YAZARLARIMIZ
Halit Küçükcelik
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
halit@katreymm.com7143 ve 7144 Sayılı Torba Kanunlar İle Getirilen Önemli Mali Değişiklikler

Matrah artırımı, kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabı affı, 31.03.2018 tarihi itibariyle ödenmeyen borçların gecikme faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi ve amortismana tabi taşınmazların yeniden değerlemesi gibi bir dizi düzenlemeyi kapsayan Torba Kanunlar yürürlüğe girdi.

Şunu öncelikle belirtelim ki torba kanunlar ile kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmemektedir. Sadece bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezasından vazgeçilecek ve bunun yerine Yİ-ÜFE (enflasyon oranları) esas alınarak belirlenecek tutarlar ile  borç güncellemesi yapılmaktadır. Konuyu kısa başlıklarla ele alalım:

Yapılandırma Kanununda Bize Göre En Büyük Avantaj:

Yapılandırılan borçların ilk taksitte peşin ödenmesi durumunda ödemelerde katsayı uygulanmayacak, gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak ve üstelik Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinmektedir. Eğer borç tutarı iki taksit halinde ödenmek istenirse yine katsayı uygulanmaz ve feri ödemelerin ise %50’si silinecektir.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunanan Alacaklarlar:

Vergi inceleme aşamasındaki tutarların % 50’si + gecikme zammı  ve vergi ziyaı cezalarının tamamı siliniyor. Yalnızca vergi aslının % 50’si ve Yİ-ÜFE tutarı ödenerek vergi incelemesi nihayete eriyor. Ayrıca  peşin ödemede Yİ-ÜFE tutarının % 90’ı silinmektedir. 

 Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı: 

Gelir Vergisi mükellefleri 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine başvurarak, beyan ettikleri matrahlarını aşağıdaki oranlarda arttırabileceklerdir.

-2013 yılı için %35, 2014 yılı için %30, 2015 yılı için %25, 2016 yılı için %20, 2017 yılı için %15. Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir.

Vergiye uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak hesaplanacaktır.        

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı: 

Kurumlar Vergisi mükellefleri 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine başvurarak, beyan ettikleri matrahlarını aşağıdaki oranlarda arttırabileceklerdir.

Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir.

Vergiye uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak hesaplanacaktır.        

Yıl

Matrah Artırım Oranları

Asgari Artırım Tutarları(TL)

2013

%35

36.190

2014

%30

38.323

2015

%25

40.701

2016

%20

43.320

2017

%15

37.940

Katma Değer Vergisi (KDV) İçin Matrah Artırımı: 

Katma Değer Vergisi mükellefleri 1 No.lu KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden; 2013 yılı için %3,5, 2014 yılı için %3, 2015 yılı için %2,5, 2016 yılı için %2, 2017 yılı için %1,5 oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına muhatap olmayacaklardır.

İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşların Kayda Alınması

İşletmeler 31 Ağustos 2018 tarihine kadar kayıtlarında yer satışa hazır ticari malları ile hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul mallarını vergi dairesine bildirebilecektir.. Bu malların tabi olduğu KDV oranına göre % 10, % 4 veya % 0,5 oranında KDV hesaplanacak ve 31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyanname verilecek ve tahakkuk edecek vergi aynı süre içinde ödenecektir. Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Diğer unsurlara ait KDV indirim olarak kullanılamayacaktır. 

Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin beyana konu emtianın, 3065 sayılı Kanun uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia

İşletme kayıtlarında yer aldığı hâlde gerçekte mevcut olmayan malların, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlardan çıkarılabilecektir. Burada kesilecek fatura muhtelif alıcılar adına kesilecek, normal bir satış mahiyetinde beyannameye ve BS formuna intikal ettirilecektir.

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi :

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı 31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle kayıtlar düzeltilebilecektir.

İşletmeler bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarları üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

Bu şekilde yapılan düzeltmeler ile işletmelerin bilanço ve mizanlarının kaydi durumu ile fiili durumu birbirine uyumlu hale gelecektir.

Torba Kanunlarla Getirilen Düzenlemeler İle İlgili Kısa Notlar:

Sahte fatura düzenleyenler matrah artırımından yararlanamazlar. Ancak Sahte fatura kullananlar matrah artırımından yaralanabilecektir.

Matrah artırımı başvuruları 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bağlı vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

Matrah artırımı sonucu hesaplanan vergiler peşin veya 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödenebilir. Eğer taksitler süresinde ödenmezse Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur.

Yapılandırılan borçlar, yapılandırıldığı tutar itibariyle mükellefin vergi dairesi nezdindeki KDV ve diğer vergi alacaklarından mahsup edilebilir.

İlk iki taksitin süresinden ödenme şartı var. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya yıl içerisinde ikiden fazla ihlal yapılandırma hakkının kaybedilmesine sebeptir.

Sigorta Primi ve  Bağkur Primleri SGK Alacakları Kanun Kapsamında yeniden yapılandırılıyor. SGK İçin 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin veya ilk taksit ödemelerinin yapılması gerekmektedir

Aktife kayıtlı taşınmazların 30.09.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE endeksine göre yeniden değerlenmesi ve değer artış fonu üzerinden % 5 vergi ödenmesi :

30.09.2018 tarihine kadar bir defaya mahsus ve amortismana tabi taşınmazların yeniden değerlenmeye tabi tutularak enflasyondan kaynaklanan değer kayıplarının ve işletmelerin özvarlıklarında meydana gelen azalmaların önüne geçilmesine dair düzenleme yapılmıştır. Yeniden değerleme yapacak işletmeler değer artış fonu üzerinden % 5 vergi ödeyeceklerdir. Bu vergi değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25. günü akşamına kadar bir beyanname ile beyan edilecek ve aynı süre içinde hesaplanan vergi ödenecektir. Düzenleme zorunlu olmayıp ihtiyaridir.

Bağımsız Denetime Tabi Firmalar İle İlgili Kriterler Yeniden Belirlendi:

26.05.2018 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi firma hadleri düşürülmüş ve Bağımsız Denetime tabi firma sayısı arttırılmıştır. Sayacağımız 3 kriterden 2’sini sağlayan firmalar için Bağımsız Denetim zorunlu hale getirilmiştir. (Aktif Toplamı 35 Milyon TL, Yıllık Satış Tutarı 70 Milyon TL ve Çalışan Sayısı 175 Kişi)

30.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM