge Müdürlüğünce ilgili emniyet ve gümrük birimlerine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.  

Süreklilik arz etmeyen günlük giriş ve çıkışlarda ise yine Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Özel İzin Belgesi” ve “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı”  kullanılmaktadır.  

Bu şekilde serbest bölgelerde istihdam edilen kişilerin onaylı “Araç Giriş Kartı” ve “Giriş İzin Belgesi” ile “Görev Kartı” ve “Araç Giriş Kartı”  olması gerekmektedir.

Ekonomi Bakanlığınca; Serbest Bölgeler Yönetmeliği kapsamında izin belgeleri verilen gerçek ve tüzel kişilerin, istihdam ettiği kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

           

2.6. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.6.1. Spor Kulüplerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler

Spor kulüplerinin tescil belgesi ve sözleşme ile çalıştırdıkları antrenörler ile gençlik liderleri ve eğitmenlerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.6.2. Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Çalışanları

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör, masör veya diğer eğiticilerinin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.6.3. Yüksek Öğrenim Yurtlarında Açılan Lokanta Kantin Gibi Küçük İşletmelerde Çalışan Kişilere Ait Bilgiler

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile bağlı bölge ve yurt müdürlükleri tarafından denetlenen yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, kuru temizleyici, berber, kuaför, manav ve ayakkabı tamircisi gibi küçük işletmelerde çalışan kişilere ait bilgi ve/veya belgelerin Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

2.7. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.7.1. Tarım Makinaları Üretiminde Bulunan İşletmelerde “imalattan sorumlu teknik eleman” olarak istihdam edilen kişilere ait bilgiler

2.7.2. Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde gerek “Teknik Sorumlu Müdür Atama ve Teknik Personel İstihdam Formu" doldurularak bildirilen gerekse de teknik personel istihdamına esas teşkil eden denetim raporlarına göre su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde teknik personel olarak istihdam edilen kişilere ait bilgiler.

2.7.3. Su Ürünleri Satış Yerlerinde (Balık hali) Çalışanlara ait Bilgiler Verilecektir.

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğine göre;

Su ürünleri hali kurmak üzere kuruluş izin belgesi alan belediyeler, gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni alabilmek için, kuruluş izin belgesi ile birlikte İşletme müdürü ve su ürünleri kalitesinden sorumlu yönetici ile yapılmış noter onaylı çalışma sözleşmeleri ve devamlı olarak 50 veya 50 kişiden fazla işçi çalıştırılması durumunda, noter onaylı tabip ve yardımcı sağlık personeli sözleşmeleri ile birlikte ilgili Valiliğe müracaat etmek zorunda oldukları, yapılan inceleme sonucunda uygun bulunanlara Bakanlıkça Çalışma İzni verilmektedir.

 Su Ürünleri Toptan Satış Merkezi için Çalışma izni almak isteyenlerin kuruluş izin belgesi ile birlikte İşletme müdürü ve su ürünleri kalitesinden sorumlu yönetici ile yapılmış noter onaylı sözleşmeleri ve devamlı olarak 50 veya 50 kişiden fazla işçi çalıştırılması durumunda, noter onaylı tabip ve yardımcı sağlık personeli sözleşmeleri ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorunda olup,  inceleme sonucu talebi uygun bulunanlara Valiliklerce çalışma İzni verilmektedir.

Bu itibarla su ürünleri toptan ve perakende satış yerlerinde istihdam edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.7.4. Veteriner Hekim Olarak Çalışanlara İlişkin Bilgiler

Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri ile hayvan satış yerlerinde istihdam edilen veteriner hekimlerin, T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüğüne,

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri üreten, ürettiren, ithal veya ihraç eden ve piyasaya sunan kişilerin, veteriner hekim, eczacı, kimyager veya kimya mühendisi meslek gruplarından sorumlu personel olarak görevlendirdiği kişilerin yukarıda sayılan bilgi ve/veya belgelerinin ise, tasnif edilerek ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.7.5. Jokey ve Apranti Olarak Çalışanlara Ait Lisansların Gönderilmesi

At Yarışları Yönetmeliğinin 84 üncü maddesinde;

Antrenörlük yapabilmek için antrenörlük lisansına sahip olmanın zorunlu olduğu, ayrıca jokey veya apranti lisansı bulunanlara, Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımak, Yarış Otoritesince açılan kurslara katılmak ve başarılı olmak koşuluyla antrenörlük lisansı verilebileceği ancak, antrenörlük, jokeylik veya aprantiliğin birlikte yapılamayacağı, Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü, Atçılık İşletmeciliği, Atçılık ve Antrenörlüğü bölümlerinden mezun olanlara müracaatları halinde, Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla antrenörlük lisansı verileceği, antrenör lisanslarının vize edildikleri takvim yılı için geçerli olacağı,

93 üncü maddesinde; jokey lisansı olmayanların koşularda jokey olarak at binemeyeceği, jokey lisanslarının vize edildikleri takvim yılı için geçerli olduğu, jokeylere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verileceği, jokey lisansı olmayanların, koşularda jokey olarak at binemeyeceği gibi at da çalıştıramayacağı,

 108 inci maddesinde; apranti lisansı alabilmek için, apranti kursunun başarıyla bitirmenin zorunlu olduğu, aprantilere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verileceği, Lisansı vizeli olan aprantilerin idmanlarda at çalıştırabileceği,

  111 inci maddesinde; seyis olabilmek için Yarış Otoritesince açılan eğitim kurslarına katılarak, başarılı olmanın ve lisans almanın zorunlu olduğu,

hususlarına yer verilmiştir.

Bu itibarla söz konusu lisansların veya lisanslara ilişkin bilgi ve/veya belgelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.7.6. Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı Alan Firmalarda Çalışanlar

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, bitki koruma ürünü ruhsatı ve bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesi alan firmalarda istihdam edilen kişilerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.7.7. Bitki Koruma Ürünü veya Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi İmalatının Yapıldığı Üretim Tesislerinde Çalışanlar

 Buralarda çalışanlara ait bilgilerin, Bakanlıkça sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.7.8. Devlet Desteği ile Desteklenen Köy Bazlı Yatırımlarda istihdam Edilenlere İlişkin Bilgi

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yapılacak hibe başvurularında, başvuru ekinde bu yatırım ile ilgili irsaliye, makbuz, fatura ve ücret bordrosu gibi belgeler ile proje sahipleri tarafından proje ile ilgili gerekli ödemelerin yapıldığını gösteren bir ilerleme raporu sunulmaktadır. Raporda adı geçen çalışanlara ait bilgiler bakanlık tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne gönderilecek.

2.7.9. Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Çalışanlar

Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri ile sözleşme yapmış olan ve bu işletmelerde çalıştırılmaları zorunlu olan teknik müdür ve sorumlu veteriner hekim ile işletmede çalışacak olan teknik personel ve salmonella portör testi istenilen çalışanların bilgilerinin Bakanlıkça sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.7.10 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu Yapan Kuruluşlarda Çalışanlar

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğine göre,  organik tarım kontrol ve sertifikasyonu yapan kuruluşlarda kontrolör ve sertifiker olarak istihdam edilen kişilerin bilgi ve belgelerinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.7.11 Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinde Çalışanlar

Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde,  sperma, ovum ve embriyo üretim merkezlerinin sorumlu yöneticisine ait bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere bakanlık tarafından SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

 

2.8. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.8.1. MERSİS, HKS, ESBİS ve KOOP-BİS

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca; MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi), HKS (Hal Kayıt Sistemi), ESBİS (Esnaf Bilgi Sistemi) ve KOOP-BİS’ e (Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait taraflar arasında belirlenen bilgilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca açılacak web servis ya da başka bir elektronik ortamda sorgulanması sağlanacaktır.

SGK tarafından talep edilmesi durumunda ticaret şirketi ve ortakları hakkında MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) veri tabanından karşılanamayan bilgiler de Ticaret sicili müdürlüklerince; SGK’na  gönderilecektir.

2.9. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

VALİLİKLERCE SGK’NA GÖNDERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.9.1. Tüfek, Tabanca ve Av Bıçakları Üretiminde Çalışanlara Ait Bilgiler

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenlerin, kuruluş izni almak için kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun onaylandığını ve imalatın niteliğini ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına başvurmak zorundadır.

Söz konusu fabrika veya imalathane sorumlu yöneticilerine ait bilgi ve/veya belgelerin ilgili Valilik tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.9.2. Özel Güvenlik Olarak Çalışanlar

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin ilk defa işe başlama bildirim listesi ve özel güvenlik personelinin ayrılma, özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yer değişimleri, kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleri ile ayrı izin belgesine sahip birimleri arasındaki değişikliklerle göreve başlama/görevden ayrılma bildirimleri ile özel güvenlik görevlileri için “kimlik bilgileri” sorumluluk alanlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığınca ve özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerinin denetiminde buralarda çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgilerin, valilikçe sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.9.3. Silah ruhsatları verilenler

21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğine göre Valiler tarafından; Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının alt bentlerinde belirtilen işyerlerinde, belirlenen kişilere silah bulundurma ve taşıma talebi nedeniyle düzenlenen Yönetmelik ekinde yer alan (EK1) silah taşıma ruhsatı verilmektedir.

İşyerlerinde Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı talep formunun bir örneğinin ilgili Valilikçe sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNCE VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.9.4. İçkili ve Umuma Açık Eğlence Yerlerinde Çalışanlar ve İşyeri Sahiplerine İlişkin Bilgiler

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu, gayrisıhhi müessese açma ruhsatı beyan formu, madencilik faaliyetleri için gayrisıhhi müessese açma ruhsatı vb. belgelere göre sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin açılmasında ilgisine göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ruhsat verilmesinde, ruhsat verilen işyerleri için “işyeri adresi ve unvanı” bilgilerinin ve yine büyükşehir belediyeleri, belediye ve il özel idarelerince yapılan denetimlerde ve ruhsat işlemleri sırasında içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin, T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Belediyelerce sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir. 

2.9.5. Belediye Zabıtalarınca Yapılan denetimlerde Tespit Edilen Çalışanlara Ait Bilgiler   

Belediye Zabıta Yönetmeliği ile verilen yetki kapsamında zabıta denetimlerinde düzenlenen ve istihdama yönelik bilgiler içeren tutanaklarda, çalıştığı tespit edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Belediye tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

 2.9.6. Şehirlerarası ve Şehir İçi Otobüs Terminal Kayıtlarından Şoför ve Diğer Çalışanlara Ait Bilgiler

Büyükşehir Belediyesi/Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminal İşletmesi Yönetmeliği şeklinde her belediyenin kendine ait benzer içerikli yönetmeliği bulunmaktadır.

Bu itibarla şehirlerarası ve şehir içi terminal giriş ve çıkış kayıtlarından araç, şoför ve diğer çalışanlara ait bilgiler ile otogarda hizmet veren otobüs firmalarının büro çalışanları ve araç şoförleri ile diğer çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin ilgili belediye tarafından sosyal il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.9.7. Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarını (Taksi, dolmuş, halk otobüsü)  İşletenler ve İşlettirenlere İlişkin bilgiler

Belediye sınırları içinde Kanunla verilen yetki gereği kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları, özel halk otobüsü, ticari taksi, minibüs ve taksi dolmuş işletenlerin araçlarında çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin belediye tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.9.8. Okul Servis Araçları

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği gereğince; genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşımacılığı hizmeti yapmak üzere müracaat edenler için düzenlenen onaylı okul servis aracı özel izin belgesine göre taşıtta çalıştırılacak şoförler, rehber personel ve öğretmenin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin, çalışma izni veren belediye tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

 Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi formunda; formun geçerlilik süresi içerisinde taşıtın şoförleri bölümünde kayıtlı kişilerden en az birisi ile varsa rehber personel veya öğretmen bölümünde kayıtlı kişinin, sigortalılıklarının bulunması halinde, SGK bu kişiler hakkında herhangi bir işlem yapmayacaktır.

 Taşıtın şoförleri bölümünde bir kişi ile rehber personel veya öğretmen bölümünde kayıtlı bir kişi var ve sigortalılıkları bulunmuyor ise sigortalılık işlemleri re’sen yapılacak.

 Birden fazla isim bulunup da sigortalılıklarının bulunmaması halinde işyeri adresine tebligat gönderilerek sigortalı sayılması gereken kişilerin formun geçerlilik süresine uygun olarak sigortalılığının sağlandığına  ilişkin belgeler istenecektir.

Söz konusu tebligatın ilgililere ulaşmaması, ulaşmasına rağmen belirtilen sürede herhangi bir cevap alınamaması halinde işyeri denetime sevk edilecek ve denetim sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

2.9.9. İşyeri Su Abonelik Bilgileri

İlk su aboneliği, ilk atık su aboneliği ile bu aboneliklere ilişkin devir ve kapama işlemleri sırasında işyeri başvuru sahiplerinden vergi kimlik numaraları, vergi dairesi, ticaret unvanı ve sicil numaralarını belediye ve sular idaresine yaptıkları abonelik sözleşmesinde belirteceklerdir.

İlk su abonelik işlemi için yapı kullanma izni ve harcamalara katılma payının ödenmesi yeterli olacaktır. İnşaat halindeki yapılarda ise yapı kullanma izni yeterlidir. 

 Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince belediyelerce işletmelerle su abonelik işlemleri yapılma aşmasında, aboneliklerin aşağıda belirtildiği şekli ile ayrı ayrı yapıldığı dolayısıyla belediye sınırları içerisinde geçici işyeri, ilk işyeri, inşaat abonelik bilgileri, faaliyete geçen işyerlerinin tespiti amacıyla sektörel ya da bölgesel bazda, su abonelik bilgileri ile istenilen dönem aralıklarındaki tüketim bilgilerinin, sular idaresince, sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE/VEYA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA, SGK’NA BİLDİRİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.9.10. İşletmelerin Kolluk Kuvvetlerine Bildirmek Zorunda Oldukları Kişiler

26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre, Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticilerinin, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmek zorundadır.

 SGK ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda; “Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik” uyarınca kolluk kuvvetlerine bildirilen çalışanlardan temin edilen kimlik bilgilerine ilişkin formlarına, T.C. Kimlik Numarası hanesinin de dâhil edilmesi ve bu formların il emniyet müdürlükleri veya semt karakolları ile il/ilçe jandarma komutanlıklarından alınabileceği” konusunda mutabakata varılmıştır.

 Bu mutabakat doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca taşra birimlerine aynı doğrultuda talimat verilmiş olup, ilgili otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi işletmelerde çalışanlara ait kimlik bildirme belgesinin il emniyet müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.9.11. Ticari Araçların Trafik Cezaları

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilmektedir.

 Sürücüsüne Trafik para cezası uygulanan aracın kullanım amacının ticari olması durumunda,  aracın plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası, sürücünün adı ve soyadı, cezanın düzenlendiği yer, cezanın düzenlendiği il, ilçe, cezanın düzenlendiği birim ve cezanın düzenlendiği tarih bilgilerinin elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.9.12. Ticari Olarak Tescili Yapılan Araçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre ticari olarak tescil işlemleri yapılarak bilgisayar ortamına aktarılan, araçların araç tescil belgesi bilgilerinin elektronik ortamda veya manuel olarak Tebliğ Eki formatına uygun olarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bilgilerden aracın sürücüsünün ve araçta bulunması gereken hizmetlilerin sigorta kayıtlarının yaptırılıp yaptırılmadığı kontrol edilebilecektir.

YAPI RUHSATI VE DİĞER RUHSAT VERMEYE YETKİLİ KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNCE ( VALİLİK, KAYMAKAMLIK, BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİNCE VB.)  SGK’NA VERİLECEK BİLGİLER

2.9.13. Yapı Ruhsatları

İşveren Uygulama Tebliğine göre, Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin, verildikleri tarihten itibaren bir ay içinde valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince SGK’nun ilgili ünitesine gönderileceği, ruhsatın düzenlenmesine esas olan işi çevresine alan Kurumun ilgili ünitesi tarafından, yapılacak işlemlere esas olmak üzere ruhsata konu işe/inşaata başlanılıp başlanılmadığı, başlanılmış ise hangi tarihte başlanıldığı gibi hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla ruhsat vermeye yetkili mercilerden istenilen bilgilerin süresinde Kuruma gönderilmesi istenilmektedir.

Ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin SGK’na intikali üzerine, yapı ruhsatları ile istihdama ilişkin bilgileri ihtiva edenler yönünden öncelikle ruhsata konu işin/inşaatın SGK’da tescilli olup olmadığı araştırılmakta,  sigortalı çalıştırıldığı halde söz konusu iş/inşaat tescilli değilse, işyeri Sosyal Sigorta birimince re’sen tescil edilmektedir.

 Bu itibarla, Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine göndermeleri gerekmektedir.

2.9.14. Yapı Denetimleri

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamında, valilikler, belediyeler ve il özel idarelerince, karada ve suda, daimi veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesis inşaat işyerleri için yapı ruhsatının alınmasını takiben yapı denetimi kuruluşunca düzenlenen işyeri teslim tutanağı ile birlikte ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan belge örnekleri SGK’na gönderilir.

 İşyeri teslim tutanağı ve ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin SGK KADİM Servislerine intikal etmesi üzerine, yapı ruhsatları ile istihdama ilişkin bilgileri ihtiva edenler yönünden öncelikle ruhsata konu işin/inşaatın ünitede tescilli olup olmadığı araştırılacak, sigortalı çalıştırıldığı halde söz konusu iş/inşaat tescilli değilse, işyeri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine istinaden işyeri SGK tarafından re’ sen tescil edilecektir.

2.10. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA BİLDİRİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.10.1. Turist Rehberi Olarak Çalışanlar

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen denetim yetkisi çerçevesinde anılan Bakanlık veya Turist Rehberleri Odaları Birlikleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, çalıştığı tespit edilen kişilerle ilgili çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

 

2.10.2. Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Arkeolojik Kazılarda Çalışanlar

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce kazılara izin verilmesinde, kazıyı yapacakların “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile anılan Genel Müdürlükçe görevlendirilen temsilci veya uzman tarafından belli periyotlarda kazı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda ve yapılan kontrollerde,  kazılarda tespiti yapılan çalışanlara ilişkin bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

           

1.2.11. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA BİLDİRİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.11.1. Maliye Bakanlığı Tarafından Alınmakta Olunan Mükellef Bildiriminde Yer Alan İşeri ve Çalışan Bilgileri SGK’na Aktarılacak 

Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl Nisan ve Mayıs aylarında alınmakta olan mükellef bildiriminde yer alan bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması sağlanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK arasında yapılan bilgi paylaşımı sonucunda, dönemler bazında (1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında) mükellef bilgileri bildirimi vermek zorunluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiye ait 119 parametreden oluşan bilgiler alınmaya başlanmıştır. Bu parametre bilgilerinden bazıları; Vergi kimlik no, TC kimlik no, Unvan, Vergi dairesi kodu, Faaliyet kodu, Yıl içi toplam satış, İşyeri mülkiyet sahibi TC kimlik no, İrtibat tel, E-posta, Adres no, İl adı, İlçe adı vb. şeklinde sıralanabilir. 

Bildirim verme süresi içinde faal olan;  Ticari Kazanç elde edenler(Basit Usulde Ticari Kazanç elde edenler hariç), Zirai Kazanç elde edenler, Serbest Meslek Kazancı Elde edenler, Kurumlar vergisi mükellefleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Kamu iktisadi teşekkülleri, Kooperatifler, Adi ortaklıklar, İş ortaklıkları, Adi komandit şirketler, Eshamlı komandit şirketler, Avukatlık ortaklıkları, Anonim şirketler, Limited şirketler, Kollektif şirketler, Ticari amaç taşıyan Apartman ve site yönetimleri bildirim vermekle mükelleftirler.

Bildirim vermek zorunda olmayanlar ise; Basit usulde ticari kazanç elde edenler, Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri, Gerçek usulde olup gayrimenkul, menkul, sair kazanç, ücret geliri elde edenler, Kamu kurumları, Kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar, Dernek ve vakıflar (iktisadi işletmeleri hariç) Apartman sakinleri tarafından seçilen ticari amaç taşımayan apartman yönetimi, Valilik veya kaymakamlık bünyesinde kurulan bölge halkının katılımı ile kurulan ticari amaç taşımayan hizmet birlikleri vb. bildirim vermekle mükellef değillerdir.

Kurumumuzca, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan gerçek ve tüzel kişilere ait işyeri bilgilerinden hareketle SGK’na kaydı bulunmayan işyerlerinden ve kayıt dışılığın fazla olduğu öngörülen sektörler tespit edilerek, tespiti yapılan tescilsiz işyerlerinde denetimler yapılabilecektir. 

.2.11.2. Elektrik ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri 

Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420)’ne istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin idareye gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Konuyla ilgili bilgiler GİB tarafından alınması çalışmaları henüz devam etmekte olup alınacak olan elektrik ve doğalgaz aboneliklerine ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması ve kullanıma açılması sağlanacaktır.

2.11.3. Muhtasar Beyanname ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)

 Muhtasar beyanname, VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması ve kullanıma açılması sağlanacaktır.

Muhtasar beyannamelerdeki ücret gelir vergisi kesintisi ile ödemelerin gayrisafi tutarları da yer almakta olup, gelir vergisi matrahının belirlenmesi ile sigorta primine esas kazancın belirlenmesindeki farklılıklar nedeniyle bildirilen kişi sayılarında mutabakatın sağlanması öncelikli olacaktır.

2.11.4. Yoklama Memurlarınca Düzenlenen İşyeri Durum Tespit Tutanakları SGK Denetim Memurlarınca Düzenlenen Yoklama Fişleri ile Birleştirildi

Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda, yoklama memurlarınca düzenlenen yoklama fişlerinin her ay periyodik olarak SGK’na gönderilmesi uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca 14.02.2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK arasında imzalanan protokol ile birlikte, yoklama fişleri ile SGK denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından kullanılan işyeri durum tespit tutanakları birleştirilmiştir.

Söz konusu tutanakların elektronik ortamda doldurulması için e-tutanak yazılımı yapılmış olup bu yazılım ile GİB ve SGK arasında kurulacak veri havuzu ile düzenlenen tutanaklar kurumlar arası veri paylaşımı kapsamında kullanılarak kayıt dışı işyeri ve kayıt dışı sigortalıların tespiti ve tescilinde kullanılabilir hale dönüştürülecektir.

Bu kapsamda elektronik ortamda veya manuel olarak SGK’na gönderilen bu tutanaklardaki bilgilere istinaden gerekli işlemler yapılacaktır.

 

2.12. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA BİLDİRİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.12.1. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personeli Bilgilerinin Gönderilmesi

Milli Eğitim bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekinde yer alan özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personeli iş sözleşmesi formuna istinaden,  Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul,  azınlık ve özel eğitim okullarından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce belirlenen okullar, milletlerarası özel öğretim kurumları, çeşitli kurslar, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarında istihdam edilen eğitim personelinin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.12.2. Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlar

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin “Görevlendirme” başlıklı 27 inci maddesi kapsamında, yapılan görevlendirme onaylarına istinaden, özel öğrenci yurtlarında çalışan yurt müdürleri, yurt müdür yardımcıları, belleticiler, yönetim memurları ile diğer personelin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.12.3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin İşletenler ile Bunların Yanında Çalışanlar

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.12.4. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen personel ile ilgili bilgi ve belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.12.5. Hijyen Eğitimi Alan Çalışanlar

 Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin uygulandığı işyerleri;

Gıda üretim ve perakende iş yerleri,  İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,  otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler ve komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer işkollarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin kapsadığı işyerlerinde, Genel Müdürlük (Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.  İşyeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olup, bizzat kendileri çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenler de bu eğitimi almaya mecburdurlar.

Yönetmelik kapsamında eğitim alan ve e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

 2.12.6. Milli Eğitim Bakanlığınca Denetlenen Yerlerde Denetim Sırasında Çalıştığı Tespit Edilenler

Milli Eğitim Bakanlığınca; her türlü özel eğitim ve öğretim kurumlarının ilgili yönetmelikler kapsamında denetlenmesi ve teftişi esnasında, denetleyen birim tarafından çalıştıkları tespit edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

1.2.13. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA BİLDİRİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.13.1. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar

Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik kapsamda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu müfettişleri tarafından;

-Tıbbi ürün imalathanelerinde gerçekleştirilen denetimlerde veya,

 İmalat yeri izni başvuru belgelerine istinaden beşeri tıbbi ürünlerin imalathanelerinde, mesul müdür, kalite kontrol sorumlusu, kalite güvencesi sorumlusu ve/veya ekibi olarak istihdam edildiği tespit edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

1.2.13.2. Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlar

 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği kapsamında, faaliyet izni verilmesinde esas alınan belgelere istinaden diyaliz merkezlerinde;

 Mesul müdür, sertifikalı tabip, uzman tabip, diyaliz teknikeri, sertifikalı hemşire ve sertifikalı acil tıp teknisyeni, periton diyalizi sertifikalı hemşire olarak istihdam edildiği tespit edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Tebliğ Eki formata uygun olarak; tasnif edilerek sosyal güvenlik müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Sağlık Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.3. Acil Sağlık Hizmet Birimlerinde Çalışanlar

Acil Sağlık Hizmetlerinde istihdam edilen personelin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık bakanlığı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.4. Özel Hastanelerde Çalışanlar

Sağlık Bakanlığınca, özel hastanelerde çalışan ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Tebliğ Eki formata uygun olarak; tasnif edilerek sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere sağlık bakanlığı tarafından SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.5. Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışanlar

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği hükümlerine göre,

Laboratuvarda tam gün görev yapan bir diş hekimi veya diş protez teknisyeninin mes'ul müdür olarak bulunması gerekmektedir.  Mes'ul müdür, sadece bir laboratuvarda bu görevi üstlenebilmekte, mes’ul müdür, laboratuvarın idari, teknik, mali ve benzeri işlerinden bizzat sorumlu olmaktadır. işyeri sahibi de aynı zamanda mes’ul müdür olabilmektedir.

Laboratuvar ruhsat başvuru aşamasında dosya üzerinden ve yerinde inceleme yapmak, laboratuvarları Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden en az yılda bir defa denetlemek, rutin denetimler dışında şikâyet, ihbar ve sair durumlarda laboratuvarı denetlemek,  il denetim kurulunun görevidir. Bu Kurul, ağız ve diş sağlığı şube müdürünün başkanlığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan bir diş hekimi, bir diş protez teknisyeni, sağlık memuru ve arsa diş protez teknisyenleri odası veya derneği temsilcisinden oluşur.

Kurul denetimini, laboratuvar başvurusunda dosya üzerinde ve yerinde yapar. Ayrıca yılda bir defa rutin, şikayet halinde her zaman denetler.

Denetimde Diş Protez Laboratuvarı Çalışanları Değerlendirme Formu doldurulmaktadır.

Bu kapsamda il denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerle veya açılış başvurusu ekindeki belgelere istinaden diş protez laboratuvarlarında çalıştıkları tespit edilen mesul müdür dâhil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.6. Kozmetik Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

Kozmetik Kanunu kapsamında, Kozmetik ürünlerinin üretiminde sorumlu teknik eleman olarak istihdam edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin  sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.7. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre;

Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe (İl Sağlık Müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurmaları gerektiği, dilekçeye, istenen diğer belgelerin yanı sıra, mes’ûl müdürün sağlık kuruluşunda çalıştığına dair mes’ûl müdürlük sözleşmesi ve T.C. Kimlik Numarası, sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı birer suretlerinin ekleneceği,

Tam gün süre ile polikliniklerde tam gün veya kısmî süreli görev yapan bir diş hekimi mesul müdür bulunacağı, mesul müdürün sadece bir sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görevini üstlenebileceği ve idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer diş hekimleri ile birlikte sorumlu olacağı,  

Merkezlerde en az bir hemşire ile temizlik hizmetinden sorumlu bir personel bulundurulacağı,  merkezlerde uygulanacak olan genel anestezi işlemlerinde bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı bulundurulacağı,

Sağlık kuruluşlarının müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekiplerince düzenli olarak denetleneceği, şikâyet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatı veya müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimlerin muayenehane ve ortak muayenehanelerde gerekli görüldüğünde, merkez ve polikliniklerde en az 6 ayda bir yapılacağı, denetimlerde Denetleme Formunun kullanılacağı, denetim ile ilgili bulgular ve sonuçların müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılacağı,

Açıklanmıştır.

Bu kapsamda denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerle veya İl Sağlık Müdürlüğünde saklanan Mesul Müdürlük Belgesi ve Personel Çalışma İzin Belgesi ile başvuru dosyasındaki diğer belgelere istinaden ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarında çalıştıkları tespit edilen mesul müdür dâhil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.8. Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar

 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Hakkında Yönetmeliğine göre,

Sağlık kuruluşunda mesul müdür veya birim sorumlusu haricinde en az iki hekim bulunacağı, bu hekimlerden en az birinin tam zamanlı görev yapmak zorunda olduğu,

Sağlık kuruluşunda kadrolu en az dört hemşirenin veya sağlık memurunun görev yapacağı, istenirse bu dört personelden birinin ebe olabileceği,

Evde bakım hizmeti veren merkez veya birimin hizmet sunacağı alanla ilgili olarak psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı gibi hekim dışı sağlık personeli bulunabileceği ancak bunların görev ve sorumluluklarının kendi mesleki mevzuatı ile sınırlı olacağı ayrıca bunlara yardımcı olmak üzere bakım destek personeli çalıştırılabileceği,

Sağlık kuruluşlarının denetiminin; Müdürlük tarafından oluşturulan bir hekim, bir hemşire olmak üzere en az iki sağlık personeli tarafından gerçekleştireceği, olağan denetimlerin, şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatının veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere,  en az altı ayda bir yapılacağı, denetimlerde Yönetmelik Ek-7'de yer alan Denetleme Formunun kullanılacağı, denetim ile ilgili bulgular ve sonuçların İl Sağlık Müdürlüğüne ait teftiş ve denetim defterine yazılacağı;

hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda denetim ekibi tarafından denetleme formu ile gerçekleştirilen denetimlerdeki tespitler  veya İl Sağlık Müdürlüğünde saklanan Mesul Müdürlük Belgesi ve Personel Çalışma Belgesi ile başvuru dosyasındaki diğer belgelere istinaden evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarında çalıştıkları tespit edilen mesul müdür dâhil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.9. İnsani Tüketim Amaçlı Su Tesislerinde Çalışanlar

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesul müdürlük belgesine istinaden insani tüketim amaçlı su tesislerinde mesul müdür olarak çalıştığı tespit edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.10. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesul müdürlük belgesi ve çalışma belgesine istinaden ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalıştığı tespit edilen mesul müdür, tabip/uzmanlar ile diğer sağlık çalışanlarının T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.11. Biyosidal Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

 Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında biyosidal ürünlerin üretim yerlerinde çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olan mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.12. Doğal Mineralli Su Tesislerinde Çalışanlar

 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesul müdürlük belgesi ve mesul müdürün yazılı yetki devrine istinaden doğal mineralli su tesislerinde çalıştığı tespit edilen mesul müdür ve diğer personelin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.13. Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlara ilişkin Bilgilerin Gönderilmesi

 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında,  eczanede çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olan mesul müdür dâhil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.14. Bölge Kan Merkezinde, Kan Bağışı Merkezinde ve Transfüzyon Merkezinde Çalışanlar

 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 12 inci maddesi kapsamında,  Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirmesi halinde valilikten ruhsat almış olan bölge kan merkezinde, kan bağışı merkezinde ve transfüzyon merkezinde çalışmak üzere bildirilmiş olan tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Sağlık Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.15. Kaplıca ve Talassoterapi Tesislerinde Çalışanlar

Kaplıcalar Yönetmeliği kapsamında,  kaplıca ve talassoterapi tesislerinde çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olan mesul müdür dâhil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Tebliğ Eki formata uygun olarak sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.16. Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar

 Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında,  optisyenlik müesseselerinde çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olan mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sağlık Bakanlığınca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.17. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışanlar

 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında,  il denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerle veya açılış başvurusu ekindeki belgelere istinaden üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde çalıştığı tespit edilen mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

1.2.13.18. Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinde ve İşitme Cihazı Merkezlerinde Çalışanlar

Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, açılış başvurusu ekindeki belgelere ve personel çalışma belgesine istinaden ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde ve işitme cihazı merkezlerinde çalıştığı tespit edilen mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.19. Tıbbi Laboratuvarlarda Çalışanlar

 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmelik kapsamında,  il denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerle veya açılış başvurusu ekindeki belgelere istinaden tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarlarında çalıştığı tespit edilen mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Sağlık Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.20. Ambulanslarda ve Acil Sağlık Araçlarında Çalışanlar

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, il denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerle veya açılış başvurusu ekindeki belgelere istinaden ambulans servislerinin çağrı merkezlerinde, ambulanslarda ve acil sağlık araçlarında çalıştığı tespit edilen mesul müdür dahil tüm çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Tebliğ Eki formata uygun olarak Sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.21. Beşeri Tıbbi Ürünler Üretiminde Çalışanlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında, beşeri tıbbi ürün pazara sunmak üzere ruhsat almak isteyen tüzel kişilerin; “yetkili kişi” sıfatıyla istihdam ettikleri çalışanların T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.22. Yüzme Havuzlarında Çalışanlar

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde;

Laboratuvarların, Bakanlık tarafından yapılacak yerinde denetimde; en az iki kimya, çevre, su ürünleri mühendisi veya kimyager ile iki biyolog veya mikrobiyoloji uzmanının tam zamanlı istihdam edilmeleri ve özel laboratuvarların işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmaları halinde Bakanlıkça yetkilendirileceği;

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde;

Yüzme havuzu işleticisinin, mesul müdür, havuz suyu operatörü ve sertifikalı cankurtaran istihdam etmek zorunda olduğu, Yönetmelikte belirtilen şartları birlikte haiz olmak kaydıyla, mesul müdür ve havuz suyu operatörünün aynı kişi olabileceği,

hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda Yönetmelikte belirtilen havuz işletmelerinde çalışan mesul müdür dahil tüm çalışanların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi, ayrıca yine Yönetmelikte belirtilen laboratuvarlarda istihdam edilen çalışanların Sağlık Bakanlığı tarafından aynı bilgilerin tasnif edilerek sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.23. Peloidlerin Üretiminde ve Satışında Çalışanlar

Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğe göre,

Peloidlerin üretim izinleri için; kaynağı işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bir dilekçe ekinde Tebliğde belirtilen ve aralarında Mesul müdür sözleşmesi ve diplomanın da bulunduğu belgeler ile birlikte üretimin yapılacağı yerin bulunduğu valiliğe başvurulmaktadır.

 Bu kapsamda, Valiliklere verilen üretim izni başvurusu ekindeki belgelere istinaden peloid kaynağı işletmelerinde çalıştığı tespit edilen mesul müdürlerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sağlık Bakanlığı’nca sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

2.13.24. Aile Hekimliğinde Çalışan Personel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimleri neticesinde aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerinin, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müştereken çalıştırdıkları personelin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Sağlık Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.14. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TARAFINDAN SGK’NA VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

2.14.1. Araç Muayene İstasyonlarında Çalışanlar

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli veya yine Bakanlığın yetkilendirdiği başka kurum/kuruluşların personeli tarafından yapılan denetimlerle veya çalıştırılacak personel ile ilgili belgelere istinaden araç muayene istasyonlarında çalıştıkları tespit edilen istasyon amiri, yardımcısı, muayene teknisyeni ve diğer personelin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin tasnif edilerek sosyal il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.14.2. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Veren Kuruluşlarda Çalışanlar

 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde, Valilikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getireceği ve kullanacağı, ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından Bakanlığın belirlediği kişilerin, denetim yapmakla görevli, yetkili ve yükümlü oluğu, denetim yapmakla görevlendirilenlerin, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlara ilişkin tutanakları 15 gün içerisinde Bakanlığa göndermek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli veya valilikler ile Bakanlığın belirlediği diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli tarafından yapılan denetimlerle veya yetki belgesi almak için ibraz edilen belgelere istinaden mesleki yeterlilik eğitimi veren kuruluşlarda çalıştıkları tespit edilen sorumlu yönetici ve eğiticilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin tasnif edilerek sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.14.3. Karayolu Taşıma İşlerinde Çalışanlar

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre,  taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) almaları zorunludur.

Yetki belgesi sahiplerinin, faaliyetleri süresince hizmetlerini yürütebilecek niteliklere sahip ve yeterli sayıda personel bulundurmakla yükümlüdür.

Bu itibarla istihdama ilişkin alınan bu bilgilerin Tebliğ Eki formatına uygun olarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli veya yetkili kıldığı diğer kamu kurum ve kuruluşları eliyle yapılan denetimlerle veya yetki belgesi almak için ibraz edilen belgelere istinaden karayolu taşıma işlerinde çalıştıkları tespit edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

2.14.4. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Yapılan Denetimlerde Cezai İşlem Uygulanan Firmalar/İşleticilere İlişkin Bakanlık web Sitesine SGK’nın Sorgulaması sağlanacak

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan yol kenarı denetimlerinde; cezai işlem uygulanan firmaya/işleticiye ait “Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı Adı-Soyadı” ve tespit edilebilmesi halinde söz konusu işletici tarafından çalıştırılan şoförün “T.C. Kimlik Numarası, Adı-Soyadı” bilgileri ile “Denetimin Yapıldığı Tarih” bilgilerinin Bakanlıkça sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanacaktır.  

3. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Bağımsız Spor Federasyonları

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonunun Ana Statülerinde ve söz konusu Federasyonlarca belirlenen tip sözleşmelerde sporcu, antrenör, sağlık ekibi çalışanı, teknik adam, fizyoterapist, kondisyoner ve menajerlerin sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri ile aylık brüt/net ücret bilgilerine yer verilmiştir.

 Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol sözleşmelerden spor kulüplerinde çalıştığı tespit edilen sporcu, antrenör, sağlık ekibi çalışanı, teknik adam, fizyoterapist, kondisyoner ve menajerlerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere federasyonlarca SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

3.2. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerince; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında, Bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanına kayıtlı, esnaf ve sanatkarlar ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına ait bilgiler, sigortalı sayılanlardan gelir vergisinden muaf olanlar ile gelir vergisinden muaf olup yeniden çalışmaya başlayanların tespiti için esnaf ve sanatkar siciline tescil ve terkin kayıtlarına ve üyeliklerine ait bilgi ve belgeler talep edilmesi halinde, meslek odaları SGK’na gönderecek.

3.3. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Seyahat Acentaları Yönetmeliğe göre,

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişilerin acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça (Kültür ve Turizm Bakanlığı) bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde başvuru dilekçesi ekindeki diğer belgelerin yanı sıra, 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu, çalışan personelin T.C. Kimlik Numarasının yer aldığı beyanı ile TÜRSAB’a (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) başvuracağı, belgeler kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmektedir.

 TÜRSAB ve gerekli görülmesi halinde Bakanlığın, bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapmaktadır.

Seyahat acentasının işyeri niteliklerinin korunup korunmadığı, faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığının Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince denetlenmektedir.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğince; Bakanlık veya TÜRSAB tarafından gerçekleştirilen denetimlerle veya seyahat acentası işletme belgesi başvurusu ekindeki belgelere istinaden seyahat acentası işyerlerinde çalıştıkları tespit edilen enformasyon memuru ve transfer elemanlarının T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere TURSAB tarafından SGK’na gönderilmesi gerekmektedir.

4. BİLGİLERİN ALINMASI VE SORGULAMA YAPILMASI

4.1. Genel Olarak

Kamu Kurumlarının merkez teşkilatlarında bulunan bilgi ve/veya belgelerin elektronik ortamda alınarak tasnif edilmesi ve ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmesi esastır.

Bilgilerin elektronik ortamda alınması esas olmakla birlikte zorunlu olduğu durumlarda manuel de alınabileceği belirtilecektir.

4.2. Sigortalılık Kontrolü ve Sorgulanması

Bankalardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda alınan bilgilerin öncelikle; bilginin Kuruma intikal ettiği tarih itibarıyla kişilerin SGK’da kayıtlı olup olmadıkları konusunda T.C. Kimlik Numaraları bazında sorgulamalar yapılacaktır.

Buna göre,

•          5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)  bentleri kapsamında olanlar,

•          Gelen bilgilerde kayıtlı kişilerin zorunlu çalışma dışında isteğe bağlı ve tarım sigortasına tabi prim ödeme veya çalışmaları da olabileceği dikkate alınarak, gelen bilgilerden bu tür çalışma olduğu belirtilmemiş olsa da;

•          5510 sayılı Kanunun ek 5, ek 6, ek 9 uncu maddesi kapsamında olanlar ile 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar,

•          İşverenler,

•          Kişilerin aylık alıp almadıkları,

•          Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışıp çalışmadıkları,

•          Aynı anda birden fazla sigortalılığı olanlar hakkında 53 üncü madde,

için sorgulamalar, SGK bilgisayar sisteminden sorgulanacaktır.

Sorgulama yapılması esnasında; bir kişinin gönderilen bilgilerindeki işyerinin, sigortalılık statüsü (4/a, 4/b, 4/c) veya sigortalılık türünün (zorunlu, isteğe bağlı veya tarım) farklılık arz etmesi durumunda, SGK KADİM Servislerince kişi öncelikle Kuruma kayıtlı olduğu kabul edilecek olmakla birlikte, kişinin durumunun netleştirilmesi için Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM)  Servislerince Kurumun sigortalı tescil ve hizmet servislerine yazılı olarak gönderilecektir.

4.3- İşe başlama tarihlerinin tespiti

Gelen bilgilerde;  kamu idarelerinin denetim elemanları dışında kalan kamu idarelerinin kolluk, zabıta, doktor, veteriner, mühendis vb. memurlarının tutanağı ile çalışmanın belirlenmesi durumunda; tutanak tarihi ile tutanakta belirtilen işe başlama tarihi arasında farklılık olması halinde tutanağın tutulduğu tarih, “işe giriş tarihi” olarak kabul edilecektir.

Ancak, tutanak tarihi ile Kuruma bildirilen işe başlama tarihi aynıysa veya Kuruma bildirilen işe giriş tarihi daha önceki bir tarih ise Kuruma bildirilen işe giriş tarihi esas kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Kimlik bildirme formu 2’de, formun işverence onaylandığı tarihten önceki bir tarih işe başlama tarihi olarak belirtilmiş olsa dahi, formun işverence onaylandığı tarih esas sigortalı “işe başlama tarihi” olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları ile ilgili olarak, tutanak tarihi, “işe başlama tarihi” olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır.

Ancak, şirket veya şahıs üzerine kayıtlı ticari araçlara ilişkin yapılan sigortalı tesciline ilişkin itirazlarda, taksi ve şehir içi toplu taşıma araçları dışında kalan özellikle şirket veya şahıs üzerine kayıtlı ticari araçların aile fertleri veya komşularca da ödünç alınıp kullanılabileceği değerlendirilerek sigortalı sayılıp sayılamayacaklarına sigortalı tescil ve hizmet servislerince karar verilecektir.

Sigortalı çalışması bir kamu kurum veya kuruluşundan alınacak çalışma izni, çalışma ruhsatı vb. belgelere bağlı olanlar için, söz konusu belgelerin onay makamınca onaylanması ve sigortalıya ait çalışma izni alınmasının belirli bir süre gerektirmesi nedeniyle, işyerinde çalışacak kişilerin çalışma veya iş sözleşmelerinde başka tarihler bulunsa dahi sigortalının çalışması çalışma izni onay tarihi itibariyle başlatılacağından onay tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı bildirilmiş ise yasal süresinde verilip verilmediği hakkında gerekli kontroller yapılmak suretiyle bildirimin süresinde yapıldığı kabul edilecektir.

Ancak, işyerinin çalışma izni onay tarihinden itibaren bir ay içerisinde bildirimde bulunulmaması halinde bu defa söz konusu belgelerin onay makamınca onaylanma tarihi, sigortalı işe başlama tarihi olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır.

KADİM Servislerince, vergi dairelerinden işyeri durum tespit tutanağı/yoklama fişlerinin alınması durumunda; alınan bu fişlerde yer alan çalışan sayısı ile aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen çalışan sayısı karşılaştırılaraktır. Karşılaştırma sonucu,

- Sayının mutabık olması durumunda herhangi bir işlem yapılmayacak,

- Sayının aylık prim ve hizmet belgesindeki sayıdan az olması durumunda farklılık bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecek,

-Sayının yoklama fişinde fazla olması durumunda ise, kişilerin kimlik bilgileri var ise işe başlama tarihi olarak tutanak tarihi esas alınmak suretiyle re’sen işlem yapılacak,

- Kimlik bilgileri yok ise ilgili işyerinin denetimi için konu sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilecektir.

4.4. Kayıt Dışı İstihdam Tespitlerinin İlgili Servislere Bildirimi

4.4.1. Tescilsiz sigortalılık tespiti

4.4.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler

Kayıt dışı olarak tespit edilen çalışmanın Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması halinde, SGK KADİM Servislerince sigortalı ile ilgili işlem yapılması için sigortalı tescil ve hizmet servisleri ile işyeri tescil ve e-sigorta servislerine bir yazı ekinde tespitler gönderilecektir.

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde bu belgeler Kurumca re’sen düzenlenmektedir. 

Kamu idarelerinden alınan bilgi ve belgelerde ya da kamu idarelerinin denetim elemanları dışında kalan kolluk, zabıta, doktor, veteriner, mühendis vb. memurlarının sigortalının fiilen çalıştığının tespit ettiği tutanağın düzenlendiği tarih itibariyle hizmet verilecektir. Sigortalının fiilen çalıştığına ilişkin aynı ayda ya da takip eden aylarda aynı işyerinden birden fazla bilgi ve belgenin Kuruma verilmesi halinde bu çalışmanın işveren tarafından aksi belgelendirilmediği sürece (sonradan düzenlenebilir nitelikteki belgelere dayanmaksızın) en eski tarih ile en yeni tarih arasında kesintisiz çalıştığı kabul edilerek işlem yapılacaktır. 

İşverenlerin bir aylık süre içinde belgelerini vermemeleri halinde, SGK Kadim servisinin bildirdiği tarih esas alınarak işyeri tescili, sigortalı tescili, aylık prim ve hizmet belgesi re’sen düzenlenecektir.  

KADİM servislerince gönderilen listelerde (4/a)’lı olması gerekenler hakkında sigortalı tescil ve hizmet servislerince yapılan incelemede (4/a) sigortalısı olmadığına karar verilenler ya da işverenlerin bir aylık süre içinde (4/a) sigortalısı çalıştırmadıklarını kanıtlayıcı belgelerle itirazda bulunmaları halinde (4/a) sigortalısı olmayacaklarına sigortalı tescil ve hizmet servislerince karar verilenlerin re’sen tescil işlemi yapılmayacaktır.

İşverenlerin bir aylık süre dışında yaptıkları itirazlarda sunulan belgelerin sigortalı çalışmadığına ilişkin kanıtlayıcı nitelikte olması halinde ilgili servislerce re’sen yapılan işyeri, işe giriş, işten ayrılış ve aylık prim ve belgesi sebebiyle tahakkuk eden idari para cezaları ile tahakkuk ettirilecek sigorta prim borçları hakkında karar alınmak üzere konu ünite itiraz komisyonlarına intikal ettirilecektir.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişinin aynı zamanda SGK’dan  aylık aldığının tespiti halinde, çalıştığı işyeri ve sigortalının aylık aldığı emeklilik türüne göre sigortalı tescil ve hizmet servislerince işlem yapılacaktır. Bu durumdaki sigortalıların re’sen tescil işlemi sonuçlandırıldıktan sonra (4/a) ve (4/b) aylığının kesilmesi gerekenler aylığın bağlandığı üniteye, (4/c) aylığının kesilmesi gerekenler ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına gönderilecektir.

4.4.1.2. (4/b) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler

Kayıt dışı olarak tespit edilen kişinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar da dahil) kapsamında çalışmasının bulunduğunun tespiti halinde SGK KADİM Servislerince, sigortalılığı ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için tespit sigortalı tescil ve hizmet servislerine gönderilecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki çalışmalar için öncelikle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (4) numaralı alt bendi hariç (b) bendi ve (c) bendi kapsamında çalışma olup olmadığının Kurum kayıtlarından kontrolü yapılıp bu statülerde çalışmaların bulunmadığının anlaşılmasından sonra aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır.

Ziraat odası, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise il/ilçe tarım müdürlüklerinde 1/10/2008 tarihi sonrasında kaydı olan ve kayıtları halen devam ettiği tespit edilenler için Kanunun 7 inci maddesi gereğince bir yıllık tespit tarihi esas alınacağından bir yıllık süre içinde kaydı bulunanların ziraat odası, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerindeki kayıt tarihleri esas alınarak, bir yıllık bildirim süresi geçtikten sonra tespitleri yapılanların ise tespit tarihi itibarıyla tescilleri yapılacaktır.

Ziraat odası, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise il/ilçe tarım müdürlüklerinde kaydı bulunmayanların, öncelikle oda ve müdürlüklerin kendi mevzuatları gereğince kayıtlarının yapılması sağlanacak, bu kayıt tarihleri esas alınarak tescilleri yapılacaktır. 

Sigortalılık bildirimi ilgiliye tebliğ edildikten sonra, ilgilinin Kanunun 6 ncı maddesinin (k) bendi kapsamında bulunduklarını “muafiyet belgesi” ile Kanunda belirtilen süre içerisinde belgeleyenlerin sigortalılıkları ise iptal edilecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar da dahil)  kapsamında olanlar için KADİM Servislerince vergi, meslek odası, ziraat odası, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise il/ilçe tarım müdürlüğü veya ticaret sicil memurluğu kayıt tarihi bildirilmiş ise, bu tarihler esas alınarak Sigortalı Tescil Servislerince resen tescili yapılacak ve bildirimi süresinde yapmayan kuruluşa Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Kayıt dışı olarak tespit edilen kişinin vergi dairesi, meslek odası, ziraat odası, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise il/ilçe tarım müdürlüğü veya ticaret sicil memurluğunda kaydının bulunmaması durumunda, sigortalı tescil servislerince bu kişilerin ilgili kuruluşlardan yasal süresi içerisinde “sigortalı işe giriş bildirgesi”nin verilip verilmediği takip edilecek, süresi içerisinde bildirim yapılmadığı taktirde re’sen tescil yapılarak bildirimi süresinde yapmayan kuruluşa Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Gelen bilgi ve belgelerden, kişinin “tarımsal faaliyette” bulunduğunun anlaşılması halinde; ekranlardan sorgulama yapılarak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında kaydının bulunup bulunmadığının, ayrıca diğer statülerde aktif sigortalılık ile kendi çalışmalarından dolayı aylık alınıp alınmadığının tespiti yapılacak, bu kapsamda sigortalılık kaydı yapılması gerekenler ilgili servislere intikal ettirilecek ve faaliyet gösterilen yerdeki ziraat odası, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise il/ilçe tarım müdürlüklerinden kayıtları olup olmadığı sorularak alınacak cevaba göre tescil işlemleri sonuçlandırılacaktır.

 

5.DİGER HUSUSLAR

5.1. Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılacak tespitler

Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır.

 Bu kurumların ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirecek ve  SGK  bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemleri yapacaktır.

 

5.2. İdari para cezasına ilişkin hükümler

Yönetmelik kapsamında belirtilen sigortalılık kontrolleri ve buna müteakip bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

Protokol yapılarak alınacak bilgi ve belgeleri, protokolde belirtilen sürede mücbir sebep olmaksızın vermeyenlere; ayrıca münferiden ya da protokol kapsamı dışında Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri Kurumca belirtilen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilere Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince işledikleri fiillere göre işlem yapılacaktır.

SGK KADİM Servislerinin kayıt dışı tespiti üzerine işveren bir aylık süre içerisinde “işyeri bildirgesi” ve/veya “sigortalı işe giriş bildirgesi”ni göndermiş olsa da Kanunun 102 nci maddesi gereğince ilgili servislerce idari para cezası uygulanacaktır.

 

5.3. İnşaat Ruhsatları

3194 sayılı İmar Kanunun 29 maddesinde yapıya başlama müddetinin ruhsat tarihinden itibaren iki yıl olduğu, bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılacağı belirtildiğinden ve ruhsat tarihinde inşaatın başlama zorunluluğu olmadığından, KADİM Servislerince, belediyelerden gelen inşaat ruhsatları ile ilgili her yıl periyodik olarak ilgili belediyelerden inşaatın su abonelik bilgileri ve inşaata başlanıp başlanmadığı ile ilgili bir tutanak tutulması halinde bu tutanaklar bir yazı ile istenecek başlamada bir tutanak tutuluyorsa bunlar istenecek, alınan bilgiler neticesinde inşaat yapımına başlandığının anlaşılması halinde konu, sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilecektir.

17.12.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM