YAZARLARIMIZ
Harun Dumlu
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Dairesi Başkanı
E.Vergi Müfettişi
harun.dumlu@gmail.comGelir İdaresinden Mükellef Odaklı Bir Adım Daha…

 
Bilindiği üzere; vergi borcu olup zor durumda olan mükellefler için 6183 sayılı AATUH Kanunun 48.maddesinde, bu borçları taksitle ödeyebileceklerine dair bir hüküm  vardır. Bu hüküm çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı 20.02.2015 tarihinde İnernet sitesinde 2015/2 NOLU TAHSİLAT İÇ GENELGESİ’ ni yayınlamıştır.

Bu genelge ile Başkanlık; 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin, Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istedikleri anlaşılmaktadır.;

Bilindiği gibi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 74 üncü maddesinde, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundukları tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekleri, bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.” Denilmektedir.

Buna göre; daha önce yayınlanan 2014/1 nolu Tahsilat İç Genelgesi’ den hareketle mükelleflerin azami taksit yapacakları süreler şöyle hesaplanmaktadır; 

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile yetkilidir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; 36 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, tecil süreleri tespit edilirken öncelikle borçluların taleplerinin dikkate alınması, ancak bu genelgenin "VI-Borçlunun Çok Zor Durum Halinin Tespiti" başlıklı bölümünde yer alan oranlar ile tespit edilmiş azami tecil sürelerinin aşılmaması ve Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin tecile ilişkin bölümünde yer alan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre; amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları tecil edilebilmektedir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "çok zor durumda" olup olmadıklarının tespitinde; aşağıda belirtilen likidite oranları kullanılacak ve bu oranlar sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süreleri belirlenecektir.

A) Bilanço esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak,

  Likidite Oranı   =

Dönen Varlıklar - Stoklar

 

formülü,

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

İşletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak,

   Likidite  Oranı  =

Kasa + Banka+Kısa Vadeli Alacaklar

 

formülü,

Kısa Vadeli Borçlar

ile bulunacaktır.

Buna göre;

           1) Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmeyecektir

            2) Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0,50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabilecektir.

            3) Likidite oranının 0,50 veya 0,50'den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebilecektir.

Borçlunun vergi dairesine olan borçları kısa vadeli borç olarak değerlendirileceğinden, borçluların tecil talepleri değerlendirilirken, borçlu tarafından vergi dairesine olan borcunun kısa vadeli borçlara dahil edilip edilmediğine dikkat edilecektir.

Yukarıda yazdığımız hususlar çerçevesinde; özellikle likidite darlığının yaşandığı şu günlerde, Kasa ve Ortaklardan Alacaklar hesabını düzeltmek adına verdikleri beyanla tahakkuk eden vergilerini tek seferde ödemek zorunda olan mükellefler için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Haftası öncesinde Mükellef Odaklı Hizmet anlayışı çerçevesinde atılmış bu iyi niyetli adımın mükelleflerimizi rahatlatacağı bir gerçektir. Yazıma son verirken 23 Şubat 2015 tarihinde tüm yurtta kutlanacak olan Vergi Haftamızın Gelir İdaresinin tüm idareci ve çalışanlarına ve tüm mükelleflerimize kutlu ve hayırlı olmasını dilerim.

24.02.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM