YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comParalar Kamu Bankalarında Toplanacak

Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın 18.Kasım.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği tüm kamu kuruluşlarına ait paraların Merkez Bankası ile Devlet bankalarında toplanması zorunluluğu getirdi.

1-PARALARINI SADECE MERKEZ BANKASINDA TL CİNSİ VADESİZ HESAPLARA YATIRMAK ZORUNDA OLAN KURULUŞLAR

5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri”  aşağıda yer almaktadır. Hazine Müsteşarlığı hariç bu idareler paralarını T.C. Merkez Bankası’nda veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür.

2-GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ PARALARINI  HANGİ DURUMDA TCMB ’DA VADELİ VEYA VADESİZ DÖVİZ TEVDİAT HESABINA YATIRABİLECEK

-Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması,

- Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe anlaşmaları ile sağladıkları dövizler,

 -Uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz cinsinden aktarılan paralar.

 Olması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak ve anlaşmalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla TCMB veya muhabiri olan bankada vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açılabilecektir.

3-GENEL BÜTÇELİ KAMU İDARELERİNİN MERKEZ BANKASI YANINDA DİĞER KAMU BANKALARINA YATIRABİLECEKLERİ PARALAR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımlar ile özel kanunların verdiği yetki çerçevesinde belli bir kamusal amaca harcamak için  fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan ve/veya yönetilen her türlü banka hesaplarında tutulan paralarını; TCMB yanında Kamu Sermayeli Bankalar olan  T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarına yatırmak zorundadır.

4- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvel)

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığı

3) Başbakanlık

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8) Sayıştay

9) Adalet Bakanlığı

10) Millî Savunma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Maliye Bakanlığı

14) Millî Eğitim Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı

17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

22) Kültür ve Turizm Bakanlığı

24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

25) Avrupa Birliği Bakanlığı 

26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

28) Ekonomi Bakanlığı)

29) Gençlik ve Spor Bakanlığı

30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

32) Kalkınma Bakanlığı

33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

36) Jandarma Genel Komutanlığı

37) Sahil Güvenlik Komutanlığı

38) Emniyet Genel Müdürlüğü

39) Diyanet İşleri Başkanlığı

40) Hazine Müsteşarlığı 

42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

44) Devlet Personel Başkanlığı

45) Türkiye İstatistik Kurumu

46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

47) Gelir İdaresi Başkanlığı

49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

55)  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

5- GENEL BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUMLARI İLE BU KURUMLARA AİT BAĞLI ORTAKLIK, MÜESSESE VE İŞLETMELER VE SERMAYESİNİN YARIDAN FAZLASI BU KURUMLARA AİT SERMAYE ŞİRKETLERİ PARALARINI DEVLET BANKALARINA (T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O.) YATIRMAK ZORUNDADIR.

GENEL BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUMLARI HANGİLERİDİR?

a) ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (II sayılı Cetvel)

i) yükseköğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri

ii) özel bütçeli diğer idareler

1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3)  Atatürk Araştırma Merkezi

4) Atatürk Kültür Merkezi

5) Türk Dil Kurumu

6) Türk Tarih Kurumu

7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

9) Türkiye Bilimler Akademisi

10) Türkiye Adalet Akademisi

11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

12) Karayolları Genel Müdürlüğü

13) Spor Genel Müdürlüğü)

14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

16) Orman Genel Müdürlüğü

17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

18)  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

22) Türk Akreditasyon Kurumu

23) Türk Standartları Enstitüsü 

25) Türk Patent Enstitüsü

26) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

.

27) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

28) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığ

30) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

31

32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

33) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

34) Kamu Denetçiliği Kurumu

35) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu(3)

36)  Meslekî Yeterlilik Kurumu(3)

37) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

38)  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

39)Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

41) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

42)  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

43) Türkiye Su Enstitüsü

44)  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

45)Türkiye İnsan Hakları Kurumu

b) DÖNER SERMAYELER,

c) FONLAR,

ç) BELEDİYELER,

d) İL ÖZEL İDARELERİ,

e) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (IV sayılı Cetvel)

1- Sosyal Güvenlik Kurumu

2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

f) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ,

KİT’lerle ilgili çerçeve mevzuat niteliği taşıyan ve halen yürürlükte bulunan 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de iktisadi Devlet teşekkülü, kamu iktisadi kuruluşu, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletme aşağıdaki gibi tanımlanmışlardır.  

Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) : İktisadi devlet teşekkülü (İDT) ve kamu iktisadi kuruluşunun (KİK) ortak adıdır.

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT)”Teşekkül”: Sermayesinin tamamı Devlet’e ait olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Tüzel kişiliği haiz, Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı bulunan, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanununa ve Sayıştay’ın denetimine tabi olmayan, İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyette bulunan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) “Kuruluş”: Sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla, ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadi Devlet teşekkülüne  (İDT) veya kamu iktisadi kuruluşuna (KİK)  ait olan işletme veya işletmeler topluluğudur. Müesseseler, sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlar olup, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu’na ve Sayıştay’ın denetimine tabi olmayıp, 233 sayılı KHK’de saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidirler.

İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir, tüzel kişilikleri yoktur.

Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.

İştirak: iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdir. İştirakler tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.

g) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL)

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 

9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

ğ) Önceki bölümlerde sayılan kurumların;

1) Bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

 3) Fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri her türlü banka hesabı.

6-PARALARINI KAMU BANKALARINDA TUTMAK ZORUNDA OLAN GENEL BÜTÇE DIŞINDAKİ KAMU KURUMLARI BU PARALARI HANGİ HESAPLARDA TUTABİLİRLER

a) TL cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı,

b)  Döviz cinsi ödemeleri için vadeli ve/veya vadesiz mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı,

c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen borçlanma senetleri ve/veya kira sertifikaları,

 ç) Organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemleri.

7-PARALARINI KAMU BANKALARINA YATIRMAK ZORUNDA OLAN KAMU KURUMLARI ADINA DİĞER BANKALARCA TAHSİL EDİLEN PARALARIN KAMU BANKASINA YATIRILMA SÜRESİ

Paralarını kamu bankalarında tutmak zorunda olan yukarıda sayılan kamu kurumları, tahsilat ve ödeme işlemlerini de kamu bankaları ile yapmak zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu kurumlar bu işlemlerinde kamu bankası olmayan yurt içindeki özel bankaları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş’ni kullanabilirler.

Ancak özel banka ve PTT A.Ş vasıtasıyla tahsil edilen paraların;

-takip eden işgünü içinde,

 -kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde,

 İlgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunludur.

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar eskiden olduğu gibi aynen geçerlidir.

8- TÜM KAMU KURUMLARI AŞAĞIDA SAYILAN İŞLEMLERİ, YURT İÇİNDE YERLEŞİK ÖZEL BANKALAR ARACILIĞI İLE DE YAPABİLİR.

a) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri ve/veya kira sertifikaları,

b) Organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemleri.

9-KAMU BANKALARINA YATIRILACAK PARALARA UYGULANACAK FAİZ ORANI

A)Kısa Vadeli Hesaplar

Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranı, TCMB tarafından haftalık olarak en son açıklanan, bankalarca TL üzerinden 1 aya kadar vadeli olarak açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının;

a) Gecelik vade açılması halinde % 70’inden,

b) 7 güne kadar vade açılması halinde % 80’inden,

c) 8 günden 30 güne kadar vade açılması halinde % 90’ından,

düşük olamaz.

B)Uzun Vadeli Hesaplar

Vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getirileri piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük olamaz.

Vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranlarına ilişkin gösterge oranın hesaplama formülü Ek-1’de yer almaktadır.

Vadeli mevduat faiz oranlarının ve katılma hesabı getiri oranlarının (A) ve (B)  fıkrada belirtilen oranlardan düşük olması halinde paralar, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen borçlanma senetleri ve/veya kira sertifikaları veya organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemlerinde değerlendirilebilir.

10-KAMU BANKALARINA YATIRILMAK ZORUNDA OLAN PARALAR İÇİN BANKA PROMOSYON VEREMEYECEK

Bilindiği üzere, bankalar yatırılan paralara “faiz”, katılım bankaları ise “kar payı” vermektedir. Bankalar ayrıca başka adlarla da par yatıranlara menfaat sağlayabilmektedir. Örneğin “promosyon ödemesi” yapılabilmektedir.

Getirilen düzenlemeyle paralarını kamu bankalarına yatırmak zorunda olan kamu kurumlarına özel kamu bankası ayrımı yapılmaksızın tüm bankalar faiz veya kâr payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat (Örneğin promosyon)  temin edemeyecektir.

Ancak Kurumların aylık ve ücret ödemeleri ile faaliyetleri kapsamında bankalara yaptırdıkları tahsilat ve ödeme işlemlerine ilişkin olarak sağladıkları havale, elektronik fon transferi (EFT), para transferi ve benzeri bankacılık hizmetleri için yapılan protokoller kapsamında ortaya çıkan ücret ve hizmet bedellerinin bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından üstlenilmesi mümkün olup, bu şekilde sağlanan menfaat yukarıdaki düzenlemeye aykırılık teşkil etmeyecektir.

11- MEVCUT BANKA HESAPLARI İÇİN KAMU KURUMLARI YETKİLİLERİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLER VE SÜRESİ

a) Kamu Kurumlarının mali hizmetlerini yürüten birimleri, aşağıda yer alan bilgileri belirtilen sürede Hazine Müsteşarlığı’na bildirmek zorundadır.

- Merkez ve varsa taşra birimlerine ait vergi kimlik numaralarına ilişkin her türlü değişiklik ile yeni kurulan birimlerine ilişkin vergi kimlik numaralarını en geç 10 iş günü içerisinde,

-Bankalarca Hazine Müsteşarlığı’na iletilen hesap bilgilerinin mutabakatını teminen, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenerek talep edilen bilgileri de istenen süre içerisinde.

b) Bankalar, kendileri nezdinde bulunan kamu kurumlarına ait paralar ile bu kurumların kullandıkları kredi ve benzeri yükümlülükler hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenen şekilde hazırlamak ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.

 c)Teşkilatlanma süreci devam edenler ile Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olan kamu kurumları, bu bildirimleri yerine getirme süresi mali hizmetler görevlerini yürüten birimlerinin ihdas edildiği tarihten itibaren 15 iş günüdür.

12- TİCARİ SIR NİTELİĞİNDEKİ KAMU HESAPLARI İÇİN YAPILACAK İŞLEM

Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı’nca izlenen ve ticari sır niteliğini haiz olan bilgiler kurumların bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar, adli merciler ve denetim mercileri tarafından gerekli olduğu hallerde Müsteşarlıktan gerekçesi ile birlikte yazılı olarak talep edilebilir. Bu taleplerden karşılanması uygun görülenler gizli kaydıyla yazılı olarak cevaplanır.

13-KAMU HAZNEDARLIĞI TEBLİĞİNE AYKIRI DAVRANAN KAMU KURUMU YETKİLİLERİ HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR

Kamu Haznedarlığı Tebliği kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

 Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan kurum yetkilileri ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bu düzenlemeye göre, sorumluluk maddi bir zararın ortaya çıkmasına bağlanmıştır. Dolaysıyla kurumunun parasını kamu bankalarının verdiği faizden daha yüksek faizle değerlendiren yetkili için maddi bir sorumluluk söz konusu olmayıp, Kamu kurumunun bağlı olduğu Bakan tarafından idari yönden soruşturma açılıp cezalandırılacaktır.

14-PARALARIN KAMU HAZNEDARLIĞI TEBLİĞİNE AYKIRI DEĞERLENDİRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN NEMA GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK

(a) Kamu kaynaklarının Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(b) Bankalar, kendileri nezdinde bulunan kamu kurumlarına ait paralar ile bu kurumların kullandıkları kredi ve benzeri yükümlülükler hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenen şekilde hazırlamak ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen bankalar hakkında 4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

15- KAMU HAZNEDARLIĞI TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN MÜEYYİDELERDEN MUAF TUTULAN KURULUŞLAR

a) Kamu sermayeli bankalar,

b) Vakıflar (Eski ve yeni tüm vakıflar)

c) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları,

1-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

2-Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

3-Türkiye Ziraat Odaları Birliği

4-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

5-Türk Tabipleri Birliği

6-Türk Diş Hekimleri Birliği

7-Türk Veteriner Hekimleri Birliği

8-Türk Eczacıları Birliği

9-Türkiye Barolar Birliği

10-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

11-Türkiye Noterler Birliği

12-Türkiye Bankalar Birliği

13-Türkiye Katılım Bankaları Birliği

14-Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

15-Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

16-Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

17-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

18-Türkiye Tohumcular Birliği

ç) Kefalet ve yardımlaşma sandıkları,

Kefalet sandığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve bağlı ortaklıkları tarafından kurulur.

OYAK ve kamu bankaları nezdinde kurulan banka emekli ve yardımlaşma sandıkları da tebliğ ile getirilen yaptırımlara uymak zorunda değildirler. 

d) Dernekler,

e) Federasyonlar,

f) Muhtarlıklar,

g) Okul aile birlikleri,

ğ) Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan personelinden alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri ile katkı için bütçeden aktarılan yemek bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam ve hesabına açılmış olan banka hesapları,

h) Yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesapları,

ı) Bulundukları ülkenin bankacılık sektörü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan sorunlar nedeniyle kurumların yurt dışı temsilciliklerince yurt içinde kendi nam ve hesaplarına açtırdıkları banka hesapları,

i) Kurumların yurt dışı temsilciliklerine ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar nezdinde açılan hesaplar,

j) Akreditif/akreditif karşılığı kredi işlemleri.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri kapsamındaki hesaplar için kurum vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır.

Vergi kimlik numaralarının temin edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.

16-18.KASIM.2015 TARİHİNDEN ÖNCE AÇILAN BANKA HESAPLARI HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınladığı 18.Kasım.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

a) 18.Kasım.2015 tarihinden önce yapılmış olan protokoller sürelerinin bitimine kadar uygulanmaya devam olunur.

b) 18.Kasım.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Haznedarlığı Tebliği hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresi bir yılı geçemez.

c) Herhangi bir süre belirtilmeksizin halen uygulanan protokoller 18.Mayıs.2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine göre yenilenecektir.

20.11.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM