YAZARLARIMIZ
Hatice Kotan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kotandanismanlik@gmail.comSGK’da e-Tebligat Dönemi

I-Giriş

Günümüz bilişim çağı, elektronik ağ üzerinden tüm bilgiler birkaç saniye içinde ilgili tarafa ulaşmaktadır. Bu hızlı iletişim çağında Kamu Kurum ve Kuruluşları da birçok konuda elektronik ağı kullanmaktadır. Fakat halen bazı kamu kurumları yapılması gereken yazışmaları normal posta yoluyla yapılmaktadırlar. Posta yoluyla yapılan yazışmalarda bazen postadaki gecikmelerden kaynaklı veya başka sebeplerden yasal süresi geçtikten sonra kişilerin eline ulaşmaktadır. Bu ve buna benzer sorunları gidermek adına ilk etapta Gelir İdaresi Başkanlığı e-Tebligata geçmiştir. Ardından 27.05.2017 tarihinde 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine e-Tebligatla ilgili fıkra eklenmiştir.

24.09.2021 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" ile usul ve esasları açıklanan e-Tebligat sistemi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Son başvuru tarihi 31.01.2022 olan SGK e-Tebligat başvurusunun bu tarihe kadar yapılması zorunludur. 

II- e-Tebligat Nedir?

7020 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinin sonuna eklenen fıkra; Kurum görev alanı kapsamındaki tebliğler, bu Kanun’un 99. maddesi saklı kalmak kaydıyla, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

SGK, 24.09.2021 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" ile usul ve esasları açıklanan e-Tebligat sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

e-Tebligat yoluyla yapılan tebliğler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükmündedir. Böylelikle e-Tebligatla yapılan tebliğler 7201 sayılı Kanun’a göre yapılan tebliğ hükümleri geçerli sayılmış olacaktır.  

III- e-Tebligat kimlere zorunludur ve son süresi nedir?

İşverenler, e-Tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır. İşverenler dışındaki kişilerin e-Tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler, e Tebligat sistemini kullanmak zorundadır ve sonradan bu kapsamdan çıkmaları mümkün değildir. e-Tebligat zorunluluğu getirilen işverenler, 31.01.2022 tarihine kadar başvuru yapmakla yükümlüdür.

1 Ekim 2021'den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, başvuru yapmakla yükümlüdür. e-Tebligat adresi alma zorunluluğu olmayan ancak gönüllü olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını isteyen muhataplar da başvurularını yapmaları gerekmektedir.

IV-SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

24.09.2021 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" ile usul ve esasları açıklanan e-Tebligat sistemi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

e-Devlet sistemine https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu sayfasından T.C. K.N, ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılır. Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekilinin, tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilerinin/müdürlerinin/kanuni temsilcilerinin, adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin, apartman yönetimi için yöneticinin, kamu kurum ve kuruluşları için yöneticilerinin bilgileri ile giriş yapılabilir.

e- Tebligat işlemleri e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri arasında

yer alan "Tebligat Hizmetleri" başlığı altında yapılmaktadır. "Tebligat Hizmetleri" başlığı altındaki "SGK e-Tebligat Başvurusu" menüsünden giriş yapılacaktır.

Gerek e-Tebligata başvuracak hesap sahiplerinin gerekse hesaba tebligatları görüntülemek için eklenecek kişilerin e-Devlet üzerinden telefon numarası ve e-posta onaylarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

SGK'da işverenlik kaydı olmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını "Gerçek Kişi İsteğe Bağlı" seçeneğinden yapabilirler.

Gerçek kişi işyeri işverenleri, işyerlerine ilişkin müracaatlarını "Gerçek Kişi İşveren" seçeneğinden yapabilirler.

Kullanıcının yönetici/müdür/kanuni temsilci olduğu tüzel kişi işverenlikler, ortak olduğu adi ortaklıklar, yöneticisi olduğu apartman yönetimi, yöneticisi olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin tüm işyerleri vergi no bazında tekleştirilmiş haliyle ekrana gelecek ve tüzel kişilik bazında başvuru "Tüzel Kişi" seçeneğinden yapabilirler.

Kullanıcılar, birden fazla başvuru türü için başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca bu hesaba tebligat alıcısı olarak üçüncü kişiler de "Hesaplar" kısmından eklenebilmektedir.

V- Sonuç

Bilişim hizmetlerini en iyi şekilde kullanan Kamu kurumlarında ilk sıralarda Sosyal Güvenlik Kurumu gelmektedir. 2004 yılında e-Bildirge ile aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda verilmesiyle başlanılmıştır. Günümüze geldiğimizde ise işveren uygulamaları konusunda tamamına yakın tüm işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. Bir işveren Kurum’a gelmeden işyeri açmakta, gerekli bildirimleri yapmaktadır. Bundan sonra diğer tüm yazışmalar e-Tebligatla birlikte elektronik ortama taşınmış ve işlemler daha seri bir şekil alacaktır. İşveren tüm işlemlerini Kurum’a gelmeden çözmüş, zaman ve kâğıt israfı önlenmiş olacaktır.

KAYNAKÇA:

-7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

-24.09.2021 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik.

-www.mevzuat.gov.tr

13.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM